OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 438, 437, 569, 571, 576, 574, 578, położonych w miejscowości Nowa Krępa, (obręb Krępa), Gmina Sobolew, znak: BG.6733.5.2016 z dnia 02.01.2017 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-01-02 14:57:21.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego w miejscowości Sobolew, gm. Sobolew, powiat garwoliński oraz informujące o zebranym materiale dowodowym zgodnie z art. 10 KPA

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2017-01-02 14:48:47.
WYBÓR OFERTY  
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-12-28 15:45:35.
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowie istniejącej zabudowy (sklepu) wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej wraz w niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 262/1, 251 obręb Kobusy, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.9.2016 z dnia 28.12.2016 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-12-28 15:21:48.
 
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą „Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin odcinek Pilawa – Dęblin w km 55,600 – 107,283, Szlak Sobolew – Życzyn odcinek 9 od km 81+357 do km 90+530”

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2016-12-23 08:46:09.
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla SANTE A. Kowalski Sp. j., ul. Jagiellońska 55A, 03-301 Warszawa, Zakład Produkcyjny, ul. Polna 55, 08-460 Sobolew w sprawie zmiany decyzji RŚ6220.3.2016 z dnia 14-10-2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie parkingu w zakładzie produkcyjnym SANTE A. Kowalski Sp. j.

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2016-12-22 13:09:22.
 
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów, na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica woj. Mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: Część nr 2: na odcinku Gończyce (koniec obwodnicy) – granica województwa mazowieckiego i lubelskiego od ok. km 62+200 do ok. km 75+212 długość ok. 13,012 km, z dnia 19 grudnia 2016 r., znak: WI-S.7820.61.2016.GA

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-12-21 15:44:40.
 
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów, na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części Część nr 1: na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – Gończyce (koniec obwodnicy) od km 49+973,53 do km 62+200 długość ok. 12,227 km, z dnia 19 grudnia 2016 r., znak: WI-S.7820.60.2016.GA

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-12-21 15:43:45.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej, zlokalizowanej na terenie: działek o nr ewid. 2684/5, 2380, 2378, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:57:16.
 
 Obwieszczenie o zmianie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokół, zlokalizowanej na terenie: działek o nr ewid. 62/2, 62/1, 61/3, 61/2, 61/1, 79, 80, 72/2, 73, 74, 75, 728, 76, 96, 679, 97, 98/1, 98/2, 681, 680, 98/3, 658, 695/1, 365, 367, 393, 389, 706, 388/3, 388/4, 394, 395, 396, 397, 398, obręb Sokół, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-12-01 15:25:42 | Data modyfikacji: 2016-12-01 15:29:38.
 
 Obwieszczenie o zmianie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokół, zlokalizowanej na terenie: działek o nr ewid. 692, 142/1, 141, 140, 139, 138/2, 138/1, 137, 136/2, 136/1, 409,407, 406, 405/1, 404, 403, 363, 727, 694, 361, 360, 359, 358, 357, 356, 355, 354, 353, 345, 253/1, 251, 660, 249, 246, 247, 244, 242, 240, 63, 61/3, 61/2, 61/1, 60, 661, 54, 53/2, 59/2, 231, 230/2, 230/1, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 41/2, 41/1, 40, 718, 39/2, 39/1, 38, 37, 36, 26/1, 26/3, 26/2, 15/3, 15/2, 15/1, 14, 13/5, 13/4, 13/2, 13/1, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 201, 200/4, 200/3, 200/1, 199, 198, 258, 723, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 666, 261, 262, 303, 304, 305, 265, 306, 307, 308, 309, 310, 270, 269, 268, 311, 312, 271, 272, 667, 313, 315/1, 316/1, 676, 331/1, 331/2, 332, 333, 280/2, 281/2, 281/5, 281/4, 282/2, 282/1, 283/1, 334/1, 334/2, 335, 336/1, 336/2, 337, 338/1, 338/2, 287, 339, 340/1, 340/2, 341/1, 341/2, 342, 343, 344/1, 344/2, 290/3, 290/1, 291/2, 291/1, 292, 658, 328/3, 328/4, 327/3, 327/2, 327/1, 326, 732, 325/1, 325/2, 324/1, 675, 380, 384/2, 705, obręb Sokół, Gmina Sobolew; działek o nr ewid. 353, obręb Kownacica, gmina Sobolew; działek o nr ewid. 3222, 3086/2, 3086/1, 3087, 3088/11, 3088/10, 3088/7, 3088/6, 3223, obręb Sobolew, gmina Sobolew; działki o nr ewid. 7/2, obręb Kaleń Pierwszy, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-12-01 15:22:53 | Data modyfikacji: 2016-12-01 15:29:38.
 
 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa o wydaniu decyzji z dnia 24 listopada 2016 r., znak: DLI.II.6620.18.2016.MW.11 uchylającej w części i utrzymującej w części decyzję z dnia 19 lutego 2016 r., znak: WI-III.747.4.3.2016.ES o ustaleniu strategicznej inwestycji w zakresie sieci przemysłowej dla inwestycji pn. „Budowa odcinków linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-11-28 15:40:08 | Data modyfikacji: 2016-12-01 15:29:38.
 
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 774, 709/1, 705/2, 705/1, 703, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.8.2016 z dnia 16.11.2016 r

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-11-17 08:20:30 | Data modyfikacji: 2016-12-01 15:29:38.
 
 Obwieszczenie o zmianie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 569, 571, 574, 576, 438, 437, 578, położonych w miejscowości Nowa Krępa, obręb Krępa, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-11-17 08:19:20 | Data modyfikacji: 2016-12-01 15:29:38.
 
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-11-17 08:00:59 | Data modyfikacji: 2016-12-01 15:29:38.
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Przebudowie ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego w miejscowości Sobolew

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2016-11-10 13:54:07 | Data modyfikacji: 2016-12-01 15:29:38.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokół, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 62/2, 62/1, 61/3, 61/2, 61/1, 79, 80, 72/2, 73, 74, 75, 728, 76, 77/1, 77/2, 679, 97, 98/1, 98/2, 681, 680, 98/3, 142/2, 143, 144, 147, 149, 152/1, 154, 155, 686, 156, 157/1, 658, 695/1, 362/3, 362/4, 363, 365, 367, 393, 389, 706, 388/3, 388/4, 394, 395, 396, 397, 398, obręb Sokół, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-11-08 15:49:47 | Data modyfikacji: 2016-12-01 15:29:38.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokół, zlokalizowanej na terenie: działek o nr ewid. 692, 142/2 142/1, 141, 140, 139, 138/2, 138/1, 137, 136/2, 136/1, 409,407, 406, 405/1, 404, 403, 363, 727, 694, 361, 360, 359, 358, 357, 356, 355, 354, 353, 345, 253/1, 251, 660, 249, 246, 247, 244, 242, 240, 63, 61/3, 61/2, 61/1, 60, 661, 61/1, 54, 53/2, 59/2, 231, 230/2, 230/1, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 41/2, 41/1, 40, 718, 39/2, 39/1, 38, 37, 36, 26/1, 26/3, 26/2, 15/3, 15/2, 15/1, 14, 13/5, 13/4, 13/2, 13/1, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 201, 200/4, 200/3, 200/1, 199, 198, 197, 256, 255, 723, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 666, 261, 262, 303, 304, 305, 265, 306, 307, 308, 309, 310, 270, 269, 268, 311, 312, 271, 272, 667, 313, 317, 314/2, 319, 315/1, 316/1, 676, 331/1, 331/2, 332, 333, 280/2, 281/2, 281/5, 281/4, 282/2, 282/1, 283/1, 334/1, 334/2, 335, 336/1, 336/2, 337, 338/1, 338/2, 287, 339, 340/1, 340/2, 341/1, 341/2, 342, 343, 344/1, 344/2, 290/3, 290/1, 291/2, 291/1, 292, 294/1, 658, 328/3, 328/4, 327/3, 327/2, 327/1, 326, 732, 325/1, 325/2, 324/1, 675, 380, 384/2, 705, obręb Sokół, Gmina Sobolew; działek o nr ewid. 345, 344, 333, 496, 497/2, 332/4, 353, obręb Kownacica, gmina Sobolew; działek o nr ewid. 3222, 3086/2, 3086/1, 3087, 3088/11, 3088/10, 3088/7, 3088/6, 3223, obręb Sobolew, gmina Sobolew; działki o nr ewid. 7/2, obręb Kaleń Pierwszy, gmina Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-11-08 15:48:09 | Data modyfikacji: 2016-12-01 15:29:38.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej zabudowy (sklepu) wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 262/1, 251 obręb Kobusy, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-11-08 15:46:38 | Data modyfikacji: 2016-12-01 15:29:38.
Ogłoszenie Wójta Gminy Sobolew  

Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i

Projekt programu

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-11-04 13:33:41 | Data modyfikacji: 2016-11-04 13:39:10.
 
 Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegające na „Rozbudowie parkingu w zakładzie produkcyjnym SANTE A. Kowalski Sp. j.”

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2016-10-14 09:37:14 | Data modyfikacji: 2016-11-04 13:39:10.
 
 Obwieszczenie informujące strony o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Rozbudowie parkingu w zakładzie produkcyjnym SANTE A. Kowalski Sp. j.”

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2016-10-14 09:34:19 | Data modyfikacji: 2016-11-04 13:39:10.
 
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 4/20416, znak: BG.6733.4.2016 z dnia 28.07.2016 r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 355, 2456, 2403/9, 2407, 169, obręb Sobolew, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-09-29 16:01:59 | Data modyfikacji: 2016-11-04 13:39:10.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie: działek o nr ewid. 774, 709/1, 705/2, 705/1, 703, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-09-29 13:36:42 | Data modyfikacji: 2016-11-04 13:39:10.
 
 Obwieszczenie informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokół, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie”

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2016-09-29 12:28:14 | Data modyfikacji: 2016-11-04 13:39:10.
 
 Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokół, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie”

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2016-09-29 12:23:01 | Data modyfikacji: 2016-11-04 13:39:10.
 
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów, na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części Część nr 1: na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – Gończyce (koniec obwodnicy) od km 49+973,53 do km 62+200 długość ok. 12,227 km, z dnia 14 września 2016 r., znak: WI-S.7820.60.2016.GA

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-09-28 08:52:41 | Data modyfikacji: 2016-09-28 08:53:31.
 
  Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego nr WI-III.7840.7.161.2015.MS z dnia 14 września 2016r. o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą „Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin odcinek Pilawa – Dęblin w km 55,600-107,283, Szlak Łaskarzew Towarowy – Sobolew odcinek 7 od km 74+865 do km 79+505.”

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2016-09-23 11:52:56 | Data modyfikacji: 2016-09-28 08:53:31.
 
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego nr WI-III.7840.7.160.2015.MS z dnia 12 września 2016r. o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą „Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin odcinek Pilawa – Dęblin w km 55,600-107,283, Stacja Sobolew odcinek 8 od km 79+505 do km 81+357”

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2016-09-23 11:50:54 | Data modyfikacji: 2016-09-28 08:53:31.
 
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów, na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica woj. Mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: Część nr 2: na odcinku Gończyce (koniec obwodnicy) – granica województwa mazowieckiego i lubelskiego od ok. km 62+200 do ok. km 75+212 długość ok. 13,012 km, z dnia 15 września 2016 r., znak: WI-S.7820.61.2016.GA

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-09-21 15:39:07 | Data modyfikacji: 2016-09-21 15:40:51.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie parkingu w zakładzie produkcyjnym SANTE A. Kowalski Sp. j.

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2016-09-19 15:19:29 | Data modyfikacji: 2016-09-21 15:40:51.
 
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o ustaleniu strategicznej inwestycji w zakresie sieci przemysłowej dla inwestycji pn. „Budowa odcinków linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów”, z dnia 27 stycznia 2016 r., znak: WI-III.747.4.2.2015.ES

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-08-30 15:53:38 | Data modyfikacji: 2016-09-21 15:40:51.
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 774, 707, 845, 707/1, obręb Sobolew oraz działek o nr ewid. 398/1, 399, 1283/1, 472, obręb Godzisz, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.7.2016 z dnia 24.08.2016 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-08-24 15:20:48 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:22:25.
 
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, nN 0,4 KV wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 2465, 2466, 2469/9, 2450, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.6.2016 z dnia 24.08.2016 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-08-24 15:20:08 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Sokół, gmina Sobolew” oraz o zebranych dowodach i materiałach.

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2016-08-17 13:54:57 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie: działek o nr ewid. 774, 707, 845, 707/1, obręb Sobolew, działek o nr ewid. 398/1, 399, 1283/1, 472, obręb Godzisz, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-08-01 09:56:29 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 355, 2456, 2403/9, 2407, 169, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.4.2016 z dnia 28.07.2016 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-07-28 12:41:15 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 251, 988/2, 371/2, 370/2, 369/2, 368/2, 367/2, 366/2, 364, 362, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 341, obręb Kobusy, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.3.2016 z dnia 28.07.2016 r

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-07-28 12:40:07 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek SANTE A. Kowalski Sp. j., ul. Jagiellońska 55A, 03-301 Warszawa, Zakład Produkcyjny, ul. Polna 55, 08-460 Sobolew postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie parkingu w zakładzie produkcyjnym SANTE A. Kowalski Sp. j.”

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2016-07-20 09:15:59 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokół, gmina Sobolew oraz o wystąpieniu do organów współdziałających o opinie

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2016-07-15 15:02:56 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, nN 0,4 KV wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2465, 2466, 2469/9, 2450, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-07-12 14:59:19 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 355, 2456, 2403/9, 2407, 169, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-06-29 15:30:06 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 569, 571, 582, 576, 574, 578, obręb Nowa Krępa, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-06-29 15:29:16 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 251, 988/2, 371/2, 370/2, 369/2, 368/2, 367/2, 366/2, 364, 362, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 341, obręb Kobusy, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-06-20 15:06:47 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w celu zasilania energią elektryczną budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 1454/13, 1454/9, 1430/1, 743, 744, 747, 749/1, 749/2, 751/1, 751/2, 753/1, 1325, 752/1, 752/2, 754/4, obręb Godzisz, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.1.2016 z dnia 17.06.2016 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-06-20 15:06:04 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 12/2015, znak: BG.6733.12.2015 z dnia 11.09.2015 r. dla inwestycji polegającej na budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznej SN 15kV, nN 0,4kV wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek nr ewid. 2202/2, 2196/2, 2195/2, 2197/2, 2206/2, 2216/2, 2373/5, 2206/3, 2216/3, 2217, 305, 296, 2456, 355, 368, 169, 217, 215, 390, 254, 255/2, 255/1, 112, 407, 515/1, 375/1, 342/23, 3249, 354, 342/34, 342/3, 2317/10, 2316, 2317/7, 2278/6, 2267/6, 2368, 2357, 2356, 2355/7, 2583, 2344/3, 2344/7, 2371/3, 2371/7, 2372, 2376, 2329/3, 2329/1, 2329/7, 2329/8, 2328, 2383, 2378, 2504/2, 2380, 2379/1, 2687, 2373/6, 2385, 341, 2450, 2483/3, 2483/17, 2477/9, 2483/16, 2477/8, 2373/14, 2373/15, 3223, 2223/1, 2261, 2338, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-06-03 15:43:36 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o ustaleniu strategicznej inwestycji w zakresie sieci przemysłowej dla inwestycji pn. „Budowa odcinków linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów”, z dnia 17 maja 2016 r., znak: WI-III.747.4.19.2016.JK

