SESJA XXI

 UCHWAŁA Nr XXI/144/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 16:48:21.
 Załącznik do uchwały nr XXI/144/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 16:49:57.
 Uchwała Nr XXI/145/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Sobolewie na 2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 16:51:52.
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/145/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 16:52:37.
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXI/145/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 16:54:11.
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXI/145/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 16:55:06.
 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXI/145/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 16:56:04.
 Uchwała Nr XXI/146/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy w Sobolewie na 2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 16:57:42.
 Załącznik do uchwały Nr XXI/146/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 16:58:55.
 U C H W A Ł A Nr XXI/147/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Chotyni, gm. Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 17:00:01.
 U C H W A Ł A Nr XXI/148/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Godziszu, gm. Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 17:01:00.
 UCHWAŁA NR XXI/149/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 17:01:59.
 UCHWAŁA NR XXI/150/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy Sobolew na stałe obwody głosowania.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 17:05:06.
 U C H W A Ł A Nr XXI/151/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 17:06:23.
 U C H W A Ł A Nr XXI/152/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sobolew oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 17:07:43.
 UCHWAŁA NR XXI/153/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 17:09:51.
 UCHWAŁA Nr XXI/154/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na rok 2013.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 17:10:57.
 Załącznik do uchwały nr XXI/154/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 17:11:42.
 UCHWAŁA Nr XXI/155/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sobolew na rok 2013.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 17:13:58.
 Załącznik do uchwały Nr XXI/155/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 17:14:31.
 UCHWAŁA NR XXI/156/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobolew”.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 17:15:33.
 UCHWAŁA NR XXI/157/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomość i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 17:16:51.
 Załącznik do uchwały Nr XXI/157/2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 17:17:39.
 UCHWAŁA NR XXI/158/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 17:18:49.
 Załącznik do uchwały Nr XXI/158/2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 17:20:07.
 UCHWAŁA NR XXI/159/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 21 lutego 2013 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 17:21:30.
 UCHWAŁA NR XXI/160/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 17:22:05.
 UCHWAŁA NR XXI/161/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sobolew na rok 2012”.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 17:23:10.
 Załącznik do Uchwały Nr XXI/161/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 17:23:42.
 UCHWAŁA Nr XXI/162/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 17:24:28.
 UCHWAŁA Nr XXI/163/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny – niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 17:25:18.
 UCHWAŁA Nr XXI/164/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny – niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 17:26:07.
``
 UCHWAŁA Nr XXI/165/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew w drodze kupna- nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 17:27:03 | Data modyfikacji: 2013-04-16 17:32:54.
 Uchwała Nr XXI/166/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 17:27:46 | Data modyfikacji: 2013-04-16 17:32:54.
 Protokół nr XXI/2013

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-05-08 12:10:56 | Data modyfikacji: 2013-04-16 17:32:54.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .  SESJA XXXIV .  SESJA XXXV . 
Data wprowadzenia: 2013-05-08 12:10:56
Opublikowane przez: Mariola Kępka