SESJA XXXVII

 UCHWAŁA NR XXXVII/249/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-04-05 11:23:49.
 Uchwała nr XXXVII/250/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2018-2022

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-04-05 11:31:17 | Data modyfikacji: 2018-04-05 14:12:43.
 UCHWAŁA NR XXXVII/251/2018 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2018 rok

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-04-05 11:32:39 | Data modyfikacji: 2018-04-05 14:12:43.
 Uchwała Nr XXXVII/252/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sobolewie na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-04-05 11:34:34 | Data modyfikacji: 2018-04-05 14:12:43.
 Uchwała Nr XXXVII/253/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Sobolewie na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-04-05 11:37:44 | Data modyfikacji: 2018-04-05 14:12:43.
 Uchwała Nr XXXVII/254/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy w Sobolewie na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-04-05 11:45:11 | Data modyfikacji: 2018-04-05 14:12:43.
 UCHWAŁA NR XXXVII/255/2018 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sobolew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-04-05 11:53:43 | Data modyfikacji: 2018-04-05 14:12:43.
 UCHWAŁA NR XXXVII/256/2018 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sobolew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-04-05 12:12:21 | Data modyfikacji: 2018-04-05 14:12:43.
 Uchwała Nr XXXVII/257/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sobolew na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-04-05 14:11:36 | Data modyfikacji: 2018-04-05 14:14:36.
 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2018 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobolew w 2018 roku”

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-04-05 14:17:49 | Data modyfikacji: 2018-04-05 14:14:36.
 Uchwała Nr XXXVII/259/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-04-05 14:20:41 | Data modyfikacji: 2018-04-05 14:28:03.
 Uchwała Nr XXXVII/260/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. dla Gminy Sobolew

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-04-05 14:32:10 | Data modyfikacji: 2018-04-05 14:28:03.
 UCHWAŁA NR XXXVII/261/2018 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sobolewie

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-04-05 14:39:13 | Data modyfikacji: 2018-04-05 14:28:03.
 UCHWAŁA NR XXXVII/262/2018 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-04-05 14:40:31 | Data modyfikacji: 2018-04-05 14:28:03.
 Uchwała Nr XXXVII/263/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sobolew na lata 2018-2020”

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-04-05 14:43:01 | Data modyfikacji: 2018-04-05 14:43:27.
 Uchwała Nr XXXVII/264/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Ostrożeń Pierwszy

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-04-05 14:46:51 | Data modyfikacji: 2018-04-05 14:43:27.
 UCHWAŁA NR XXXVII/265/2018 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 8 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-04-05 14:54:14 | Data modyfikacji: 2018-04-05 14:43:27.
 UCHWAŁA NR XXXVII/266/2018 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych, prowadzonych na terenie Gminy Sobolew przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-04-05 15:06:24 | Data modyfikacji: 2018-04-05 14:43:27.
 UCHWAŁA NR XXXVII/267/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane – na rok budżetowy 2018.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-04-05 15:46:12 | Data modyfikacji: 2018-04-05 14:43:27.
 UCHWAŁA NR XXXVII/268/2018 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Sobolew publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-04-05 15:47:57 | Data modyfikacji: 2018-04-05 14:43:27.
 Uchwała Nr XXXVII/269/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-04-05 15:51:54 | Data modyfikacji: 2018-04-05 14:43:27.
 Uchwała Nr XXXVII/270/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-04-05 15:53:36 | Data modyfikacji: 2018-04-05 14:43:27.
 Uchwała Nr XXXVII/271/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-04-05 15:56:49 | Data modyfikacji: 2018-04-05 14:43:27.
 Uchwała Nr XXXVII/272/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-04-06 08:58:59 | Data modyfikacji: 2018-04-05 14:43:27.
 Uchwała Nr XXXVII/273/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-04-06 09:00:26 | Data modyfikacji: 2018-04-05 14:43:27.
 Uchwała Nr XXXVII/274/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Sobolewie.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-04-06 09:02:20 | Data modyfikacji: 2018-04-05 14:43:27.
 Protokół Nr XXXVII/2018

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-05-21 11:50:24 | Data modyfikacji: 2018-04-05 14:43:27.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .   SESJA XXXIV .   SESJA XXXV .  SESJA XXXVI .  SESJA XXXVII .  SESJA XXXVIII .  SESJA XXXIX .  SESJA XL .  SESJA XLI .  SESJA XLII .  SESJA XLIII .  SESJA XLIV . 
Data wprowadzenia: 2018-05-21 11:50:24
Opublikowane przez: Mariola Kępka