Urząd Gminy Sobolew zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.bip.sobolew.pl/
Data publikacji: 2003-04-29
Data aktualizacji: 2020-09-23
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
•    Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
•    Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
•    Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
Data sporządzenia: 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Sygocka, aneta.sygocka@sobolew.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 25 682 50 23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Urząd Gminy Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew
telefon 25 682 50 23,
•    Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Rynek.
•    Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
•    Budynek nie jest dostępny dla osób na wózkach.
•    W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na zewnątrz budynku po przywołaniu danego pracownika przez dzwonek.
•    Parking wyznaczony dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony ul. Rynek 1.
•    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
•    W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
•    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
•    Brak jest możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-10-12 13:08:00 | Data modyfikacji: 2021-10-06 13:08:14.
Data wprowadzenia: 2020-10-12 13:08:00
Data modyfikacji: 2021-10-06 13:08:14
Opublikowane przez: Mariola Kępka