SESJA XVI

 UCHWAŁA Nr XVI/101/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 13 września 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-10-23 14:47:25.
 Załącznik do uchwały Nr XVI/101/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-11-08 14:44:38 | Data modyfikacji: 2012-11-08 15:31:14.
 Uchwała Nr XVI/102/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 13 września 2012 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-10-23 14:50:38 | Data modyfikacji: 2012-11-08 15:31:14.
 U C H W A Ł A Nr XVI/103/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 13 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów oraz ustalenia przedmiotu działania tej Komisji.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-10-23 14:59:10 | Data modyfikacji: 2012-11-08 15:24:04.
 UCHWAŁA NR XVI/104/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 13 wrzesień 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „REGULAMINU WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI, ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SOBOLEW”.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-10-23 15:01:29 | Data modyfikacji: 2012-11-08 15:24:04.
 UCHWAŁA Nr XVI/105/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 13 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole; przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów – w szkołach prowadzonych przez Gminę Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-10-23 15:10:01 | Data modyfikacji: 2012-11-08 15:24:04.
 U C H W A Ł A Nr XVI/106/2012 Rady Gminy w Sobolewie w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2012 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-10-24 10:00:18 | Data modyfikacji: 2012-11-08 15:24:04.
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/106/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-10-24 10:02:29 | Data modyfikacji: 2012-10-24 10:04:51.
 Uchwała Nr XVI/107/2012 Rady Gminy Sobolew z dnia 13 września 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2012 – 2017.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-10-24 10:07:32 | Data modyfikacji: 2012-10-24 10:04:51.
 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-10-24 10:09:27 | Data modyfikacji: 2012-10-24 10:04:51.
 Protokół Nr XVI/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-11-16 09:43:43 | Data modyfikacji: 2012-10-24 10:04:51.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .  SESJA XXXIV .  SESJA XXXV . 
Data wprowadzenia: 2012-11-16 09:43:43
Opublikowane przez: Mariola Kępka