SESJA XXXV

 UCHWAŁA NR XXXV/275/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobolewie.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:16:22.
 Załącznik do uchwały Nr XXXV/275/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:17:09.
 UCHWAŁA NR XXXV/276/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew w 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:20:22.
 UCHWAŁA NR XXXV/277/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew w 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:21:20.
 UCHWAŁA NR XXXV/278/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:22:07.
 UCHWAŁA NR XXXV/279/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew w 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:23:02.
 UCHWAŁA NR XXXV/280/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:23:54.
 UCHWAŁA NR XXXV/281/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew w 2015 r. – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:24:45.
 UCHWAŁA NR XXXV/282/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:25:54.
 UCHWAŁA NR XXXV/283/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew – darowizny udziału w niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:27:04.
 UCHWAŁA NR XXXV/284/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew – darowizny nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:28:02.
 UCHWAŁA NR XXXV/285/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:28:52.
 UCHWAŁA NR XXXV/286/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WIELOLETNIEGO PROGRAMU GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY SOBOLEW NA LATA 2011-2015.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:29:58.
 UCHWAŁA NR XXXV/287/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole; a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze; określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów – w szkołach prowadzonych przez Gminę Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:30:49.
 UCHWAŁA NR XXXV/288/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Sobolew przez osoby prawne inne niż Gmina Sobolew lub osoby fizyczne - niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:31:39.
 Protokół Nr XXXV/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:32:34.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .  SESJA XXXIV .  SESJA XXXV . 
Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:32:34
Opublikowane przez: Mariola Kępka