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-05-24 14:57:07 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o ustaleniu strategicznej inwestycji w zakresie sieci przemysłowej dla inwestycji pn. „Budowa odcinków linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów”, z dnia 10 maja 2016 r., znak: WI-III.747.4.15.2016.ES/JK

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-05-17 14:16:54 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 
 Zawiadomienie Starosty Powiatu Garwolińskiego o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego nr RŚ.6341.24.2016.IG z dnia 5 maja 2016r. dla Polskiego Związku Wędkarskiego, okręgu w Siedlcach, ul. Wojskowa 6; 08-110 Siedlce na piętrzenie wód rzeki Okrzejki oraz pobór wód dla potrzeb kompleksu zbiorników w miejscowości Godzisz.

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2016-05-10 14:07:23 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o ustaleniu strategicznej inwestycji w zakresie sieci przemysłowej dla inwestycji pn. „Budowa odcinków linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów”, z dnia 28 kwietnia 2016 r., znak: WI-III.747.11.2016.ES

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-05-09 13:46:57 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia kortów tenisowych wraz z niezbędnymi urządzeniami, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 2371/7 obręb Sobolew, Gmina Sobolew w, znak: BG.6733.2.2016 z dnia 25.04.2016 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-04-26 10:38:01 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 3/2015, znak: BG.6733.3.2015 z dnia 07.04.2015 r. dla inwestycji polegającej na zastąpieniu odcinka napowietrznej linii niskiego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie dwóch słupów krańcowych (kablowych), z czego jeden w miejscu istniejącego, w osi istniejącej linii napowietrznej (odgałęzienie), ułożenie linii kablowej w ziemi pomiędzy dwoma wstawionymi słupami krańcowymi, a już istniejącymi słupem (na linii głównej) oraz demontaż odcinków linii napowietrznej wraz ze słupami, na odgałęzieniu, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 607/2, 608, 609, 610/1, obręb Gończyce, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-04-22 15:51:20 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 14/2014, znak: BG.6733.14.2014 z dnia 07.04.2015 r. dla inwestycji polegającej na zastąpieniu odcinka napowietrznej linii niskiego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie dwóch słupów krańcowych (kablowych), z czego jeden w miejscu istniejącego, w osi istniejącej linii napowietrznej (odgałęzienie), ułożenie linii kablowej w ziemi pomiędzy dwoma wstawionymi słupami krańcowymi, a już istniejącymi słupem (na linii głównej) oraz demontaż odcinków linii napowietrznej wraz ze słupami, na odgałęzieniu, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 24, 227/1, 228, 229/1, 230, 231, 232, 433, 437, obręb Ostrożeń Drugi, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-04-22 15:46:29 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w celu zasilania energią elektryczną istniejących budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 1454/13, 1454/9, 1430/1, 743, 744, 747, 749/1, 749/2, 751/1, 751/2, 753/1, 1325, 752/1, 752/2, 754/4, obręb Godzisz, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-04-15 15:35:29 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez Starostę Powiatu Garwolińskiego, na wniosek Polskiego Związku Wędkarskiego, Okręgu w Siedlcach, ul. Wojskowa 6, 08-110 Siedlce w spawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Okrzejki oraz pobór wód dla potrzeb kompleksu zbiorników wodnych w miejscowości Godzisz

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2016-04-14 09:50:33 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia kortów tenisowych wraz z niezbędnymi urządzeniami, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid., 2371/7, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-03-22 14:32:52 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 
 Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy w Sobolewie na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2016 roku

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-03-08 12:18:53 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 
 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przemysłowej dla budowy odcinków linii elektroenergetycznej 40 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-03-01 14:25:08 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, nN 0,4kV wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 2458/4, 2458/5, 2457/4, 2408/2, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.15.2015 z dnia 19.02.2016 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-02-19 13:32:59 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 
 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 19 lutego 2016 r. decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegająca na przebudowie ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego w miejscowości Sobolew wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid., 355, 335/57, 335/25, 335/24, 335/40, 335/27, 335/43, 342/44, 342/5, 342/3, 353/1, 342/23, 342/46, 342/34 obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-02-19 13:27:39 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 
 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 19 lutego 2016 r. decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegająca na przebudowie ul. Dębowej i ul. Leszczynowej w miejscowości Sobolew wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid., 376/20, 410/16, 1223, 376/1, 377/10, 376/36, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-02-19 13:26:04 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 
 Uchwała nr XIV/92/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie — na 2016 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-02-11 14:59:06 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
KONKURSU 
 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2016 roku

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-02-11 14:57:32 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 
 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przemysłowej dla budowy odcinków linii elektroenergetycznej 40 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-02-08 15:10:08 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 
 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przemysłowej dla budowy odcinków linii elektroenergetycznej 40 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-02-08 15:09:20 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 
 Stanowisko nr 1/2016 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 stycznia 2016 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-02-02 10:29:30 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 
 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na budowie, przebudowie i rozbudowie (modernizacji) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osoba - Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin, odcinek Pilawa – Dęblin w km 55,600-107,283, Stacja Sobolew – Życzyn odcinek 9 od km 81+357 do km 90+530

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-01-22 10:50:56 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 
 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na budowie, przebudowie i rozbudowie (modernizacji) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osoba - Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin, odcinek Pilawa – Dęblin w km 55,600-107,283, Stacja Sobolew odcinek 8 od km 79+505 do km 81+357

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-01-19 12:07:20 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 
 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na budowie, przebudowie i rozbudowie (modernizacji) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osoba - Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin, odcinek Pilawa – Dęblin w km 55,600-107,283, Szlak Łaskarzew Towarowy – Sobolew odcinek 7 od km 74+865 do km 79+505

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-01-15 13:44:22 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy i modernizacji sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, nN 0,4kV wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 416, 368, 441, 495, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.18.2015 z dnia 13.01.2016 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-01-13 12:31:11 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, nN 0,4kV wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2458/4, 2458/5, 2457/4, 2408/2, 2408/3, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-01-05 15:18:15 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego w miejscowości Sobolew wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid., 355, 335/57, 335/25, 335/24, 335/40, 335/27, 335/43, 342/44, 342/5, 342/3, 353/1, 342/23, 342/46, 342/34 obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-12-23 14:14:04 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ul. Dębowej i ul. Leszczynowej w miejscowości Sobolew wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid., 376/20, 410/16, 1223, 376/1, 377/10, 376/36, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-12-21 13:50:49 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 13/2015, znak: BG.6733.13.2015 z dnia 09.09.2015 r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-12-07 16:01:43 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. w Warszawie pozwolenie wodnoprawnego na likwidację i przebudowę urządzeń wodnych, przełożenie koryta rzeki Łukówki oraz na wykonanie przejścia kablami infrastruktury technicznej pod dnem rzeki w ramach projektu pt. „Modernizacja Linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin, odcinek Pilawa – Dęblin w km 55,600 – 107,283”.

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2015-11-25 13:19:54 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, nN 0,4kV wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 416, 368, 441, 495, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-11-25 09:43:34 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
 
 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie, przebudowie i rozbudowie (modernizacji) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osoba - Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin, odcinek Pilawa – Dęblin w km 55,600-107,283

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-11-12 11:47:17 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:23:14.
Ogłoszenie Wójta Gminy Sobolew 

Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i

Projekt programu

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-11-09 12:42:19 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE POLSKA S.A. złożonej z wieży stalowej kratowej o wysokości 50,5 m (bez uwzględnienia instalacji odgromowej), zasilania stacji, systemu antenowego, urządzeń sterujących, ogrodzenia stacji, zjazdu na drogę (dz. nr ewid. 774), drogi dojazdowej o szerokości 3,0 m oraz utwardzonego terenu stacji, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 753, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.17.2015 z dnia 05.11.2015 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-11-05 15:28:04 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie - podanie do publicznej wiadomości, że w dniu 22 października 2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory wraz z obiektami towarzyszącymi na działkach o nr 96/1 i 96/2w miejscowości Kownacica, gm. Sobolew, pow. garwolińskie, woj. mazowieckie”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-10-27 14:12:54 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej Orange Polska S.A., złożonej z wieży stalowej kratowej o wysokości h = 50,50 m (bez uwzględniania instalacji odgromowej), zasilania stacji, systemu antenowego i urządzeń sterujących, ogrodzenia stacji i zjazdu na drogę (dz. nr ewid. 774), drogi dojazdowej o szerokości 3 m i teren stacji utwardzonej, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 753, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-23 12:04:22 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy i modernizacji sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, nN 0,4kV wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2202/2, 2196/2, 2195/2, 2197/2, 2206/2, 2216/2, 2373/5, 2206/3, 2216/3, 2217, 305, 296, 2456, 355, 368, 169, 217, 215, 390, 254, 255/2, 255/1, 112, 407, 515/1, 375/1, 342/23, 3249, 354, 342/34, 342/3, 2317/10, 2316, 2317/7, 2278/6, 2267/6, 2368, 2357, 2356, 2355/7, 2583, 2344/3, 2344/7, 2371/3, 2371/7, 2372, 2376, 2329/3, 2329/1, 2329/7, 2329/8, 2328, 2383, 2378, 2504/2, 2380, 2379/1, 2687, 2373/6, 2385, 341, 2450, 2483/3, 2483/17, 2477/9, 2483/16, 2477/8, 2373/14, 2373/15, 3223, 2223/1, 2261, 2338, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.12.2015 z dnia 11.09.2015 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-11 15:16:07 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 325/29, 325/33, 325/34, 325/40, 355, 2402, 2399, 169, 220/2, 214/1, 214/4, 213/2, 219, 218, 212/1, 210/1, 209/1, 208/6, 208/9, 208/4, 207/1, 207/2, 24, 112, 771/2, 774, 808, 809, 810, 811, 368, 478/2, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.13.2015 z dnia 09.09.2015 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-09 15:39:12 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 569, 571, 602, 345, 342, 339, 336, 333, 330, 327, 324, 321/3, 318/3, 315, 312, 309, 306, 303, 299, 296, 293, 289, 285, 282, 279, 276/2, 272, 269, 266, 263, 605, 579, 222, 568, 212, 211, 587, obręb Nowa Krępa oraz części działki nr ewid. 701, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.11.2015 z dnia 04.09.2015 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-08 15:41:46 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów na terenie Gminy Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-08-27 14:52:49 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie w trybie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informujące o wydaniu decyzji znak RŚ 6220.4.2015 zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21 stycznia 2013 r., znak: RŚ 6220.7.2012 dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcyjnego “Sante”- zespołu hal produkcyjno – magazynowych na działkach o nr ewid. 3186/3, 3183/16 i 3183/18 3180/5, 3180/3, 3188/2, 3186/2, 3190/2, 3237 w miejscowości Sobolew, gm. Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie.

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2015-08-21 15:36:59 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie, zawiadamiające strony, że w dniu 21 sierpnia 2015 r. została wydana zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: RŚ 6220.4.2015) dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcyjnego “Sante”- zespołu hal produkcyjno – magazynowych na działkach o nr ewid. 3186/3, 3183/16 i 3183/18 3180/5, 3180/3, 3188/2, 3186/2, 3190/2, 3237 w miejscowości Sobolew, gm. Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2015-08-21 15:21:36 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie informujące, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory wraz z obiektami towarzyszącymi na działkach o nr 96/1 i 96/2 w miejscowości Kownacica, gm. Sobolew”, powiat garwoliński, woj. mazowieckie złożony został ANEKS- uzupełnienie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2015-08-18 08:52:54 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie, przebudowie i rozbudowie (modernizacji) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osoba - Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin, odcinek Pilawa – Dęblin w km 55,600-107,283

