OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA
 
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w związku ze zmianą decyzji środowiskowej nr RŚ.6220.7.2012r. z dnia 21-01-2013r. dla przedsięwzięcia polegającego rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcyjnego “SANTE” - zespołu hal produkcyjno – magazynowych na działkach o nr ewid. 3186/3, 3183/16, 3183/18, 3180/5, 3180/3, 3188/2, 3186/2, 3190/2, 3237 w miejscowości Sobolew oraz informujące o zebranych materiałach i dowodach

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2014-04-16 14:12:56.
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy stacji gazowej wysokiego ciśnienia wraz z niezbędnymi urządzeniami, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 128/1, 130/1, 135/1, 136/1, obręb Gończyce, gmina Sobolew, znak: BG.6733.1.2014 z dnia 07.04.2014 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-04-07 15:37:01.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie urządzeń obiektów infrastruktury (sieci dystrybucyjnej) w ramach przebudowy linii wysokiego napięcia (110 kV) Kozenice-Garwolin, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 2106/3, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-04-07 15:36:03.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie urządzeń obiektów infrastruktury (sieci dystrybucyjnej) w ramach przebudowy linii wysokiego napięcia (110 kV) Kozenice-Garwolin, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 2124/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-04-07 15:34:38.
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy urządzeń obiektów infrastruktury (sieci dystrybucyjnej) w ramach przebudowy linii wysokiego napięcia (110 kV) Kozenice-Garwolin, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 268, obręb Przyłęk, gmina Sobolew, znak: BG.6733.8.2013 z dnia 04.04.2014 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-04-07 15:33:14.
 
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędnymi urządzeniami, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2408/29, 2408/32, 2408/40, 2408/10, 2408/18, 2408/3, 2408/5, 2409/10, 2450, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-04-02 09:25:48.
 
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędnymi urządzeniami, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2316, 376/36, 377/10, obręb Sobolew, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-04-02 09:21:25.
 
 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 110 kV „Kozienice – Garwolin” dla części obrębów geodezyjnych Sobolew i Przyłęk gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-03-19 14:41:02.
 
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie stacji gazowej wysokiego ciśnienia wraz z niezbędnymi urządzeniami, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 128/1, 130/1, 135/1, 136/1, obręb Gończyce, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-03-14 13:11:15.
 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek firmy Sante A. Kowalski Sp. J. ul. Jagiellońska 55A, 03-301 Warszawa, Zakład Produkcyjny ul. Polna 55, 08-460 Sobolew postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji wydanej dnia 21.01.2013r. znak RŚ.6220.7.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcyjnego “SANTE” - zespołu hal produkcyjno – magazynowych na działkach o nr ewid. 3186/3, 3183/16, 3183/18, 3180/5, 3180/3, 3188/2, 3186/2, 3190/2, 3237 w miejscowości Sobolew oraz o wystąpieniu do organów współdziałających o opinie

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-03-07 10:02:18.
 
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie urządzeń obiektów infrastruktury (sieci dystrybucyjnej) w ramach przebudowy linii wysokiego napięcia (110 kV) Kozienice-Garwolin, na działkach o nr ewid. 268, obręb Przyłęk, Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-02-21 15:39:21.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami oraz z infrastrukturą towarzyszącą, na dz. o nr ewid. 2408/29, 2408/32, 2408/40, 2408/10, 2408/18, 2408/3, 2408/5, 2409/10, 2450 w m. Sobolew, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-02-21 15:38:06.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami oraz z infrastrukturą towarzyszącą, na dz. o nr ewid. 2316, 376/36, 377/10 w m. Sobolew, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-02-21 15:37:11.
 
 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice – Siedlce Ujrzanów” obejmującego obszar części obrębów geodezyjnych Ostrożeń Drugi, Gończyce, Kownacica, Przyłęk, Sobolew, Nowa Krępa, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-02-12 13:56:16.
 
 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobolew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-01-22 11:44:52.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie stacji gazowej wysokiego ciśnienia, na działkach o nr ewid. 128/1, 130/1, 135/1, 136/1, w m. Gończyce, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2014-01-22 11:39:17.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie urządzeń obiektów infrastruktury technicznej (sieci dystrybucyjnej) w ramach przebudowy linii wysokiego napięcia (110 kV) Kozienice - Garwolin wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu, na dz. o nr ewid. 268 w m. Przyłęk, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2013-11-27 14:44:16.
 
