SESJA XIV

 UCHWAŁA Nr XIV/90/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-08-16 13:08:18.
 UCHWAŁA Nr XIV/91/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew – absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-08-16 13:11:08.
 UCHWAŁA Nr XIV/92/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-08-16 13:13:27.
  Załącznik do uchwały Nr XIV/92/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-08-16 13:18:30.
 Uzasadnienie do uchwały nr XIV/92/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-08-16 13:20:35.
 Uchwała Nr XIV/93/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-08-16 13:22:45.
 Uzasadnienie do uchwały Nr XIV/93/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-08-16 13:24:07.
 UCHWAŁA Nr XIV/94/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym – zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-08-16 13:26:23.
 UCHWAŁA Nr XIV/95/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym – zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-08-16 13:27:52.
 UCHWAŁA Nr XIV/96/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym - części niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-08-16 13:29:50.
 UCHWAŁA Nr XIV/97/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Sobolew – darowizny nieruchomości.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-08-16 13:33:25.
  U C H W A Ł A Nr XIV/98/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2012 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-08-16 13:49:38.
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/98/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-08-16 13:51:48.
 Uchwała Nr XIV/99/2012 Rady Gminy Sobolew z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2012 – 2017.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-08-16 13:53:12.
 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-08-16 13:55:58.
 Protokół Nr XIV/2012

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2012-09-21 09:02:40.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .  SESJA XXXIV .  SESJA XXXV . 
Data wprowadzenia: 2012-09-21 09:02:40
Opublikowane przez: Mariola Kępka