UCHWAŁA NR XXVI/207/2021 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-07-07 10:58:14.
 UCHWAŁA NR XXVI/208/2021 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kownacica, Gończyce, Sokół – rejon wokół elektrowni wiatrowej

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-07-07 10:58:48.
 UCHWAŁA NR XXVI/209/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-07-07 10:59:53.
 UCHWAŁA NR XXVI/210/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-07-07 11:00:28.
 UCHWAŁA NR XXVI/211/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-07-07 11:02:25.
 UCHWAŁA NR XXVI/212/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobolew w 2021 roku”

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-07-07 11:02:59.
  UCHWAŁA NR XXVI/213/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-07-07 11:03:38.
 UCHWAŁA NR XXVI/214/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia wysokości stawki takiej opłaty

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-07-07 11:04:25.
 UCHWAŁA NR XXVI/215/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sobolew

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-07-07 11:05:06.
 UCHWAŁA NR XXVI/216/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-07-07 11:06:02.
 UCHWAŁA NR XXVI/217/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Sobolew, a także przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-07-07 11:06:35.
 Uchwała NR XXVI/218/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021 – 2033

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-07-07 11:07:33 | Data modyfikacji: 2021-07-07 11:10:41.
 UCHWAŁA NR XXVI/219/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2021 rok

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-07-07 11:08:07 | Data modyfikacji: 2021-07-07 11:11:09.
 Uchwała Nr XXVI/220/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-07-07 11:08:50.
 Uchwała Nr XXVI/221/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie realizacji zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica-Sokół-Przyłęk Nowy- Pilczyn w m. Sokół ( gmina Sobolew)

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-07-07 11:10:01.
 Protokół nr XXVI.2021

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-07-08 10:55:10 | Data modyfikacji: 2021-07-08 10:59:11.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII . 
Data wprowadzenia: 2021-07-08 10:55:10
Data modyfikacji: 2021-07-08 10:59:11
Opublikowane przez: Mariola Kępka