 Obwieszczenie informujące, że została wydana decyzja administracyjna przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach Nr SKO.4000-1023/2013 utrzymująca w mocy decyzję środowiskową Wójta Gminy Sobolew nr RŚ 6220.4.2012 z dnia 12 czerwca 2013r. dla inwestycji pn. „Budowa farmy elektrowni wiatrowych Sobolew-Gończyce, gmina Sobolew, pow. garwoliński, woj. mazowieckie”.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2013-10-25 14:19:02.
 
 Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o fakcie zebrania materiału dowodowego w sprawie odwołania od decyzji określającej o środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na “Budowie farmy elektrowni wiatrowych “Sobolew-Gończyce” gm. Sobolew, pow. garwoliński, woj. mazowieckie”

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2013-09-20 13:02:05.
 
 Obwieszczenie Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 4 września 2013 r. o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego Nr RŚ 6341.83.2013 z dnia 3 września 2013 r. dla Gminy Sobolew na piętrzenie jazem żelbetowym i pobór wód rzeki Promnik w km 24+520 dla potrzeb zbiornika wodnego o powierzchni 1,1 ha w miejscowości Gończyce

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2013-09-10 08:52:33.
 
 Obwieszczenie informujące, że do tut. Urzędu wpłynęło pismo z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach z prośbą o uzupełnienie materiału dowodowego związanego z odwołaniem od decyzji Wójta Gminy Sobolew nr RŚ 6220.4.2012 z dnia 1-06-2013r o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa farmy elektrowni wiatrowych Sobolew-Gończyce, gmina Sobolew, pow. garwoliński”

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2013-08-22 09:37:57.
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy napowietrznej sieci oświetlenia drogowego wraz z niezbędnymi urządzeniami, zlokalizowanej na części działek o nr ewid. 196/3, 198, 245, obręb Kaleń Drugi, gmina Sobolew, znak: BG.6733.5.2013 z dnia 30.07.2013 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2013-08-01 12:47:19.
 
 Zawiadomienie, że do Urzędu Gminy Sobolew wpłynęło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Sobolew Nr RŚ.6220.4.2012 z dnia 12.06.2012 r. określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na “Budowie farmy elektrowni wiatrowych “Sobolew – Gończyce” gm. Sobolew, pow. garwoliński, woj. mazowieckie” dla Inwestora - Siłownie Wiatrowe S.A. , w imieniu którego działa Pełnomocnik-Pan Grzegorz Roman Bujak, AgroTrade – Biurowiec Versal, ul. Staszica 1/212, 25-008 Kielce

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2013-07-17 13:19:16.
 
 Obwieszczenie - podanie do publicznej wiadomości, że w dniu 12 czerwca 2013 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na “Budowie farmy elektrowni wiatrowych “Sobolew – Gończyce” gm. Sobolew”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2013-06-19 13:26:29.
 
 Obwieszczenie – zawiadomienie stron postępowania że w dniu 12 czerwca 2013 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na “Budowie farmy elektrowni wiatrowych “Sobolew – Gończyce” gm. Sobolew”

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2013-06-19 13:25:25.
 
 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu nr RŚ.6540.4.2013 z dnia 4-06-2013 r. w którym pozytywnie zaopiniowano przedłożony “Projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych dla budowy drogi ekspresowej S 17 Garwolin - Kurów, odcinek Garwolin – granica województw mazowieckiego i lubelskiego “

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2013-06-04 09:59:23.
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędnymi urządzeniami, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 342/23, 342/3, 335/40, 335/41, 355 w m. Sobolew, znak: BG.6733.3.2013 z dnia 10.05.2013 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2013-05-13 15:17:45.
 
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 2 maja 2013 r. znak RŚ 6540.3.2013, w którym pozytywnie zaopiniowano przedłożony “Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich dla budowy drogi ekspresowej S 17 Garwolin - Kurów, odcinek Garwolin – granica województw mazowieckiego i lubelskiego “

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2013-05-06 15:19:04.
 
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na “Budowie farmy elektrowni wiatrowych Sobolew-Gończyce”, gm. Sobolew.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2013-05-06 08:55:13.
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędnymi urządzeniami, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 2383, 2378 w m. Sobolew, znak: BG.6733.2.2013 z dnia 26.04.2013 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2013-04-26 15:29:42 | Data modyfikacji: 2013-04-26 15:30:56.
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędnymi urządzeniami, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 1010 w m. Gończyce, znak: BG.6733.1.2013 z dnia 26.04.2013 r

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2013-04-26 15:15:58 | Data modyfikacji: 2013-04-26 15:17:13.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika wodnego o powierzchni 0,23 ha z budowlą piętrzącą oraz ewentualnym poborem wody z naturalnego cieku (dopływ w Kobusach) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na dz.. 262/1 w m. Kobusy, gmina Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2013-04-09 16:00:55 | Data modyfikacji: 2013-04-26 15:17:13.
 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjno tłocznej oraz czterech lokalnych pompowni ścieków, modernizacja przepompowni ścieków na terenie garbarni w miejscowości Sokół, budowa przyłączy elektroenergetycznego do przepompowni ścieków wraz z niezbędnymi urządzeniami, zlokalizowanej na działkach w miejscowości Gończyce i Sokół, gmina Sobolew, znak: BG.6730.128.2011 z dnia 29.03.2012 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2013-03-15 14:20:21 | Data modyfikacji: 2013-04-26 15:17:13.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazociągowej ś. ć. DN 63 PE wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dz. 342/23, 342/3, 335/40, 335/41, 355 w m. Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2013-02-27 14:26:25 | Data modyfikacji: 2013-04-26 15:17:13.
 
 Obwieszczenie o wszyciu postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowiy sieci kanalizacyjnej grawitacyjno tłocznej oraz czterech lokalnych pompowni ścieków, modernizacja przepompowni ścieków na terenie garbarni w miejscowości Sokół, budowa przyłączy elektroenergetycznego do przepompowni ścieków wraz z niezbędnymi urządzeniami, zlokalizowanej na działkach w miejscowości Gończyce i Sokół, gmina Sobolew, znak: BG.6730.128.2011 z dnia 29.03.2012 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2013-02-22 15:12:07 | Data modyfikacji: 2013-04-26 15:17:13.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazociągowej ś. ć. DN 63 PE wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dz. 2383, 2378 (ul. Długa, ul. Marzysza) w m. Sobolew

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2013-02-18 13:38:22 | Data modyfikacji: 2013-04-26 15:17:13.
 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazociągowej ś. ć. DN 63 PE wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dz. 1010 (ul. Osiedlowa) w m. Gończyce

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2013-02-06 15:20:32 | Data modyfikacji: 2013-04-26 15:17:13.
 
 OBWIESZCZENIE o przystapieniu do zmiany studium zm.doc

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2012-11-21 09:29:27 | Data modyfikacji: 2013-04-26 15:17:13.
 
 W dniu 25 października 2012 r. Rada Gminy w Sobolewie podjęła uchwałę w sprawie podziału Gminy Sobolew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Zgodnie z art. 420 § 1 KODEKSU WYBORCZEGO – ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) na ustalony podział Gminy Sobolew na okręgi wyborcze, objęty niniejszą uchwałą, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Siedlcach, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości. Podział na okręgi w załączniku

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2012-10-31 09:05:33 | Data modyfikacji: 2013-04-26 15:17:13.
 
 Ogloszenie na konkurs Gonczyce.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Koszutski | Data wprowadzenia: 2012-05-29 12:18:50 | Data modyfikacji: 2013-04-26 15:17:13.
 
 Porządek obrad sesji, która odbędzie się 3 sierpnia 2011 r.

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-07-28 08:22:43 | Data modyfikacji: 2013-04-26 15:17:13.
 
 Porządek obrad sesji, która odbędzie się 30 czerwca 2011 r.

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-06-27 10:45:56 | Data modyfikacji: 2013-04-26 15:17:13.
Data wprowadzenia: 2011-06-27 10:45:56
Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy Sobolew
ul. ul. Rynek 1
08-460 Sobolew
Kierownik Jednostki
Andrzej Koszutski
Kontakt:
Tel: (+48 25) 682-50-23
Fax: (+48 25) 683-27-36
e-mail: sobolew@sobolew.pl