Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew

BG.271.1.5.2017

Sobolew, dnia 24.08.2017 r.

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na:

„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew”

Zamawiający Gmina Sobolew, z siedzibą w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z warunkami określonymi w załączonym zapytaniu ofertowym.
Ofertę należy złożyć do dnia 01.09.2017 r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, pok. nr 23 .
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.09.2017 r. o godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, pok. nr 23 .

Wójt Gminy
/-/ Andrzej Koszutski

Załącznik:
Zapytanie ofertowe

 Treść zapytania ofertowego

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-08-24 12:17:30.
WYBÓR OFERTY
 POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-11 12:53:26.

Zobacz:
 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew  .  Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew  .  Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew  .  Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew – II postępowanie  .  Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew  .  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chotynia, gmina Sobolew (dz. nr 225) – na długości 588 m .  Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gończycach .  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w miejscowości Nowa Krępa, Gmina Sobolew  .  Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gończycach .  Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2017/2018 .  Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowości Grabniak .  Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew .  Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew (działki o nr ewid. nr 376/1, 1223) .  „Budowa publicznego przedszkola z oddziałem żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – etap II” .  Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew (działki o nr ewid. nr 376/1, 1223)- II postępowanie .  Przebudowa ulicy Widokowej w miejscowości Sobolew .  Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chotynia  .  Przebudowa i rozbudowa budynku na świetlicę wiejską w Sokole .  Udzielenie kredytu długoterminowego . 
Data wprowadzenia: 2017-09-11 12:53:26
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda