Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
° Współpraca z organizacjami pozarządowymi
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia strona główna 

Ogłoszenia
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 376/20, obręb Sobolew, Gmina Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2019-09-09 15:44:52 Informację zaktualizowano 2019-09-09 15:45:53, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 169, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2019-09-09 15:40:07 Informację zaktualizowano 2019-09-09 15:44:06, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek firmy SOLARPROJEKT S.C., ul. Jodłowa 23, 15-523 Grabówka dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie części działek o nr geod. 403, 404 – Lokalizacja 2 położonych na terenie gminy Sobolew obręb Kownacica
Data wprowadzenia informacji 2019-09-05 10:42:00 Informację zaktualizowano 2019-09-05 10:50:12, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek firmy SOLARPROJEKT S.C., ul. Jodłowa 23, 15-523 Grabówka dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie części działek o nr geod. 403, 404 – Lokalizacja 1 położonych na terenie gminy Sobolew obręb Kownacica.
Data wprowadzenia informacji 2019-09-05 10:33:18 Informację zaktualizowano 2019-09-05 10:40:35, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy istniejącej linii elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV oraz napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na linię izolowaną, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 1426, 1427/28, 1427/27, 1427/26, 1427/25, 1437/2, 1454/18, 1454/14, obręb Godzisz, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.13.2017 z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-08-29 09:52:51 Informację zaktualizowano 2019-08-29 09:53:54, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 443, 501, 439/2, 437/1, 437/2, 435, 434/2, 434/1, obręb Chotynia, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2019-08-06 14:22:56 Informację zaktualizowano 2019-08-06 14:24:01, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 2175/3, 2175/2, 2175/6, 2175/5, 2502, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2019-08-06 14:20:18, wprowadzający: Małgorzata Gazda
  Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Gończyce — Jarczew o parametrach DN 300 MOP 5,5 wraz z przyłączami do stacji w m. Żelechów oraz Jarczew"
Data wprowadzenia informacji 2019-08-06 13:42:04 Informację zaktualizowano 2019-08-06 13:42:59, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy w Sobolewie uchwały Nr IX/68/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sobolew – rejon ul. Polnej i ul. Żelechowskiej
Data wprowadzenia informacji 2019-07-17 08:24:36 Informację zaktualizowano 2019-07-17 08:34:36, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Uchwała Nr IX/68/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-07-17 08:22:46 Informację zaktualizowano 2019-07-17 08:24:13, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy w Sobolewie uchwały Nr IX/67/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2019-07-17 08:12:58 Informację zaktualizowano 2019-07-17 08:17:39, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Uchwała Nr IX/67/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-07-17 07:57:05 Informację zaktualizowano 2019-07-17 08:11:41, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 216/4, 212/2, obręb Gończyce, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.7.2019 z dnia 12 lipca 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-07-12 15:14:58 Informację zaktualizowano 2019-07-12 15:16:15, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy targowiska, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 2276/1, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.6.2019 z dnia 12 lipca 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-07-12 15:11:41 Informację zaktualizowano 2019-07-12 15:13:21, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Sobolew w m. Sobolew gm. Sobolew, istniejącym wylotem do urządzenia wodnego – zespołu 4 studni chłonnych znajdującym się na dz. nr ew. 2206/2 obręb 0015 Sobolew oraz przelewem awaryjnym z wylotem na dz. nr ew. 2373/21 obręb 0015 Sobolew do wód stojących – zbiornika wodnego z dnia 10.05.2019 r., znak: WA.RUZ.421.138.2019.AŻ
Data wprowadzenia informacji 2019-07-09 13:27:04 Informację zaktualizowano 2019-07-09 14:16:44, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Sobolew w m. Sobolew gm. Sobolew, istniejącym wylotem do urządzenia wodnego – zespołu 4 studni chłonnych znajdującym się na dz. nr ew. 2206/2 obręb 0015 Sobolew oraz przelewem awaryjnym z wylotem na dz. nr ew. 2373/21 obręb 0015 Sobolew do wód stojących – zbiornika wodnego z dnia 10.05.2019 r., znak: WA.RUZ.421.138.2019.AŻ
Data wprowadzenia informacji 2019-07-09 13:19:46 Informację zaktualizowano 2019-07-09 13:26:08, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 68, 65, 263, obręb Chotynia, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2019-07-03 13:44:10 Informację zaktualizowano 2019-07-03 13:48:59, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Wójt Gminy w Sobolewie zawiadamia, że w dniu 18 czerwca 2019 r. została wydana dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie z siedzibą Warszawa, ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, w imieniu której działa Pełnomocnik Pani Ewa Czamara, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63 PE RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 96/1, 164/2, obręb Przyłęk; działki o nr ewid. 486, obręb Kownacica, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2019-06-19 15:54:00 Informację zaktualizowano 2019-06-19 15:56:54, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Wójt Gminy w Sobolewie zawiadamia, że w dniu 18 czerwca 2019 r. została wydana dla Gminy Sobolew, z siedzibą Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 3068/11, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2019-06-19 15:49:17 Informację zaktualizowano 2019-06-19 15:56:46, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 2408/52, 2408/51, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2019-06-04 11:49:54 Informację zaktualizowano 2019-06-04 11:51:34, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa zawiadamiające Strony, że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym - wszczętym na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Gończyce — Jarczew o parametrach DN 300 MOP 5,5 wraz z przyłączami do stacji w m. Żelechów oraz Jarczew"- został zebrany pełny materiał dowodowy
Data wprowadzenia informacji 2019-06-04 10:28:51 Informację zaktualizowano 2019-06-04 10:30:56, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Data wprowadzenia informacji 2019-05-31 10:11:49 Informację zaktualizowano 2019-05-31 10:12:20, wprowadzający: Mariola Kępka
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
Data wprowadzenia informacji 2019-05-31 10:09:14 Informację zaktualizowano 2019-05-31 10:10:45, wprowadzający: Mariola Kępka
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 216/4, 212/2, obręb Gończyce, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2019-05-20 15:35:37 Informację zaktualizowano 2019-05-20 15:38:27, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie targowiska w Sobolewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 2276/1, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2019-05-20 15:33:01 Informację zaktualizowano 2019-05-20 15:36:23, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 376/20, 1223, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.4.2019 z dnia 14 maja 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-05-16 15:53:21 Informację zaktualizowano 2019-05-16 15:54:51, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV oraz napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na linię izolowaną prowadzoną po trasie zbliżonej do obecnej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 1426, 1427/28, 1427/27, 1427/26, 1427/25, 1437/2, 1454/18, 1454/14, obręb Godzisz, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2019-05-16 15:50:35 Informację zaktualizowano 2019-05-16 15:53:00, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wznowienia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV oraz napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na linię izolowaną prowadzoną po trasie zbliżonej do obecnej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 1426, 1427/28, 1427/27, 1427/26, 1427/25, 1437/2, 1454/18, 1454/14, obręb Godzisz, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2019-05-16 15:42:16 Informację zaktualizowano 2019-05-16 15:48:46, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej zabudowy (sklepu) wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 262/1, 251, obręb Kobusy, Gmina Sobolew z dnia 14.05.2019 r., znak: BG.6733.9.2016
Data wprowadzenia informacji 2019-05-16 15:39:33 Informację zaktualizowano 2019-05-16 15:40:50, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SOBOLEW ZA ROK 2018
Data wprowadzenia informacji 2019-05-07 08:41:06, wprowadzający: Mariola Kępka
 Ogłoszenie-Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w 2019 roku
Data wprowadzenia informacji 2019-04-17 08:20:02, wprowadzający: Mariola Kępka
Do publicznej wiadomości
 Postanowienie Nr 83/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany postanowienia w sprawie podziału Gminy Sobolew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-15 12:51:52, wprowadzający: Mariola Kępka
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 3068/11, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2019-04-12 15:25:32 Informację zaktualizowano 2019-04-12 15:26:37, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 376/20, 1223, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2019-04-12 15:21:02 Informację zaktualizowano 2019-04-12 15:22:06, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie zawiadamiające Strony, że Burmistrz Żelechowa w toku prowadzonego postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 26.09.2018 r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Roberta Zalewskiego wydał w dniu 29 marca 2019 r. postanowienie nr WP.0Śr.6220.7.2018.7, stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Gończyce —Jarczew o parametrach DN 300 MOP 5,5 wraz z przyłączami do stacji w m. Żelechów oraz Jarczew"
Data wprowadzenia informacji 2019-04-10 13:12:48 Informację zaktualizowano 2019-04-10 13:18:26, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia 63 PE RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie: działek o nr ewid. 96/1, 164/2, obręb Przyłęk; działki o nr ewid. 486, obręb Kownacica, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2019-04-05 10:48:08 Informację zaktualizowano 2019-04-05 10:50:06, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci, tj. kablowej jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV wraz z kablową linią telekomunikacyjną (światłowodem) relacji istniejący GZP Sobolew – projektowana Rozdzielnia Sieciowa Sobolew – projektowana Podstacja Trakcyjna Życzyn, zlokalizowanej na terenie:działek o nr ewid. 2202/2, 2206/2, 2206/3, 2216/3, 2217, 2215/2, 2373/14, 2373/15, 2373/17, 850, 3200/5, 861, 899, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, działek o nr ewid. 156, 384, 188, 387, obręb Kaleń Pierwszy, gmina Sobolew, działek o nr ewid. 305, 308, 330, 345, 346, 383, 368/2, 365, 364, 363, 361, 360, obręb Kaleń Drugi, gmina Sobolew, z dnia 3 kwietnia 2019 r., znak: BG.6733.2.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-04-05 10:37:32 Informację zaktualizowano 2019-04-05 10:39:57, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RŚ 6220.9.2018 z dnia 27.03.2019 r dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 22 i 23 w miejscowości Kownacica, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie „KOWNACICA B”
Data wprowadzenia informacji 2019-03-29 09:33:21 Informację zaktualizowano 2019-03-29 09:34:48, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RŚ 6220.8.2018 z dnia 27.03.2019 r. dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 22 i 23 w miejscowości Kownacica, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie „KOWNACICA A”
Data wprowadzenia informacji 2019-03-29 09:28:36 Informację zaktualizowano 2019-03-29 09:31:30, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 9/2016 z dnia 28.12.2016 dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej zabudowy (sklepu) wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanej na działek o nr ewid. 262/1, 251, obręb Kobusy, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2019-03-28 15:00:36 Informację zaktualizowano 2019-03-28 15:03:05, wprowadzający: Małgorzata Gazda
Do publicznej wiadomości
 Postanowienie Nr 75/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Sobolew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 14:13:59 Informację zaktualizowano 2019-03-22 14:15:57, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zawiadamia Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 marca 2019 r., znak: WI-11.7820.1.26.2018.MP o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin — Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) — granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: Część 1; na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) — Gończyce (koniec obwodnicy) od km 49+973,53 do km 62+200 długości ok. 12,227 km".
Data wprowadzenia informacji 2019-03-21 09:57:55 Informację zaktualizowano 2019-03-21 09:59:34, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 2316, 376/36, 377/10, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.1.2019 z dnia 1 marca 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-01 12:50:04 Informację zaktualizowano 2019-03-01 12:51:31, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia  63 PE 100 SDR 11 RC, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 1291, 1318, 1405, obręb Godzisz, znak: BG.6733.27.2018 z dnia 18 lutego 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-21 15:51:08 Informację zaktualizowano 2019-02-21 15:52:06, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia  63 PE 100 SDR 11 RC, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 602, 599, obręb Ostrożeń Pierwszy, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.26.2018 z dnia 14 lutego 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-21 15:49:08 Informację zaktualizowano 2019-02-21 15:50:03, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia  63 PE 100, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2403/5, 2403/6, 2402, 355, 335/57, 335/40, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.25.2018 z dnia 14 lutego 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-21 15:46:50 Informację zaktualizowano 2019-02-21 15:47:56, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia  63 PE 100, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2408/53, 2408/45, 2408/40, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.22.2018 z dnia 14 lutego 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-21 15:31:32 Informację zaktualizowano 2019-02-21 15:44:14, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia  63 PE 100, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 2184/23, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.21.2018 z dnia 14 lutego 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-21 15:29:31 Informację zaktualizowano 2019-02-21 15:30:34, wprowadzający: Małgorzata Gazda
Do wiadomości publicznej
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 4 lutego 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komunikatów wyborczych, uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy: Borowie, Dobre, Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Sobolew i Stanisławów; Miasta i Gminy Halinów, Miasta; Garwolin, Łaskarzew, Mińsk Mazowiecki, Sulejówek i Węgrów, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-20 10:49:36, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zbiorowe odprowadzanie ścieków - tymczasowa taryfa Decyzją WA.RET.070.1.124.4.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r., Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez ZBiEUWK Sp. z o.o. z siedzibą w Miętnem, orzekł o określeniu taryfy tymczasowej dla Gminy Sobolew dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-20 08:55:38, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 110 kV wraz z kablową linią telekomunikacyjną (światłowodem) w relacji pomiędzy istniejącym GZP Sobolew a projektowaną Rozdzielnią Sieciową Sobolew i dalej do projektowanej Podstacji Trakcyjnej Życzyn na terenie zamkniętym linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk w km 79.7-81.7, 84.7-88.4, 92.5-93.3 na działkach ew. 2373/21, 1189/4 z obrębu 0015 Sobolew, nr 395/1 z obrębu 0006 Kaleń Drugi, gmina Sobolew, nr 169 z obrębu 0018 Prandocin, gmina Trojanów, powiat garwoliński, województwo mazowieckie
Data wprowadzenia informacji 2019-02-11 13:34:33 Informację zaktualizowano 2019-02-11 13:35:18, wprowadzający: Małgorzata Gazda
  Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa informujące strony postępowania o wystąpieniu do organów opiniujących oraz o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Gończyce — Jarczew o parametrach DN 300 MOP 5,5 wraz z przyłączami do stacji w m. Żelechów oraz Jarczew".
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 13:39:06 Informację zaktualizowano 2019-02-05 13:40:10, wprowadzający: Małgorzata Gazda
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI
KONKURSOWEJ

Treść zaproszenia

Formularz

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 10:56:30 Informację zaktualizowano 2019-02-05 11:01:09, wprowadzający: Mariola Kępka
 Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa zawiadamiające Strony, że Burmistrz Żelechowa prowadzi postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek z dnia 26.09.2018 r. ( uzupełniony w dniu 21.12.2018 r. ) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Roberta Zalewskiego postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Gończyce — Jarczew o parametrach DN 300 MOP 5,5 wraz z przyłączami do stacji w m. Żelechów oraz Jarczew".
Data wprowadzenia informacji 2019-01-25 11:02:14 Informację zaktualizowano 2019-01-25 11:04:18, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 2316, 376/36, 377/10, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2019-01-22 13:36:26 Informację zaktualizowano 2019-01-22 13:43:48, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew informujące, że w dniu 14 stycznia 2019r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 176/1, 178/1 w miejscowości Kaleń Pierwszy, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-18 08:51:48 Informację zaktualizowano 2019-01-18 08:52:34, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Ogłoszenie-podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-10 11:44:50, wprowadzający: Mariola Kępka
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 325/16, 325/44, 325/43, 325/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.12.2018 z dnia 03.01.2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-04 09:05:26 Informację zaktualizowano 2019-01-04 09:06:04, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Warszawie, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z drogi wojewódzkiej nr 807 w Sobolewie na odcinku od km 8+792 do km 10+712 do rowów poprzez dwa wyloty kanalizacyjne na działkach o nr ew. 814/2 i 515/1 obręb 0015 Sobolew, gmina Sobolew oraz do rzeki Łukówki poprzez dwa wyloty kanalizacyjne w km 6+340 biegu rzeki (działka o nr ew. 844/3 obręb 0015 Sobolew, gmina Sobolew).
Data wprowadzenia informacji 2019-01-02 11:10:13, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Warszawie, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z drogi wojewódzkiej nr 807 w Sobolewie na odcinku od km 8+792 do km 10+712 do rowów poprzez dwa wyloty kanalizacyjne na działkach o nr ew. 814/2 i 515/1 obręb 0015 Sobolew, gmina Sobolew oraz do rzeki Łukówki poprzez dwa wyloty kanalizacyjne w km 6+340 biegu rzeki (działka o nr ew. 844/3 obręb 0015 Sobolew, gmina Sobolew).
Data wprowadzenia informacji 2018-12-31 15:48:53, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 1291, 1318, 1405, obręb Godzisz, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2018-12-28 15:40:01 Informację zaktualizowano 2018-12-28 15:42:46, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno — Handlowego SOGAR Z.W. Wiśniccy Sp. J. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni służącej do ujmowania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce o nr ew. 324/1 obręb 0016 Sokół, gmina Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2018-12-10 09:58:29 Informację zaktualizowano 2018-12-10 09:59:19, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 602, 599, obręb Ostrożeń Pierwszy, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2018-12-07 15:46:48 Informację zaktualizowano 2018-12-07 15:47:25, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2403/5, 2403/6, 2402, 355, 335/57, 335/40, położonych w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2018-12-07 15:44:29 Informację zaktualizowano 2018-12-07 15:45:07, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 436, 17/5, 424, obręb Ostrożeń Drugi, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.23.2018 z dnia 07.12.2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-12-07 15:42:16 Informację zaktualizowano 2018-12-07 15:42:53, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wznowienia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 325/16, 325/44, 325/43, 325/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2018-12-07 15:38:57 Informację zaktualizowano 2018-12-07 15:39:36, wprowadzający: Małgorzata Gazda
Do wiadomości publicznej
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 26 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komunikatów wyborczych, uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy: Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Sobolew i Miasta Węgrów, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 09:56:24, wprowadzający: Mariola Kępka
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2018 r., znak: WI-II.746.1.121.2018.NT o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE wraz z przyłączami gazowymi DN 25 PE, zlokalizowanej na działce ew. nr 2373/21, obręb 0015-Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 08:39:05 Informację zaktualizowano 2018-12-05 08:40:05, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2018 r., znak: WI-II.746.1.136.2018.ZK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 110 kV wraz z kablową linią telekomunikacyjną (światłowodem) w relacji pomiędzy istniejącym GPZ Sobolew a projektowaną Rozdzielnią Sieciową Sobolew i dalej do projektowanej Podstacji Trakcyjnej Życzyn na terenie zamkniętym linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk w km 79.7-81.7, 84.7-88.4, 92.5-93.3 na działkach ew. nr 2373/21, 1189/4 z obrębu 0015 Sobolew, nr 395/1 z obrębu 0006 Kaleń Drugi, gmina Sobolew, nr 169 z obrębu 0018 Prandocin, nr 719 z obrębu 0027 Życzyn, nr 2474, 2475 z obrębu 0017 Podebłocie, gmina Trojanów, powiat garwoliński, województwo mazowieckie.
Data wprowadzenia informacji 2018-11-29 15:37:30 Informację zaktualizowano 2018-11-29 15:38:48, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie Urzędu Gminy w Trojanowie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „ Budowa kablowej jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV wraz i kablową linią telekomunikacyjną (światłowodem) relacji istniejący GPZ Sobolew - projektowana Rozdzielnia Sieciowa Sobolew - projektowana Podstacja Trakcyjna Życzyn" na terenie działek nr ew. Sobolew: 2202/2, 2206/2, 2206/3, 2216/3, 2217, 2215/2, 2373/14, 2373/15, 2373/17, 850, 3200/5, 861, 899, Kaleń Pierwszy: 156, 384, 188, 387, Kaleń Drugi: 305, 308, 330, 345, 346, 383, 368/2, 365, 364, 363, 361, 360, Życzyn: 720, 728, 729/2, Dębówka: 474, 473, 471/1, 470, 469, 468/2, 467/6, 467/8, 573/3, 452, 575, Wola Życka: 228, 227/2, 248/1, 248/2, 248/3, 662, 335, 336, 338, 340, 343/1, 358, 353, 666, Podebłocie: 2463, 1606, 1557, 1558, 1587, 1644, 1649, 1648, 1646.
Data wprowadzenia informacji 2018-11-23 14:53:26 Informację zaktualizowano 2018-11-23 14:54:18, wprowadzający: Małgorzata Gazda
Do wiadomości publicznej
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 5 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komunikatów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-11-19 08:25:49, wprowadzający: Mariola Kępka
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 436, 17/5, 424, obręb Ostrożeń Drugi, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2018-11-15 15:56:34 Informację zaktualizowano 2018-11-15 15:57:27, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Ogłoszenie-aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli
Data wprowadzenia informacji 2018-11-13 11:36:28, wprowadzający: Mariola Kępka
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora ORANGE POLSKA S.A. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 851/1, obręb Grabniak, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.19.2018 z dnia 06.11.2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-11-06 12:20:16 Informację zaktualizowano 2018-11-06 12:21:26, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Ogłoszenie-aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli
Data wprowadzenia informacji 2018-10-30 11:32:57, wprowadzający: Mariola Kępka
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 października 2018 r., znak: WI-II.746.1.121.2018.NT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE wraz z przyłączami gazowymi DN 25 PE, zlokalizowanej na działce ew. nr 2373/21, obręb 0015-Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2018-10-18 14:55:13 Informację zaktualizowano 2018-10-18 14:56:17, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora ORANGE POLSKA S.A. Stacja bazowa ma składać się z kratowej wieży stalowej, urządzeń technicznych posadowionych na ruszcie stalowym, ogrodzenia i utwardzenia terenu, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 851/1, obręb Grabniak, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2018-09-21 11:12:54 Informację zaktualizowano 2018-09-21 11:14:09, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr GAR4475C wraz z wewnętrzna linia zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 454, obręb Anielów, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.17.2017 z dnia 12.09.2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 16:02:45 Informację zaktualizowano 2018-09-12 16:03:41, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 10/2018, znak: BG.6733.10.2018 z dnia 25.06.2018 r. dla inwestycji polegającej budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN, światłowodu, studni światłowodowych w pasie Budowy Drogi Ekspresowej S17 na odcinku od km 58+200 do km 62+200 wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie: działek nr ewid. 211/2, 211/5, 135/2, 212/2, 213/2, 213/4, 214, 213/1, 215/1, 216/1, 217/1, obręb Chotynia, działek nr ewid. 242/1, 244/1, 908, 303/1, 304/3, 304/5, 327, 329/1, 909/1, 330/1, 332/1, 335/6, 335/9, 335/12, 337/1, 339/1, 341/1, 342/1, 343/1, 344/3, 344/6, 345/1, 346/1, 347/3, 348/1, 349/1, 350/1, 352/1, 353/1, 357/1, 910/3, 359/9, 359/14, 359/10, 360/4, 361/1, 788/3, 796/6, 795/2, 790/1, 789/1, 791/3, 791/2, 792, 717/1, 716/8, 795/6, obręb Gończyce, działek nr ewid. 593/1, 116/1, 117/1, 118/1, 119/1, 120/3, 121/3, 121/6, 122/3, 122/2, 122/5, 595/4, obręb Ostrożeń Pierwszy, działek nr ewid. 3/1, 3/3, 3/2, 4/1, 419, 4/2, 6, 432/1, 21/1, 433/1, 224/1, 223/1, 222/1, 220/5, 220/4, 219/3, obręb Ostrożeń Drugi, Gmina Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2018-08-29 14:07:25 Informację zaktualizowano 2018-08-29 14:09:22, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie Urzędu Gminy w Trojanowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „ Budowa kablowej jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV wraz i kablową linią telekomunikacyjną (światłowodem) relacji istniejący GPZ Sobolew - projektowana Rozdzielnia Sieciowa Sobolew - projektowana Podstacja Trakcyjna Życzyn" na terenie działek nr ew. Sobolew: 2202/2, 2206/2, 2206/3, 2216/3, 2217, 2215/2, 2373/14, 2373/15, 2373/17, 850, 3200/5, 861, 899, Kaleń Pierwszy: 156, 384, 188, 387, Kaleń Drugi: 305, 308, 330, 345, 346, 383, 368/2, 365, 364, 363, 361, 360, Życzyn: 720, 728, 729/2, Dębówka: 474, 473, 471/1, 470, 469, 468/2, 467/6, 467/8, 573/3, 452, 575, Wola Życka: 228, 227/2, 248/1, 248/2, 248/3, 662, 335, 336, 338, 340, 343/1, 358, 353, 666, Podebłocie: 2463, 1606, 1557, 1558, 1587, 1644, 1649, 1648, 1646
Data wprowadzenia informacji 2018-08-20 11:49:48 Informację zaktualizowano 2018-08-20 11:50:35, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr GAR4475C, wraz z wewnętrzną linią zasilającą. Stacja bazowa ma składać się z wieży antenowej wraz z antenami, urządzeń sterowniczych zlokalizowanych u podnóża wieży oraz niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami oraz linii WLZ , zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 454, obręb Anielów, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2018-08-06 16:25:38 Informację zaktualizowano 2018-08-06 16:26:24, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zaktualizowanego plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz plan zagospodarowania miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy wraz z prognozą odziaływania na środowisko
Data wprowadzenia informacji 2018-08-02 14:29:34 Informację zaktualizowano 2018-08-02 14:30:24, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 2806, 2373/6 obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.16.2018 z dnia 31.07.2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-31 15:53:17 Informację zaktualizowano 2018-07-31 15:54:12, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wyjaśnienia zapisu w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 11/2018, znak: BG.6733.11.2018 z dnia 24.04.2018 r. dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku szkoły o garaż wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek nr ewid. 1429/12, 1429/11, obręb Godzisz, gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2018-07-26 16:01:38 Informację zaktualizowano 2018-07-26 16:03:08, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu w dniu 9 lipca 2018 r. decyzji Nr 126/S/2018 o zmianie decyzji Nr 90/S/2018 z dnia 21 maja 2018 o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów, na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części Część nr 1: na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – Gończyce (koniec obwodnicy) od km 49+973,53 do km 62+200 długość ok. 12,227 km, z dnia 10 lipca 2018 r., znak: WI-S.7820.60.2016.GA
Data wprowadzenia informacji 2018-07-23 12:45:09 Informację zaktualizowano 2018-07-23 12:46:24, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 112, 205, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.8.2018 z dnia 17.07.2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-17 14:36:04 Informację zaktualizowano 2018-07-17 14:37:01, wprowadzający: Małgorzata Gazda
Do wiadomości publicznej
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 9 lipca 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępnienia do wglądu sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, uczestniczącego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Sobolewie, zarządzonych na dzień 15 kwietnia 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-16 12:41:20 Informację zaktualizowano 2018-07-16 12:52:00, wprowadzający: Mariola Kępka
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Sobolew Nr BG.6733.12.2018 z dnia 12 lipca 2018 r. o zwieszeniu postępowania w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 325/16, 325/44, 325/43, 325/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2018-07-13 12:08:47 Informację zaktualizowano 2018-07-13 12:09:30, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju o wydaniu decyzji z dnia 13 czerwca 2018 r., znak: DLI.1.6621.17.2018.AN.2 uchylającej w całości decyzję Wojewody mazowieckiego Nr 24/S/2018 z dnia 6 lutego 2018 r., znak: WI-S.7820.1.2.2017.GA o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody mazowieckiego Nr 55/S/2017 z dnia 6 marca 2017 r., znak: WI-S.7820.61.2016.GA o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów, na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica woj. Mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: Część nr 2: na odcinku Gończyce (koniec obwodnicy) – granica województwa mazowieckiego i lubelskiego od ok. km 62+200 do ok. km 75+212 długość ok. 13,012 km
Data wprowadzenia informacji 2018-07-02 15:31:53 Informację zaktualizowano 2018-07-02 15:32:50, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej kablowej SN, światłowodu, studni światłowodowych w pasie Budowy Drogi Ekspresowej S17 na odc. od km 58+200 do km 62+200 wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 211/2, 211/5, 135/2, 212/2, 213/2, 213/4, 214, 213/1, 215/1, 216/1, 217/1, obręb Chotynia, Gmina Sobolew, działek o nr ewid. 242/1, 244/1, 908, 303/1, 304/3, 304/5, 327, 329/1, 909/1, 330/1, 332/1, 335/6, 335/9, 335/12, 337/1, 339/1, 341/1, 342/1, 343/1, 344/3 344/6, 345/1, 346/1, 347/3 348/1, 349/1, 350/1, 352/1, 353/1, 357/1, 910/3, 359/9, 359/14, 359/10, 360/4, 361/1, 788/3, 796/6, 795/2, 790/1, 789/1, 791/3, 791/2, 792, 717/1, 716/8, 795/6, obręb Gończyce, Gmina Sobolew, działek o nr ewid. 593/1, 116/1, 117/1, 118/1, 119/1, 120/3, 121/3, 121/6, 122/3, 122/2, 122/5, 595/4, obręb Ostrożeń Pierwszy, Gmina Sobolew, działek o nr ewid. 3/1, 3/3, 3/2, 4/1, 419, 4/2, 6, 432/1, 21/1, 433/1, 224/1, 223/1, 222/1, 220/5, 220/4, 219/3, obręb Ostrożeń Drugi, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.10.2018 z dnia 25.06.2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-06-26 16:08:45 Informację zaktualizowano 2018-06-26 16:09:54, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy podstacji trakcyjnej Sobolew wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 2373/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.14.2018 z dnia 25.06.2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-06-26 16:06:19 Informację zaktualizowano 2018-06-26 16:07:28, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o zmianie zakresu wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 112, 205, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2018-06-22 15:16:43 Informację zaktualizowano 2018-06-22 15:17:48, wprowadzający: Małgorzata Gazda
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 29 maja 2018 r. Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 i 1000) podaje się do publicznej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 91 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Data wprowadzenia informacji 2018-06-18 13:47:35 Informację zaktualizowano 2018-06-18 13:48:38, wprowadzający: Mariola Kępka
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie: części działek o nr ewid. 443, 439/2, 437, 434/1, położonych w miejscowości Chotynia, gmina Sobolew; części działki o nr ewid. 3220, położonej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew; części działek o nr ewid. 26, 25/1, położonych w miejscowości Chotynia, gmina Sobolew, znak: BG.6733.9.2018 z dnia 07.06.2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 14:56:46 Informację zaktualizowano 2018-06-08 14:57:42, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji zmieniającej do decyzji Nr 54/S/2017 z dnia 6 marca 2017 o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów, na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części Część nr 1: na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – Gończyce (koniec obwodnicy) od km 49+973,53 do km 62+200 długość ok. 12,227 km, z dnia 21 maja 2018 r., znak: WI-S.7820.60.2016.GA
Data wprowadzenia informacji 2018-05-30 14:31:41 Informację zaktualizowano 2018-05-30 14:33:29, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Data wprowadzenia informacji 2018-05-30 14:19:09 Informację zaktualizowano 2018-05-30 14:19:44, wprowadzający: Mariola Kępka
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
Data wprowadzenia informacji 2018-05-30 14:12:08, wprowadzający: Mariola Kępka
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 164/1, obręb Przyłęk, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.13.2018 z dnia 29.05.2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-05-29 15:14:29 Informację zaktualizowano 2018-05-29 15:16:03, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 2806, 2373/6, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2018-05-25 14:25:40 Informację zaktualizowano 2018-05-25 14:26:26, wprowadzający: Małgorzata Gazda
Do wiadomości publicznej
 UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola w Sobolewie i zmiany aktu założycielskiego tego przedszkola.
Data wprowadzenia informacji 2018-05-21 11:24:28 Informację zaktualizowano 2018-05-21 11:26:51, wprowadzający: Mariola Kępka
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie: części działek o nr ewid. 485/1, 194/1, obręb Kownacica, Gmina Sobolew; części działki o nr ewid. 2247/1, obręb Sobolew, Gmina Sobolew; części działek o nr ewid. 2403/1, 355, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.6.2018 z dnia 09.05.2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-05-09 15:44:27 Informację zaktualizowano 2018-05-09 15:45:14, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 11/2018, znak: BG.6733.11.2018 z dnia 24.04.2018 r. dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku szkoły o garaż wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek nr ewid. 1429/12, 1429/11, obręb Godzisz, gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2018-05-07 14:59:43, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na translokacji zabytkowego budynku kościoła i dzwonnicy posadowionych na dz. nr 519/4 na działki nr 597 i 596/3 z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku kościoła na kaplicę cmentarną oraz budową przyłączy do budynków i miejsc postojowych, budowa oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym o poj. osadnika 2,0m3 wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 519/4, 597, 596/3, obręb Gończyce, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2018-04-30 12:57:22 Informację zaktualizowano 2018-04-30 12:58:13, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SOBOLEW ZA ROK 2017
Data wprowadzenia informacji 2018-04-30 10:47:36 Informację zaktualizowano 2018-04-30 10:49:09, wprowadzający: Mariola Kępka
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy istniejącego budynku szkoły o garaż wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 1492/12, 1492/11, obręb Godzisz, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.11.2018 z dnia 24.04.2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 13:05:01 Informację zaktualizowano 2018-04-25 13:06:20, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie podstacji trakcyjnej Sobolew wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 2373/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2018-04-20 09:28:20, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Komunikat Komisarza w Siedlcach II z dnia 16 kwietnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, biorących udział w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Sobolewie, zarządzonych na dzień 15 kwietnia 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-04-19 13:07:26 Informację zaktualizowano 2018-04-19 13:09:31, wprowadzający: Mariola Kępka
 Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-04-19 12:59:38 Informację zaktualizowano 2018-04-19 13:00:41, wprowadzający: Mariola Kępka
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Nr 54/S/2017 z dnia 6 marca 2017 o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów, na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części Część nr 1: na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – Gończyce (koniec obwodnicy) od km 49+973,53 do km 62+200 długość ok. 12,227 km, z dnia 11 kwietnia 2018 r., znak: WI-S.7820.60.2016.GA
Data wprowadzenia informacji 2018-04-17 15:09:46 Informację zaktualizowano 2018-04-17 15:10:35, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 ZAWIADOMIENIE O WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH SOŁTYSA SOŁECTWA OSTROŻEŃ PIERWSZY
Data wprowadzenia informacji 2018-04-06 13:51:17 Informację zaktualizowano 2018-04-06 13:52:08, wprowadzający: Mariola Kępka
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 164/1, obręb Przyłęk, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2018-04-05 15:22:17 Informację zaktualizowano 2018-04-05 15:23:13, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie: części działek o nr ewid. 443, 439/2, 437, 434/1, położonych w miejscowości Chotynia, gmina Sobolew; części działki o nr ewid. 3220, położonej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew; części działek o nr ewid. 26, 25/1, położonych w miejscowości Chotynia, gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2018-04-05 15:19:32 Informację zaktualizowano 2018-04-05 15:20:26, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej kablowej SN, światłowodu, studni światłowodowych w pasie Budowy Drogi Ekspresowej S17 na odcinku od km 62+200 do km 64+250 wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 795/6, 855/1, 856/1, 857/1, 854, 961/1, 860/1, obręb Gończyce, Gmina Sobolew, działek o nr ewid. 7/4, 7/6, 8/3, 8/5, 9/1, 10/3, 10/1, 11/1, 12/1, 13/3, 13/5, 14/3, 15/1, 15/3, 16/1, 17/3, 17/5, 18/1, 19/1, 20/1, 21/1, 22/5, 22/3, 25/3, 25/5, 27/1, 29/7, 244/1, 242/1, 241/1, 240/1, 240/2, 238/1, obręb Trzcianka, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.3.2018 z dnia 05.04.2018 r
Data wprowadzenia informacji 2018-04-05 15:16:04 Informację zaktualizowano 2018-04-05 15:16:49, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 325/16, 325/44, 325/43, 325/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2018-04-03 15:42:12 Informację zaktualizowano 2018-04-03 15:43:22, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 1223, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.7.2018 z dnia 21.03.2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-03-21 15:47:58 Informację zaktualizowano 2018-03-21 15:48:41, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku szkoły o garaż wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 1429/12, 1429/11, obręb Godzisz, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2018-03-16 15:51:24 Informację zaktualizowano 2018-03-16 15:52:06, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN, światłowodu, studni światłowodowych w pasie Budowy Drogi Ekspresowej S17 na odc. od km 58+200 do km 62+200 wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 211/2, 211/5, 135/2, 212/2, 213/2, 213/4, 214, 213/1, 215/1, 216/1, 217/1, obręb Chotynia, Gmina Sobolew, działek o nr ewid. 242/1, 244/1, 908, 303/1, 304/3, 304/5, 327, 329/1, 909/1, 330/1, 332/1, 335/6, 335/9, 335/12, 337/1, 339/1, 341/1, 342/1, 343/1, 344/3 344/6, 345/1, 346/1, 347/3 348/1, 349/1, 350/1, 352/1, 353/1, 357/1, 910/3, 359/9, 359/14, 359/10, 360/4, 361/1, 788/3, 796/6, 795/2, 790/1, 789/1, 791/3, 791/2, 792, 717/1, 716/8, 795/6, obręb Gończyce, Gmina Sobolew, działek o nr ewid. 593/1, 116/1, 117/1, 118/1, 119/1, 120/3, 121/3, 121/6, 122/3, 122/2, 122/5, 595/4, obręb Ostrożeń Pierwszy, Gmina Sobolew, działek o nr ewid. 3/1, 3/3, 3/2, 4/1, 419, 4/2, 6, 432/1, 21/1, 433/1, 224/1, 223/1, 222/1, 220/5, 220/4, 219/3, obręb Ostrożeń Drugi, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2018-03-16 15:49:37 Informację zaktualizowano 2018-03-16 15:50:23, wprowadzający: Małgorzata Gazda
Do wiadomości publicznej
 W dniu 8 marca 2018 r. Rada Gminy w Sobolewie podjęła uchwałę nr XXXVII/256/2018 w sprawie podziału Gminy Sobolew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Data wprowadzenia informacji 2018-03-15 11:01:17 Informację zaktualizowano 2018-03-15 11:02:41, wprowadzający: Mariola Kępka
Do wiadomości publicznej
 W dniu 8 marca 2018 r. Rada Gminy w Sobolewie podjęła uchwałę nr XXXVII/255/2018 w sprawie podziału Gminy Sobolew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Data wprowadzenia informacji 2018-03-15 10:59:04 Informację zaktualizowano 2018-03-15 11:00:23, wprowadzający: Mariola Kępka
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie: części działek o nr ewid. 485/1, 194/1, obręb Kownacica, Gmina Sobolew; części działki o nr ewid. 2247/1, obręb Sobolew, Gmina Sobolew; części działek o nr ewid. 2403/1, 355, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2018-03-13 13:46:01, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 224, 602, 599, 366, 367, 368, obręb Ostrożeń Pierwszy, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.4.2018 z dnia 02.03.2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 13:03:59 Informację zaktualizowano 2018-03-02 13:04:42, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2456, 2408/53, 2408/45, 2408/40, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.4.2018 z dnia 02.03.2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 13:00:56, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 589, obręb Ostrożeń Pierwszy, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.2.2018 z dnia 02.03.2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 12:57:46 Informację zaktualizowano 2018-03-02 13:01:31, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji regulacyjno-pomiarowej gazu wysokiego ciśnienia o przepustowości Qd= 6000 Nm3/h (docelowo 16 000 Nm3/h) oraz budowa gazociągów wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 128/1, 130/1, 135/1, 136/1, 136/6, 142, obręb Gończyce, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.1.2018 z dnia 02.03.2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 12:53:10 Informację zaktualizowano 2018-03-02 12:55:11, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wewnętrznej linii zasilającej dla stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 576/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.17.2017 z dnia 02.03.2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 12:44:49 Informację zaktualizowano 2018-03-02 12:46:49, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 342/3, 342/23, 353/1, 342/46, 342/34, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.16.2017 z dnia 02.03.2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 12:38:26 Informację zaktualizowano 2018-03-02 12:39:16, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 112, 206/2, 205, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2018-02-28 12:56:10 Informację zaktualizowano 2018-02-28 12:57:23, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 1223, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2018-02-22 15:11:46 Informację zaktualizowano 2018-02-22 15:15:22, wprowadzający: Małgorzata Gazda
TRWA NABÓR NA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH

Informacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie liczby oraz zasad dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Druk zgłoszenia kandydata na funkcję urzędnika wyborczego.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-22 08:54:38 Informację zaktualizowano 2018-02-22 08:58:20, wprowadzający: Mariola Kępka
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 224, 602, 599, 366, 367, 368 obręb Ostrożeń Pierwszy, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2018-02-01 16:05:35, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN, światłowodu, studni światłowodowych w pasie Budowy Drogi Ekspresowej S17 na odc od km 62+200 do km 64+250 wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 795/6, 855/1, 856/1, 857/1, 854, 961/1, 860/1, obręb Gończyce, Gmina Sobolew, działek o nr ewid. 7/4, 7/6, 8/3, 8/5, 9/1, 10/3, 10/1, 11/1, 12/1, 13/3, 13/5, 14/3, 15/1, 15/3, 16/1, 17/3, 17/5, 18/1, 19/1, 20/1, 21/1, 22/5, 22/3, 25/3, 25/5, 27/1, 29/7, 244/1, 242/1, 241/1, 240/1, 240/2, 238/1, obręb Trzcianka, Gmina Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 15:34:06, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Ogłoszenie - podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-29 13:08:17 Informację zaktualizowano 2018-01-29 13:12:20, wprowadzający: Mariola Kępka
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu hydrogeologicznego nr S-3 umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru nie mniejszej niż 10 m3/h na działce o nr ewid. 324/1, obręb Sokół, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-26 15:06:06, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2456, 2408/53, 2408/45, 2408/40, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2018-01-25 08:45:46, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (DN63x5,8PE) wraz z niezbędną gazociągu średniego ciśnienia 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 441, 515/2, 439/1, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.15.2017 z dnia 23.01.2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-24 11:11:06, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (DN63x5,8PE) wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 2472/8, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.12.2017 z dnia 23.01.2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-24 11:09:17, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 589, obręb Ostrożeń Pierwszy, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2018-01-23 16:02:16, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji regulacyjno-pomiarowej gazu wysokiego ciśnienia o przepustowości Qd= 6000 Nm3/h (docelowo 16 000 Nm3/h) oraz budowa gazociągów wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 128/1, 130/1, 135/1, 136/1, 136/6, 142, obręb Gończyce, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2018-01-23 15:34:56, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy drogi powiatowej Nr 1348W Wola Łaskarzewska – Budy Krępskie – Sobolew w km 10+777 ÷ 11+775 wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 112, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.14.2017 z dnia 10.01.2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-10 15:01:37, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej linii zasilającej dla stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 576/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2018-01-10 14:59:55, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 342/3, 342/23, 353/1, 342/46, 342/34, obręb Sobolew, Gmina Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2017-12-15 11:52:59, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 441, 515/2, 439/1, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2017-11-24 14:58:00, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1348W Wola Łaskarzewska – Budy Krępskie – Sobolew w km 10+777 ÷ 11+775, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 112, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2017-11-22 14:54:04, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia 63 wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2378, 2686/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.10.2017 z dnia 08.11.2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-11-08 15:44:14, wprowadzający: Małgorzata Gazda
Ogłoszenie dot. kwoty dotacji dla przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Sobolew
 Dotacje przedszkola.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-31 12:06:59, wprowadzający: Monika Szymańska
 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa o wydaniu decyzji z dnia 12.10.2017 r., znak: DLI.2.6621.17.2017.PMJ.17 uchylającej w części i umorzeniu postępowania dla inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów, na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części Część nr 1: na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – Gończyce (koniec obwodnicy) od km 49+973,53 do km 62+200 długość ok. 12,227 km
Data wprowadzenia informacji 2017-10-24 12:24:59, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (DN 63 x 5,8 PE) wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 376/20, obręb Sobolew, Gmina Sobolew., znak: BG.6733.11.2017 z dnia 18.10.2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-24 12:10:26, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 376/20, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 14:56:30, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu odmowy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji regulacyjno-pomiarowej gazu wysokiego ciśnienia w miejscowości Gończyce, gmina Sobolew wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 128/1, 130/1, 135/1, 136/1, 136/6, 142, obręb Gończyce, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.5.2017 z dnia 19.09.2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 14:53:25, wprowadzający: Małgorzata Gazda
Informacja o przystąpieniu do opracowania
projektu dokumentu pt. Program Ochrony Środowiska
dla Gminy Sobolew na lata 2017-2020 z perspektywą
do roku 2024

Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sobolew na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024

projekt Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sobolew na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024

projekt programu ochrony środowiska w PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-08 14:55:08 Informację zaktualizowano 2017-09-08 15:06:47, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sobolew na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”