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-07-23 13:25:53 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w związku ze zmianą decyzji środowiskowej nr RŚ.6220.7.2012r. z dnia 21-01-2013r. zmienionej decyzją nr RŚ 6220.2.2014 z dnia 21 maja 2014r. dla przedsięwzięcia polegającego rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcyjnego “SANTE” - zespołu hal produkcyjno – magazynowych na działkach o nr ewid. 3186/3, 3183/16, 3183/18, 3180/5, 3180/3, 3188/2, 3186/2, 3190/2, 3237 w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew, powiat garwoliński.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-07-22 10:25:18 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, nN 0,4kV wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2202/2, 2196/2, 2195/2, 2197/2, 2206/2, 2216/2, 2373/5, 2206/3, 2216/3, 2217, 305, 296, 2456, 355, 368, 169, 217, 215, 390, 254, 255/2, 255/1, 112, 407, 515/1, 375/1, 342/23, 3249, 354, 342/34, 342/3, 2317/10, 2316, 2317/7, 2278/6, 2267/6, 2368, 2357, 2356, 2355/7, 2583, 2344/3, 2344/7, 2371/3, 2371/7, 2372, 2376, 2329/3, 2329/1, 2329/7, 2329/8, 2328, 2383, 2378, 2504/2, 2380, 2379/1, 2687, 2373/6, 2385, 341, 2450, 2483/3, 2483/17, 2477/9, 2483/16, 2477/8, 2373/14, 2373/15, 3223, 2223/1, 2261, 2338, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-07-20 11:27:02 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 325/29, 325/33, 325/34, 325/40, 355, 2402, 2399, 169, 220/2, 214/1, 214/4, 213/2, 219, 218, 212/1, 210/1, 209/1, 208/6, 208/9, 208/4, 207/1, 207/2, 24, 112, 771/2, 774, 808, 809, 810, 811, 368, 478/2, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-07-14 15:42:40 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 569, 571, 602, 345, 342, 339, 336, 333, 330, 327, 324, 321/3, 318/3, 315, 312, 309, 306, 303, 299, 296, 293, 289, 285, 282, 279, 276/2, 272, 269, 266, 263, 605, 579, 222, 568, 212, 211, 587, obręb Nowa Krępa, Gmina Sobolew oraz na terenie części działki o nr ewid. 701 obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-07-10 13:20:38 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 10 lipca 2015 r. decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegająca na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 325/29, 325/33, 325/34, 325/40, 355, 2402, 2399, 169, 220/2, 214/1, 214/4, 213/2, 219, 218, 212/1, 210/1, 209/1, 208/6, 208/9, 208/4, 207/1, 207/2, 112, 771/1, 774, 808, 809, 810, 811, 368, 478/2, obręb Sobolewy, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-07-10 13:19:04 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie budynku publicznego przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 3249, obręb Sobolewy, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.8.2015 z dnia 03.07.2015 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-07-03 14:35:59 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 825, 833, 640, obręb Grabniak, Gmina Sobolew oraz na terenie części działek o nr ewid. 985, 56, 988/2, 250, 251 obręb Kobusy, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.9.2015 z dnia 03.07.2015 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-07-03 14:35:17 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zastąpieniu odcinka napowietrznej linii średniego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie dwóch słupów krańcowych (kablowych) w osi istniejącej linii napowietrznej, ułożenie linii kablowej w ziemi pomiędzy dwoma wstawionymi słupami krańcowymi oraz demontaż odcinka linii napowietrznej wraz z dwoma słupami, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 452 obręb Ostrożeń Drugi, Gmina Sobolew., znak: BG.6733.10.2015 z dnia 03.07.2015 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-07-03 14:34:35 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek firmy Sante A. Kowalski Sp. J. ul. Jagiellońska 55A, 03-301 Warszawa, Zakład Produkcyjny ul. Polna 55, 08-460 Sobolew postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji wydanej dnia 21.01.2013r. znak RŚ.6220.7.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zmienionej decyzją nr RŚ 6220.2.2014 z dnia 21 maja 2014r. dla inwestycji polegającej na: rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcyjnego “SANTE” - budowa zespołu hal produkcyjno – magazynowych na działkach o nr ewid. 3186/3, 3183/16, 3183/18, 3180/5, 3180/3, 3188/2, 3186/2, 3190/2, 3237 w miejscowości Sobolew.

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2015-06-30 09:13:56 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego „Budowie obory wraz z obiektami towarzyszącymi na działkach o nr 96/1 i 96/2 w miejscowości Kownacica, gm. Sobolew”

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2015-06-25 10:59:01 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ośrodka dla osób starszych w Sobolewie – budynek projektowany oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa trzech budynków istniejących, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 218, 219, 213/2, 214/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.5.2015 z dnia 16.06.2015 r

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-06-16 15:46:12 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 825, 833, 640, obręb Grabniak, Gmina Sobolew oraz na terenie części działek o nr ewid. 985, 56, 988/2, 250, 251 obręb Kobusy, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-06-12 16:01:48 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zastąpieniu odcinka napowietrznej linii średniego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie dwóch słupów krańcowych (kablowych) w osi istniejącej linii napowietrznej, ułożenie linii kablowej w ziemi pomiędzy dwoma wstawionymi słupami krańcowymi oraz demontaż odcinka linii napowietrznej wraz z dwoma słupami, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 452 obręb Ostrożeń Drugi, Gmina Sobole

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-06-12 16:00:29 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 8 czerwca 2015 r. znak RŚ 7624/23/10, w którym umorzono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: budowie elektrowni wiatrowej o mocy 3,0MW na działce o nr ewid. 20 położonej w miejscowości Sokół, gm. Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-06-09 11:43:47 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku publicznego przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 3249, obręb Sobolewy, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-06-05 13:09:11 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budynek projektowany oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa trzech budynków istniejących, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 218, 219, 213/2, 214/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-05-27 10:27:52 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zastąpieniu odcinka napowietrznej linii średniego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie dwóch słupów krańcowych (kablowych) w osi istniejącej linii napowietrznej, ułożenie linii kablowej w ziemi pomiędzy dwoma wstawionymi słupami krańcowymi oraz demontaż odcinka linii napowietrznej wraz z dwoma słupami, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 452 obręb Ostrożeń Drugi, Gmina Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-05-04 11:42:49 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia DN63, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 355, 325/27, 325/24, 325/16, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.2.2015 z dnia 30.04.2015 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-04-30 14:43:04 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
Analiza gospodarki odpadami 2014 r. 
 Analiza gospodarki odpadami 2014 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-04-30 11:04:19 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 825, 833, 640, obręb Grabniak, Gmina Sobolew oraz na terenie działek o nr ewid. 985, 56, 988/2, 250, 251 obręb Kobusy, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-04-27 15:40:23 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie publicznego przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 3249, obręb Sobolewy, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-04-27 15:39:30 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o zmianie zakres wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowa ośrodka dla osób starszy w Sobolewie – budynek projektowany oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa trzech budynków istniejących, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 218, 219, 213/2, 214/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-04-10 14:36:51 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63, zlokalizowanej na terenie: działek o nr ewid. 355, 325/27, 325/24, 325/16, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-04-10 08:45:19 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zastąpienia odcinka napowietrznej linii niskiego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie trzech słupów krańcowych (kablowych) w osi istniejącej linii napowietrznej (linia główna i odgałęzienie), ułożenie linii kablowych w ziemi pomiędzy słupami krańcowymi oraz demontaż odcinków linii napowietrznej (fragmentu linii głównej i fragmentu odgałęzienia) wraz ze słupami, pomiędzy wstawianymi słupami krańcowymi, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 607/2, 608, 609, 610/1 obręb Gończyce, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.3.2015 z dnia 07.04.2015 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-04-07 12:47:00 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zastąpienia odcinka napowietrznej linii niskiego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie dwóch słupów krańcowych (kablowych), z czego jeden w miejscu istniejącego, w osi istniejącej linii napowietrznej (odgałęzienie), ułożenie linii kablowej w ziemi pomiędzy dwoma wstawionymi słupami krańcowymi, a już istniejącymi słupem (na linii głównej) oraz demontaż odcinków linii napowietrznej wraz ze słupami, na odgałęzieniu, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 24, 227/1, 228, 229/1, 230, 231, 232, 433, 437, obręb Ostrożeń Drugi, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.14.2014 z dnia 07.04.2015 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-04-07 12:45:42 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 325/29, 325/33, 325/34, 325/40, 355, 2402, 2399, 169, 220/2, 214/1, 214/4, 213/2, 219, 218, 212/1, 210/1, 209/1, 208/6, 208/9, 208/4, 207/1, 207/2, 112, 771/1, 774, 808, 809, 810, 811, 368, 478/2, obręb Sobolewy, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-03-26 12:15:02 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40 PE, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2435/3, 2450, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.1.2015 z dnia 19.01.2015 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-03-19 15:50:50 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 19 marca 2015 r. decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gończyce, Ostrożeń Pierwszy, Ostrożeń Drugi, Sokół, Kownacica, Kaleń Pierwszy, Sobolew, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-03-19 15:50:15 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zastąpieniu odcinka napowietrznej linii niskiego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie trzech słupów krańcowych (kablowych) w osi istniejącej linii napowietrznej (linia główna i odgałęzienie), ułożenie linii kablowych w ziemi pomiędzy słupami krańcowymi oraz demontaż odcinków linii napowietrznej (fragmentu linii głównej i fragmentu odgałęzienia) wraz ze słupami, pomiędzy wstawianymi słupami krańcowymi, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 607/2, 608, 609, 610/1 obręb Gończyce, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-03-12 15:23:32 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zastąpieniu odcinka napowietrznej linii niskiego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie dwóch słupów krańcowych (kablowych), z czego jeden w miejscu istniejącego, w osi istniejącej linii napowietrznej (odgałęzienie), ułożenie linii kablowej w ziemi pomiędzy dwoma wstawionymi słupami krańcowymi, a już istniejącymi słupem (na linii głównej) oraz demontaż odcinków linii napowietrznej wraz ze słupami, na odgałęzieniu, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 24, 227/1, 228, 229/1, 230, 231, 232, 433, 437, obręb Ostrożeń Drugi, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-03-12 15:21:34 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ośrodka dla osób starszy w Sobolewie – budynek projektowany oraz adaptacja 3 budynków istniejących, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 218, 219, 213/2, 214/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-03-05 15:26:11 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40PE, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2435/3, 2450, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-02-25 13:17:32 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO 
 Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy w Sobolewie w dniu 23 lutego 2015 r. na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2015 roku

