G.271.1.4.2017 Sobolew, dnia 27.07.2017 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na:

Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gończycach


Zamawiający Gmina Sobolew, z siedzibą w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z warunkami określonymi w załączonym zapytaniu ofertowym
Ofertę należy złożyć do dnia 04.08.2017 r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, pok. nr 23 .
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.08.2017 r. do godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, pok. nr 23 .

 Treść zapytania ofertowego

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-07-27 14:30:03.
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-08-10 14:50:21.

Zobacz:
 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew  .  Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew  .  Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew  .  Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew – II postępowanie  .  Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew  .  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chotynia, gmina Sobolew (dz. nr 225) – na długości 588 m .  Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gończycach .  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w miejscowości Nowa Krępa, Gmina Sobolew  .  Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gończycach .  Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2017/2018 .  Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowości Grabniak .  Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew .  Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew (działki o nr ewid. nr 376/1, 1223) .  „Budowa publicznego przedszkola z oddziałem żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – etap II” .  Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew (działki o nr ewid. nr 376/1, 1223)- II postępowanie .  Przebudowa ulicy Widokowej w miejscowości Sobolew .  Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chotynia  .  Przebudowa i rozbudowa budynku na świetlicę wiejską w Sokole .  Udzielenie kredytu długoterminowego . 
Data wprowadzenia: 2017-08-10 14:50:21
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda