SESJA XIV

 UCHWAŁA NR XIV/80/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 10:17:29.
 UCHWAŁA NR XIV/81/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 10:19:03.
 UCHWAŁA Nr XIV/82/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 10:22:31.
 UCHWAŁA NR XIV/83/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 10:25:34.
 UCHWAŁA NR XIV/84/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 10:27:30.
 UCHWAŁA Nr XIV/85/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso – od sprzedaży dokonywanej na targowiskach usytuowanych na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 10:49:08.
 UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 10:57:02.
 UCHWAŁA NR XIV/87/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 10:58:01.
 UCHWAŁA NR XIV/88/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 11:01:09.
 UCHWAŁA NR XIV/89/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 11:02:24.
 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkowi ochotniczej straży pożarnej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 11:04:08.
 UCHWAŁA NR XIV/91/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Sobolew przez osoby prawne inne niż Gmina Sobolew lub osoby fizyczne - niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 11:07:12.
 UCHWAŁA Nr XIV/92/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2016 r.”

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 11:08:26.
 Załącznik do uchwały Nr XIV/92/2015

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 11:09:33.
 UCHWAŁA Nr XIV/93/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie apelu do Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 11:11:31.
 Załącznik do uchwały nr XIV/93/2015

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 11:13:58.
 UCHWAŁA Nr XIV/94/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 11:15:14.
 Załącznik uchwały Nr XIV/94/2015

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-11 11:18:11.
 Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2015– 2022

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-12 11:03:54.
 Zał.Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIV/95/2015 z dn. 19 listopada 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-12 11:19:37.
 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIV/95/2015 z dn. 19 listopada 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-12 11:20:56.
 UZASADNIENIE do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIV/95/2015 z dnia 19 listopada 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-12 11:22:22.
 UCHWAŁA Nr XIV/96/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2015 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-12 11:23:34.
 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIV/96/2015 z dn. 19 listopada 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-12 11:27:43.
 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIV/96/2015 z dn. 19 listopada 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-12 11:31:47.
 Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIV/96/2015 z dnia 19 listopada 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-12 11:34:22.
 UZASADNIENIE do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIV/96/2015 z dnia 19 listopada 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-12 11:38:47.
 Protokół Nr XIV/2015

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-01-13 09:26:21 | Data modyfikacji: 2016-02-11 09:00:20.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .   SESJA XXXIV .   SESJA XXXV .  SESJA XXXVI .  SESJA XXXVII .  SESJA XXXVIII .  SESJA XXXIX .  SESJA XL .  SESJA XLI .  SESJA XLII .  SESJA XLIII .  SESJA XLIV . 
Data wprowadzenia: 2016-01-13 09:26:21
Data modyfikacji: 2016-02-11 09:00:20
Opublikowane przez: Mariola Kępka