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-02-16 15:14:29 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gończyce, Ostrożeń Pierwszy, Ostrożeń Drugi, Sokół, Kownacica, Kaleń Pierwszy, Sobolew, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-02-11 15:29:57 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zastąpieniu odcinka napowietrznej linii niskiego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie trzech słupów krańcowych (kablowych) w osi istniejącej linii napowietrznej (linia główna i odgałęzienie), ułożenie linii kablowych w ziemi pomiędzy słupami krańcowymi oraz demontaż odcinków linii napowietrznej (fragmentu linii głównej i fragmentu odgałęzienia) wraz ze słupami, pomiędzy wstawianymi słupami krańcowymi, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 607/2, 608, 609, 610/1 obręb Gończyce, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:19:07 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 5 lutego 2015 r. decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegająca na zastąpieniu odcinka napowietrznej linii niskiego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie trzech słupów krańcowych (kablowych) w osi istniejącej linii napowietrznej (linia główna i odgałęzienie), ułożenie linii kablowych w ziemi pomiędzy słupami krańcowymi oraz demontaż odcinków linii napowietrznej (fragmentu linii głównej i fragmentu odgałęzienia) wraz ze słupami, pomiędzy wstawianymi słupami krańcowymi, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 607/2, 608, 609 obręb Gończyce, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:17:47 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o zmianie zakres wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zastąpienia odcinka napowietrznej linii niskiego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie dwóch słupów krańcowych (kablowych), z czego jeden w miejscu istniejącego, w osi istniejącej linii napowietrznej (odgałęzienie), ułożenie linii kablowej w ziemi pomiędzy dwoma wstawionymi słupami krańcowymi, a już istniejącymi słupem (na linii głównej) oraz demontaż odcinków linii napowietrznej wraz ze słupami, na odgałęzieniu, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 24, 227/1, 228, 229/1, 230, 231, 232, 433, 437, obręb Ostrożeń Drugi, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:16:46 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Harmonogram zebrań sołeckich dotyczących wyborów sołtysów w 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-29 08:46:25 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2015 roku.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-22 15:04:50 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63PE, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2449, 2450, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.13.2014 z dnia 13.01.2015 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-01-13 14:47:57 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z niezbędnymi urządzeniami, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 822/2, 437, obręb Grabniak, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.11.2014 z dnia 13.01.2015 r