Data wprowadzenia informacji 2017-09-08 14:34:10, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 11/2016, znak: BG.6733.11.2016 z dnia 30.08.2016 r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokół, zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 62/2, 62/1, 61/3, 61/2, 61/1, 79, 80, 72/2, 73, 74, 75, 728, 76, 96, 679, 97, 98/1, 98/2, 681, 680, 98/3, 658, 344/2, 695/1, 365, 367, 393, 389, 706, 388/3, 388/4, 394, 395, 396, 397, 398, obręb Sokół, gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2017-09-01 15:43:37, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia 63 wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 2378, 2686/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2017-08-25 15:53:01, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 164/1, obręb Przyłęk, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.9.2017 z dnia 22.08.2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-08-22 13:58:54, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 380, 658, 325/1, 325/2, obręb Sokół, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.8.2017 z dnia 22.08.2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-08-22 13:56:10, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 2184/23, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.7.2017 z dnia 14.08.2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-08-14 15:38:05, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Informacja do publicznej wiadomości, że w dniu 9 sierpnia 2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „odkrywkowym wydobywaniu kopaliny – piasków z terenu działek nr: 33, 34, 36/1, 625/1 położonych w miejscowości Ostrożeń Pierwszy, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie ze złoża piasków „Ostrożeń Pierwszy”
Data wprowadzenia informacji 2017-08-10 15:00:25, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji do produkcji betonu o zdolności produkcyjnej powyżej 15 t na dobę wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 145 w miejscowości Chotynia, gmina Sobolew, powiat garwoliński, woj. mazowieckie”
Data wprowadzenia informacji 2017-07-04 15:43:34, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 380, 658, 325/1, 325/2, obręb Sokół, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2017-06-29 15:59:58, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 2184/23, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2017-06-29 15:50:53, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokół, zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 62/2, 62/1, 61/3, 61/2, 61/1, 79, 80, 72/2, 73, 74, 75, 728, 76, 96, 679, 97, 98/1, 98/2, 681, 680, 98/3, 658, 695/1, 365, 367, 393, 389, 706, 388/3, 388/4, 394, 395, 396, 397, 398, obręb Sokół, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.11.2016 z dnia 27.06.2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-06-27 15:06:59, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Zaproszenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach do udziału w konsultacjach dotyczących nowych wzorów kart do głosowania w wyborach samorządowych
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 08:59:45, wprowadzający: Mariola Kępka
 Obwieszczenie w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: Rozbudowa parkingu w zakładzie produkcyjnym Sante A. Kowalski Sp. J. na działkach ewidencyjnych nr: 3183/16, 3183/17, 3183/18, 3186/2, 3228, 3190/2, 3188/2 w obrębie geodezyjnym nr 140311_2.0015, na terenie miejscowości Sobolew, w Gminie Sobolew wszczęte, na wniosek firmy SANTE A. Kowalski Sp. j., ul. Jagiellońska 55A, 03-301 Warszawa, Zakład Produkcyjny, ul. Polna 55, 08-460 Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2017-06-12 15:15:37, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
Data wprowadzenia informacji 2017-05-31 10:55:17, wprowadzający: Mariola Kępka
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji regulacyjno-pomiarowej gazu wysokiego ciśnienia w miejscowości Gończyce, gmina Sobolew wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 128/1, 130/1, 135/1, 136/1, 136/6, 142, obręb Gończyce, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2017-05-30 14:49:15, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Data wprowadzenia informacji 2017-05-30 12:22:40 Informację zaktualizowano 2017-05-30 12:24:05, wprowadzający: Mariola Kępka
 Podsumowanie konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sobolew na lata 2016-2022
Data wprowadzenia informacji 2017-05-29 14:44:39, wprowadzający: Małgorzata Gazda
Zawiadomienie o wyborach uzupełniających
Sołtysa Sołectwa Godzisz
 Termin zebrania wiejskiego w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Godzisz
Data wprowadzenia informacji 2017-05-29 08:57:54, wprowadzający: Mariola Kępka
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, iż odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Sobolew na lata 2016-2022
Data wprowadzenia informacji 2017-05-26 09:33:19, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcina sieci kablowej SN 15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2202/2, 2206/2, 2216/2, 2373/5, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.4.2017 z dnia 18.05.2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-05-19 13:57:12, wprowadzający: Małgorzata Gazda
Urząd Gminy w Sobolewie, w załączeniu
przekazuje ogłoszenie Starosty Powiatu
Garwolińskiego w sprawie o ustalenie
odszkodowania w związku z wydanymi decyzjami o
ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym dla
przedsięwzięcia pn. „Budowa linii 400 kV
Kozienice – Siedlce Ujrzanów”
 Ogłoszenie Starosty Powiatu Garwolińskiego
Data wprowadzenia informacji 2017-05-17 15:41:30, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej (składającej się z wieży, anten sektorowych, anten radioliniowych oraz instalacji elektrycznych), zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 576/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.1.2017 z dnia 05.05.2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-05-05 13:56:09, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Analiza gospodarki odpadami 2016
Data wprowadzenia informacji 2017-04-28 08:22:07, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 3220, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.3.2017 z dnia 19.04.2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-04-19 12:07:55, wprowadzający: Małgorzata Gazda
Ogłoszenie o konsultacja społecznych projektu
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobolew na
lata 2016-2022

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych rewitalizacja

formularz - konsultacje społeczne

projekt - lokalny program rewitalizacji

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-14 12:15:45 Informację zaktualizowano 2017-04-27 09:34:25, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Wójt Gminy Sobolew zawiadamia strony, że w dniu 10-04-2017 r. zostało wszczęte, na wniosek SANTE A. Kowalski Sp. j., ul. Jagiellońska 55A, 03-301 Warszawa, Zakład Produkcyjny, ul. Polna 55, 08-460 Sobolew postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: Rozbudowa parkingu w zakładzie produkcyjnym Sante A. Kowalski Sp. J. na działkach ewidencyjnych nr: 3183/16, 3183/17, 3183/18, 3186/2, 3228, 3190/2, 3188/2 w obrębie geodezyjnym nr 140311_2.0015, na terenie miejscowości Sobolew, w Gminie Sobolew.”
Data wprowadzenia informacji 2017-04-10 15:31:53, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 marca 2017 r., znak: WI-III.7840.7.169.2015.MS o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla „Budowy, przebudowy i rozbudowy (modernizacji) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin odcinek Pilawa - Dęblin w km 55,600 – 107,283, Szlak Sobolew – Życzyn odcinek 9 od km 81+357 do km 90+530”
Data wprowadzenia informacji 2017-04-07 13:10:03, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego ogłoszonego przez Wójta Gminy Sobolew w dniu 6 marca 2017 r. na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-03-30 09:33:24, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego w miejscowości Sobolew, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 355, 335/57, 335/25, 335/24, 335/40, 335/59, 335/61, 342/44, 342/48, 342/3, 353/1, 342/23, 342/46, 342/34, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.2.2017 z dnia 27.03.2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-03-27 15:36:57, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Data wprowadzenia informacji 2017-03-24 11:52:44, wprowadzający: Mariola Kępka
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcina sieci kablowej SN 15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2202/2, 2206/2, 2216/2, 2373/5, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2017-03-17 15:48:42, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji paliw płynnych wraz z myjnią samochodową i stacją LPG oraz infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 2373/11 w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew, powiat garwoliński, woj. mazowieckie”
Data wprowadzenia informacji 2017-03-10 15:45:19, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Serdecznie zapraszamy na kolejne konsultacje społeczne dotyczące wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w dniu 15 marca 2017 r o godz. 16.00 w Sali widowiskowej przy Urzędzie Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1.
