UCHWAŁA NR XXVII/222/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia wysokości stawki takiej opłaty, ustalenia wysokości stawki opłaty podwyższonej i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynka-mi mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-07-08 07:59:22.
 UCHWAŁA NR XXVII/223/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 maja 2021 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-07-08 07:59:59.
  UCHWAŁA NR XXVII/224/2021 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Sobolew, a także tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-07-08 08:00:57 | Data modyfikacji: 2021-07-08 08:02:54.
 UCHWAŁA NR XXVII/225/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sobolew

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-07-08 08:01:35.
 UCHWAŁA NR XXVII/226/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2021 rok

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-07-08 08:02:12.
 Protokół nr XXVII.2021

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-07-08 11:00:40 | Data modyfikacji: 2021-07-08 11:01:09.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII . 
Data wprowadzenia: 2021-07-08 11:00:40
Data modyfikacji: 2021-07-08 11:01:09
Opublikowane przez: Mariola Kępka