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-01-13 14:47:06 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zastąpieniu odcinka napowietrznej linii niskiego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie dwóch słupów krańcowych (kablowych), z czego jeden w miejscu istniejącego, w osi istniejącej linii napowietrznej (odgałęzienie), ułożenie linii kablowej w ziemi pomiędzy dwoma wstawionymi słupami krańcowymi, a już istniejącymi słupem (na linii głównej) oraz demontaż odcinków linii napowietrznej wraz ze słupami, na odgałęzieniu, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 24, 227/1, 227/2, 228, 229/1, 230, 231, 232, 433, 437, obręb Ostrożeń Drugi, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-12-22 15:11:42 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63PE, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2449, 2450, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-12-22 15:10:31 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zastąpienia odcinka napowietrznej linii niskiego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie trzech słupów krańcowych (kablowych) w osi istniejącej linii napowietrznej (linia główna i odgałęzienie), ułożenie linii kablowych w ziemi pomiędzy słupami krańcowymi oraz demontaż odcinków linii napowietrznej (fragmentu linii głównej i fragmentu odgałęzienia) wraz ze słupami, pomiędzy wstawianymi słupami krańcowymi, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 607/2, 608, 609 obręb Gończyce, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-12-22 15:09:36 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z niezbędnymi urządzeniami, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 822/2, 437, obręb Grabniak, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-12-22 15:08:20 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Sokół, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 723, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 268, 269, 270, 309, 310, 311, 271, 272, 278, 279, 669, 280/1, 280/2, 281/2, 281/4, 282/2, 283/1, 283/2, 284/2, 285/1, 285/2, 286, 287, 331/1, 331/2, 332, 333, 334/1, 334/2, 335, 336/1, 336/2, 337, 338/1, 282/1, 313, 315/2, 314/2, 317, 319, 265, 666, obręb Sokół, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.10.2014 z dnia 19.12.2014 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-12-22 15:07:50 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 110 kV „Kozienice – Garwolin” dla części obrębów geodezyjnych Sobolew i Przyłęk gmina Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-12-17 14:48:53 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/ć Ø 63 PE, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2449, 2450, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-11-28 14:06:49 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zastąpieniu odcinka napowietrznej linii niskiego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie trzech słupów krańcowych (kablowych) w osi istniejącej linii napowietrznej (linia główna i odgałęzienie), ułożenie linii kablowych w ziemi pomiędzy słupami krańcowymi oraz demontaż odcinków linii napowietrznej (fragmentu linii głównej i fragmentu odgałęzienia) wraz ze słupami, pomiędzy wstawianymi słupami krańcowymi, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 607/2, 608, 609 obręb Gończyce, Gmina Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-11-28 14:04:55 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci elektroenergetycznej wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 723, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 268, 269, 270, 309, 310, 311, 271, 272, 278, 279, 669, 280/1, 280/2, 281/2, 281/4, 281/5, 282/2, 283/1, 283/2, 284/2, 285/1, 285/2, 286, 287, 331/1, 331/2, 332, 333, 334/1, 334/2, 335, 336/1, 336/2, 337, 338/1, 282/1, 313, 315/2, 314/2, 317, 319, 265, 666 obręb Sokół, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-11-24 10:44:17 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 822/2, 437, obręb Grabniak, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-11-07 14:05:58 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 4 listopada 2014 r. decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegająca na budowie linii napowietrznej średniego napięcia SN 15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 2195/1, 2195/2, 2192, 2188-dr, 2186/1, 2189, 3004, 3005/2, 3006/2, 3009/3, 3009/4, 3008/2, 3011, 3014, 3017, 3020, 3025/1, 3025/2, 3028/1, 3028/3, 3031/1, 3032, 3033, 3034, 3035/1, 3035/2, 3035/4, 3036/1, 3036/2, 3038/1, 3038/2, 3039/1, 3040, 3041, 3042, 3034, 3043, 3044, 3045, 3046/3, 3047/7, 3047/8, 3047/5, 3048/4, 3048/2, 3048/3, 3050/2, 3219-dr, 3246/5, 3056, 3057, 3058, 3059/9, 3059/14, 3059/15, 3059/11, 3059/5, 3059/3, 3060, 3061/1, 3061/4, 3062/1, 3062/2, 3063, 3064/1, 3064/2, 3065/1, 3065/3, 3065/4, 3066/1, 3066/2, 3066/3, 3067/6, 3067/3, 3068/9, 3068/5, 3069, 3070/1, 3071, 3072/1, 3072/2, 3073/2, 3220, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-11-07 14:03:03 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o zmianie zakres wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci elektroenergetycznej wraz z niezbędną infrastruktur w miejscowości Sokół, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-10-23 15:23:19 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 8 października 2014r. znak: RŚ 6220.5.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gończyce, Ostrożeń Pierwszy, Ostrożeń Drugi, Sokół, Kownacica, Kaleń Pierwszy, Sobolew, gmina Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-10-13 15:16:19 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie podające do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 8 października 2014r. Nr RŚ 6220.5.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gończyce, Ostrożeń Pierwszy, Ostrożeń Drugi, Sokół, Kownacica, Kaleń Pierwszy, Sobolew, gmina Sobolew”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-10-13 15:15:23 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice – Siedlce Ujrzanów” obejmującego obszar części obrębów geodezyjnych Ostrożeń Drugi, Gończyce, Kownacica, Przyłęk, Sobolew, Nowa Krępa, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-10-01 14:44:54 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 723, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 268, 269, 270, 309, 310, 311, 271, 272, 278, 279, 669, 280/1, 280/2, 281/2, 281/4, 281/5, 282/2, 283/1, 283/2, 284/2, 285/1, 285/2, 286, 287, 331/1, 331/2, 332, 333, 334/1, 334/2, 335, 336/1, 336/2, 337, 338/1 obręb Sokół, Gmina Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-09-17 13:24:45 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gończyce, Ostrożeń Pierwszy, Ostrożeń Drugi, Sokół, Kownacica, Kaleń Pierwszy, Sobolew, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-09-10 13:14:31 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji kopalin ze złoża Godzisz w miejscowości Godzisz, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie” w obrębie działek o numerach ewid. 504/1, 504/2, 504/3, 505 i 506.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-09-08 14:42:15 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej średniego napięcia SN 15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 2195/1, 2195/2, 2192, 2188-dr, 2186/1, 2189, 3004, 3005/2, 3006/2, 3009/3, 3009/4, 3008/2, 3011, 3014, 3017, 3020, 3025/1, 3025/2, 3028/1, 3028/3, 3031/1, 3032, 3033, 3034, 3035/1, 3035/2, 3035/4, 3036/1, 3036/2, 3038/1, 3038/2, 3039/1, 3040, 3041, 3042, 3034, 3043, 3044, 3045, 3046/3, 3047/7, 3047/8, 3047/5, 3048/4, 3048/2, 3048/3, 3050/2, 3219-dr, 3246/5, 3056, 3057, 3058, 3059/9, 3059/14, 3059/15, 3059/11, 3059/5, 3059/3, 3060, 3061/1, 3061/4, 3062/1, 3062/2, 3063, 3064/1, 3064/2, 3065/1, 3065/3, 3065/4, 3066/1, 3066/2, 3066/3, 3067/6, 3067/3, 3068/9, 3068/5, 3069, 3070/1, 3071, 3072/1, 3072/2, 3073/2, 3220, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-08-26 15:05:30 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV, linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV, linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV oraz złącza kablowego 0,4 kV w miejscowości Chotynia, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 145, 146, 147/4, 147/9, 147/8, 148, 150, 152/4, 152/6, obręb Chotynia, Gmina Sobolewolew, znak: BG.6733.8.2014 z dnia 21.08.2014 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-08-22 15:02:13 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów współdziałających o opinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gończyce, Ostrożeń Pierwszy, Ostrożeń Drugi, Sokół, Kownacica, Kaleń Pierwszy, Sobolew, gmina Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-08-13 11:55:25 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RŚ.6220.2.2011 z dnia 30-08-2011r. dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Gończyce i Sokół oraz w obrębie miejscowości Ostrożeń Pierwszy, Ostrożeń Drugi, Sobolew, Kaleń Pierwszy, Kownacica, gmina Sobolew”.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-08-13 11:53:24 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV, linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV, linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV oraz złącza kablowego 0,4 kV w miejscowości Chotynia, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 145, 146, 147/4, 147/9, 147/8, 148, 150, 152/4, 152/6, obręb Chotynia, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-07-22 10:41:09 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie informujące o wyznaczeniu granic obszaru i terenu górniczego GODZISZ

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2014-06-09 10:12:52 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie urządzeń obiektów infrastruktury technicznej (sieci dystrybucyjnej) w ramach przebudowy linii wysokiego napięcia (110 kV) Kozienice-Garwolin), zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 2106/3, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.7.2014 z dnia 05.06.2014 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-06-05 15:57:33 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie urządzeń obiektów infrastruktury technicznej (sieci dystrybucyjnej) w ramach przebudowy linii wysokiego napięcia (110 kV) Kozienice-Garwolin), zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 2124/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.6.2014 z dnia 05.06.2014 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-06-05 15:56:44 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr RŚ 6220.2.2011 z dnia 30 sierpnia 2011r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach Gończyce, Sokół, Ostrożeń Pierwszy, Ostrożeń Drugi, Kaleń Pierwszy, Kownacica, Sobolew gmina Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-05-29 14:54:38 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach Nr RŚ.6220.2.12014 z dnia 21.05.2014 r. w związku ze zmianą decyzji środowiskowej nr RŚ.6220.7.2012r. z dnia 21-01-2013r. dla przedsięwzięcia polegającego rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcyjnego “SANTE” - zespołu hal produkcyjno – magazynowych na działkach o nr ewid. 3186/3, 3183/16, 3183/18, 3180/5, 3180/3, 3188/2, 3186/2, 3190/2, 3237 w miejscowości Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-05-21 15:52:38 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach Nr RŚ.6220.2.12014 z dnia 21.05.2014 r. w związku ze zmianą decyzji środowiskowej nr RŚ.6220.7.2012r. z dnia 21-01-2013r. dla przedsięwzięcia polegającego rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcyjnego “SANTE” - zespołu hal produkcyjno – magazynowych na działkach o nr ewid. 3186/3, 3183/16, 3183/18, 3180/5, 3180/3, 3188/2, 3186/2, 3190/2, 3237 w miejscowości Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-05-21 15:52:05 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV, linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV, linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, złącza kablowe wraz z niezbędną infrastrukturą , zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 145, 146, 147/4, 147/9, 147/8, 148, 150, 152/4, 152/6, obręb Chotynia, Gmina Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-05-13 14:10:08 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy urządzeń obiektów infrastruktury technicznej (sieci dystrybucyjnej) w ramach przebudowy linii wysokiego napięcia (110 kV) Kozienice-Garwolin, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 2124/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-05-13 14:09:04 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy urządzeń obiektów infrastruktury technicznej (sieci dystrybucyjnej) w ramach przebudowy linii wysokiego napięcia (110 kV) Kozienice-Garwolin, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 2106/3, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-05-13 14:07:36 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędnymi urządzeniami, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 2408/29, 2408/32, 2408/40, 2408/10, 2408/18, 2408/3, 2408/5, 2409/10, 2450, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.4.2014 z dnia 28.04.2014 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-04-29 15:16:39 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędnymi urządzeniami, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 2316, 376/36, 377/10, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.3.2014 z dnia 28.04.2014 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-04-29 14:56:02 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w związku ze zmianą decyzji środowiskowej nr RŚ.6220.7.2012r. z dnia 21-01-2013r. dla przedsięwzięcia polegającego rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcyjnego “SANTE” - zespołu hal produkcyjno – magazynowych na działkach o nr ewid. 3186/3, 3183/16, 3183/18, 3180/5, 3180/3, 3188/2, 3186/2, 3190/2, 3237 w miejscowości Sobolew oraz informujące o zebranych materiałach i dowodach

