Uchwała Nr XVII/129/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia do wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-07-30 08:26:56 | Data modyfikacji: 2020-07-30 08:29:00.
 Uchwała Nr XVII/130/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobolew w 2020 roku”.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-07-30 08:35:13.
 Uchwała Nr XVII/131/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. dla Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-07-30 08:47:24.
 Uchwała Nr XVII/132/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-07-30 09:03:23.
 Uchwała Nr XVII/133/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Garwolinie na uchwałę Rady Gminy w Sobolewie wraz z odpowiedzią na skargę – do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-07-30 09:05:14.
 Uchwała Nr XVII/134/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane – na rok budżetowy 2020.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-07-30 09:06:53.
 Uchwała Nr XVII/135/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-07-30 09:09:04.
 Uchwała Nr XVII/136/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia osobom fizycznym będącym właścicielami lokali mieszkalnych – bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiący własność Gminy Sobolew - w prawo własności tych gruntów oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokość stawki procentowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-07-30 09:11:11 | Data modyfikacji: 2020-07-30 09:49:36.
 Uchwała Nr XVII/137/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zbycia niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Sobolew – w drodze przetargu.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-07-30 09:37:28.
 Uchwała Nr XVII/138/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-07-30 09:39:16.
 Uchwała Nr XVII/139/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-07-30 09:42:34 | Data modyfikacji: 2020-07-30 09:55:44.
 Uchwała Nr XVII/140/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-07-30 09:43:41 | Data modyfikacji: 2020-07-30 10:48:30.
 Uchwała Nr XVII/141/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-07-30 09:45:33.
 Uchwała Nr XVII/142/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2020 – 2025.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-07-30 09:47:23 | Data modyfikacji: 2020-07-30 10:52:31.
 Uchwała Nr XVII/143/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2020 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-07-30 09:49:02 | Data modyfikacji: 2020-07-30 10:54:15.
 Protokół nr XVII.2020

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-08-06 10:25:10 | Data modyfikacji: 2020-08-06 10:28:51.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII . 
Data wprowadzenia: 2020-08-06 10:25:10
Data modyfikacji: 2020-08-06 10:28:51
Opublikowane przez: Mariola Kępka