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2014-04-16 14:12:56 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy stacji gazowej wysokiego ciśnienia wraz z niezbędnymi urządzeniami, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 128/1, 130/1, 135/1, 136/1, obręb Gończyce, gmina Sobolew, znak: BG.6733.1.2014 z dnia 07.04.2014 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-04-07 15:37:01 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie urządzeń obiektów infrastruktury (sieci dystrybucyjnej) w ramach przebudowy linii wysokiego napięcia (110 kV) Kozenice-Garwolin, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 2106/3, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-04-07 15:36:03 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie urządzeń obiektów infrastruktury (sieci dystrybucyjnej) w ramach przebudowy linii wysokiego napięcia (110 kV) Kozenice-Garwolin, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 2124/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-04-07 15:34:38 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy urządzeń obiektów infrastruktury (sieci dystrybucyjnej) w ramach przebudowy linii wysokiego napięcia (110 kV) Kozenice-Garwolin, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 268, obręb Przyłęk, gmina Sobolew, znak: BG.6733.8.2013 z dnia 04.04.2014 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-04-07 15:33:14 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 110 kV „Kozienice – Garwolin” dla części obrębów geodezyjnych Sobolew i Przyłęk gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-03-19 14:41:02 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek firmy Sante A. Kowalski Sp. J. ul. Jagiellońska 55A, 03-301 Warszawa, Zakład Produkcyjny ul. Polna 55, 08-460 Sobolew postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji wydanej dnia 21.01.2013r. znak RŚ.6220.7.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcyjnego “SANTE” - zespołu hal produkcyjno – magazynowych na działkach o nr ewid. 3186/3, 3183/16, 3183/18, 3180/5, 3180/3, 3188/2, 3186/2, 3190/2, 3237 w miejscowości Sobolew oraz o wystąpieniu do organów współdziałających o opinie

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-03-07 10:02:18 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice – Siedlce Ujrzanów” obejmującego obszar części obrębów geodezyjnych Ostrożeń Drugi, Gończyce, Kownacica, Przyłęk, Sobolew, Nowa Krępa, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-02-12 13:56:16 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie informujące, że została wydana decyzja administracyjna przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach Nr SKO.4000-1023/2013 utrzymująca w mocy decyzję środowiskową Wójta Gminy Sobolew nr RŚ 6220.4.2012 z dnia 12 czerwca 2013r. dla inwestycji pn. „Budowa farmy elektrowni wiatrowych Sobolew-Gończyce, gmina Sobolew, pow. garwoliński, woj. mazowieckie”.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2013-10-25 14:19:02 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o fakcie zebrania materiału dowodowego w sprawie odwołania od decyzji określającej o środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na “Budowie farmy elektrowni wiatrowych “Sobolew-Gończyce” gm. Sobolew, pow. garwoliński, woj. mazowieckie”

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2013-09-20 13:02:05 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 4 września 2013 r. o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego Nr RŚ 6341.83.2013 z dnia 3 września 2013 r. dla Gminy Sobolew na piętrzenie jazem żelbetowym i pobór wód rzeki Promnik w km 24+520 dla potrzeb zbiornika wodnego o powierzchni 1,1 ha w miejscowości Gończyce

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2013-09-10 08:52:33 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie informujące, że do tut. Urzędu wpłynęło pismo z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach z prośbą o uzupełnienie materiału dowodowego związanego z odwołaniem od decyzji Wójta Gminy Sobolew nr RŚ 6220.4.2012 z dnia 1-06-2013r o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa farmy elektrowni wiatrowych Sobolew-Gończyce, gmina Sobolew, pow. garwoliński”

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2013-08-22 09:37:57 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Zawiadomienie, że do Urzędu Gminy Sobolew wpłynęło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Sobolew Nr RŚ.6220.4.2012 z dnia 12.06.2012 r. określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na “Budowie farmy elektrowni wiatrowych “Sobolew – Gończyce” gm. Sobolew, pow. garwoliński, woj. mazowieckie” dla Inwestora - Siłownie Wiatrowe S.A. , w imieniu którego działa Pełnomocnik-Pan Grzegorz Roman Bujak, AgroTrade – Biurowiec Versal, ul. Staszica 1/212, 25-008 Kielce

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:19:16 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie - podanie do publicznej wiadomości, że w dniu 12 czerwca 2013 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na “Budowie farmy elektrowni wiatrowych “Sobolew – Gończyce” gm. Sobolew”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2013-06-19 13:26:29 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie – zawiadomienie stron postępowania że w dniu 12 czerwca 2013 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na “Budowie farmy elektrowni wiatrowych “Sobolew – Gończyce” gm. Sobolew”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2013-06-19 13:25:25 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu nr RŚ.6540.4.2013 z dnia 4-06-2013 r. w którym pozytywnie zaopiniowano przedłożony “Projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych dla budowy drogi ekspresowej S 17 Garwolin - Kurów, odcinek Garwolin – granica województw mazowieckiego i lubelskiego “

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2013-06-04 09:59:23 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 2 maja 2013 r. znak RŚ 6540.3.2013, w którym pozytywnie zaopiniowano przedłożony “Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich dla budowy drogi ekspresowej S 17 Garwolin - Kurów, odcinek Garwolin – granica województw mazowieckiego i lubelskiego “

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2013-05-06 15:19:04 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na “Budowie farmy elektrowni wiatrowych Sobolew-Gończyce”, gm. Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2013-05-06 08:55:13 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 W dniu 25 października 2012 r. Rada Gminy w Sobolewie podjęła uchwałę w sprawie podziału Gminy Sobolew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Zgodnie z art. 420 § 1 KODEKSU WYBORCZEGO – ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) na ustalony podział Gminy Sobolew na okręgi wyborcze, objęty niniejszą uchwałą, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Siedlcach, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości. Podział na okręgi w załączniku

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2012-10-31 09:05:33 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Ogloszenie na konkurs Gonczyce.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Koszutski | Data wprowadzenia: 2012-05-29 12:18:50 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Porządek obrad sesji, która odbędzie się 3 sierpnia 2011 r.

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-07-28 08:22:43 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
 
 Porządek obrad sesji, która odbędzie się 30 czerwca 2011 r.

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-06-27 10:45:56 | Data modyfikacji: 2015-11-09 12:50:44.
Data wprowadzenia: 2011-06-27 10:45:56
Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy Sobolew
ul. ul. Rynek 1
08-460 Sobolew
Kierownik Jednostki
Andrzej Koszutski
Kontakt:
Tel: (+48 25) 682-50-23
Fax: (+48 25) 683-27-36
e-mail: sobolew@sobolew.pl