Data wprowadzenia informacji 2017-03-10 15:35:00, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu w dniu 6 marca 2017r. decyzji Nr 55/S/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) - granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: część nr 2: na odcinku Gończyce (koniec obwodnicy) – granica województwa mazowieckiego i lubelskiego od ok. km 62+200 do ok. 75+212 długość ok. 13,012 km”
Data wprowadzenia informacji 2017-03-10 12:56:20 Informację zaktualizowano 2017-03-10 12:59:34, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu w dniu 6 marca 2017r. decyzji Nr 54/S/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) - granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: część nr 1: na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – Gończyce (koniec obwodnicy) od km 49+973,53 do km 62+200 długości ok. 12,227 km
Data wprowadzenia informacji 2017-03-10 12:51:25 Informację zaktualizowano 2017-03-10 12:53:09, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia 63 PE 100 SDR 11 RC wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 3220, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2017-03-09 15:23:34, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej (składającej się z wieży, anten sektorowych, anten radioliniowych oraz instalacji elektrycznych), zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 576/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2017-03-09 15:22:33, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 15:32:32, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew, powiat garwoliński, woj. mazowieckie, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 355, 335/57, 335/25, 335/24, 335/40, 335/59, 335/61, 342/44, 342/48, 342/3, 353/1, 342/23, 342/46, 342/34, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2017-02-23 14:03:15, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu pozwolenia na budowę na wniosek - PKP Polskie linie Kolejowe S.A. dla inwestycji „Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin odcinek Pilawa – Dęblin w km 55,600 – 107,283, Stacja Sobolew odcinek 8 od km 79+505 do km 81+357”
Data wprowadzenia informacji 2017-02-22 10:43:59, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu pozwolenia na budowę na wniosek - PKP Polskie linie Kolejowe S.A. dla inwestycji „Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin odcinek Pilawa – Dęblin w km 55,600 – 107,283, Szlak Łaskarzew Towarowy - Sobolew odcinek 7 od km 74+865 do km 79+505” (WI-III.7840.7.161.2015.MS)
Data wprowadzenia informacji 2017-02-22 10:41:41, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew zawiadamiające strony, że w dniu 7-02-2017 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji RŚ6220.3.2016 z dnia 14-10-2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie parkingu w zakładzie produkcyjnym SANTE A. Kowalski Sp. j.” w miejscowości Sobolew, gm. Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2017-02-10 10:05:00, wprowadzający: Monika Szymańska
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokół, zlokalizowanej na terenie: działek nr ewid. 692, 142/1, 141, 140, 139, 138/2, 138/1, 137, 136/2, 136/1, 409, 407, 406, 405/1, 404, 403, 363, 727, 694, 361, 360, 359, 358, 357, 356, 355, 354, 353, 345, 253/1, 251, 660, 249, 246, 247, 244, 242, 240, 63, 61/3, 61/2, 61/1, 60, 661, 54, 53/2, 59/2, 231, 230/2, 230/1, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 41/2, 41/1, 40, 718, 39/2, 39/1, 38, 37, 36, 26/1, 26/3, 26/2, 15/3, 15/2, 15/1, 14, 13/5, 13/4, 13/2, 13/1, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 201, 200/4, 200/3, 200/1, 199, 198, 258, 723, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 666, 261, 262, 303, 304, 305, 265, 306, 307, 308, 309, 310, 270, 269, 268, 311, 312, 271, 272, 667, 313, 315/1, 316/1, 676, 331/1, 331/2, 332, 333, 280/2, 281/2, 281/5, 281/4, 282/2, 282/1, 283/1, 334/1, 334/2, 335, 336/1, 336/2, 337, 338/1, 338/2, 287, 339, 340/1, 340/2, 341/1, 341/2, 342, 343, 344/1, 344/2, 290/3, 290/1, 291/2, 291/1, 292, 658, 328/3, 328/4, 327/3, 327/2, 327/1, 326, 732, 325/1, 325/2, 324/1, 675, 380, 384/2, 705, obręb Sokół, Gmina Sobolew, działek nr ewid. 353, obręb Kownacica, Gmina Sobolew, działki nr ewid. 7/2, obręb Kaleń Pierwszy, Gmina Sobolew, działek nr ewid. 3222, 3086/2, 3086/1, 3087, 3088/11, 3088/10, 3088/7, 3088/6, 3223, obręb Sobolew, Gmina Sobolew., znak: BG.6733.10.2016 z dnia 08.02.2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-02-08 14:52:06, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie – podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego montażu tymczasowej, mobilnej Wytwórni Mas Bitumicznych w Gończycach na działkach ewidencyjnych nr 359/5, 359/4, 360, 361, 362, 363, 364/1, 365/1, obręb Gończyce, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie.
Data wprowadzenia informacji 2017-02-07 11:35:38, wprowadzający: Monika Szymańska
 Obwieszczenie – podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego przedsięwzięcia polegającego na montażu dwóch tymczasowych węzłów betoniarskich na części działek ewidencyjnych numer 21, obręb Ostrożeń Drugi oraz 783, obręb Gończyce, gm. Sobolew, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Data wprowadzenia informacji 2017-02-07 11:34:16, wprowadzający: Monika Szymańska
 Ogłoszenie Wójta Gminy Sobolew w sprawie wysokości podstawowych kwot dotacji na 2017 r. oraz statystycznej liczby uczniów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2017-02-06 11:35:39, wprowadzający: Mariola Kępka
 Obwieszczenie informujące strony postępowania, że w dniu 31 stycznia 2017 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego w miejscowości Sobolew, gm. Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 13:41:52, wprowadzający: Monika Szymańska
 Obwieszczenie - informacja do publicznej wiadomości, że w dniu 31 stycznia 2017 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego w miejscowości Sobolew, gm. Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 13:40:56, wprowadzający: Monika Szymańska
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
Data wprowadzenia informacji 2017-01-31 15:27:47, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej, zlokalizowanej na terenie: działek o nr ewid. 2684/5, 2380, 2378, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.12.2016 z dnia 20.01.2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-01-20 15:44:47, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 438, 437, 569, 571, 576, 574, 578, położonych w miejscowości Nowa Krępa, (obręb Krępa), Gmina Sobolew, znak: BG.6733.5.2016 z dnia 02.01.2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-01-02 14:57:21, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego w miejscowości Sobolew, gm. Sobolew, powiat garwoliński oraz informujące o zebranym materiale dowodowym zgodnie z art. 10 KPA
Data wprowadzenia informacji 2017-01-02 14:48:47, wprowadzający: Monika Szymańska
WYBÓR OFERTY
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2016-12-28 15:45:35, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowie istniejącej zabudowy (sklepu) wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej wraz w niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 262/1, 251 obręb Kobusy, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.9.2016 z dnia 28.12.2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-12-28 15:21:48, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą „Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin odcinek Pilawa – Dęblin w km 55,600 – 107,283, Szlak Sobolew – Życzyn odcinek 9 od km 81+357 do km 90+530”
Data wprowadzenia informacji 2016-12-23 08:46:09, wprowadzający: Monika Szymańska
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla SANTE A. Kowalski Sp. j., ul. Jagiellońska 55A, 03-301 Warszawa, Zakład Produkcyjny, ul. Polna 55, 08-460 Sobolew w sprawie zmiany decyzji RŚ6220.3.2016 z dnia 14-10-2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie parkingu w zakładzie produkcyjnym SANTE A. Kowalski Sp. j.
Data wprowadzenia informacji 2016-12-22 13:09:22, wprowadzający: Monika Szymańska
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów, na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica woj. Mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: Część nr 2: na odcinku Gończyce (koniec obwodnicy) – granica województwa mazowieckiego i lubelskiego od ok. km 62+200 do ok. km 75+212 długość ok. 13,012 km, z dnia 19 grudnia 2016 r., znak: WI-S.7820.61.2016.GA
Data wprowadzenia informacji 2016-12-21 15:44:40, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów, na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części Część nr 1: na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – Gończyce (koniec obwodnicy) od km 49+973,53 do km 62+200 długość ok. 12,227 km, z dnia 19 grudnia 2016 r., znak: WI-S.7820.60.2016.GA
Data wprowadzenia informacji 2016-12-21 15:43:45, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej, zlokalizowanej na terenie: działek o nr ewid. 2684/5, 2380, 2378, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2016-12-07 08:57:16, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o zmianie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokół, zlokalizowanej na terenie: działek o nr ewid. 62/2, 62/1, 61/3, 61/2, 61/1, 79, 80, 72/2, 73, 74, 75, 728, 76, 96, 679, 97, 98/1, 98/2, 681, 680, 98/3, 658, 695/1, 365, 367, 393, 389, 706, 388/3, 388/4, 394, 395, 396, 397, 398, obręb Sokół, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2016-12-01 15:25:42 Informację zaktualizowano 2016-12-01 15:29:38, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o zmianie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokół, zlokalizowanej na terenie: działek o nr ewid. 692, 142/1, 141, 140, 139, 138/2, 138/1, 137, 136/2, 136/1, 409,407, 406, 405/1, 404, 403, 363, 727, 694, 361, 360, 359, 358, 357, 356, 355, 354, 353, 345, 253/1, 251, 660, 249, 246, 247, 244, 242, 240, 63, 61/3, 61/2, 61/1, 60, 661, 54, 53/2, 59/2, 231, 230/2, 230/1, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 41/2, 41/1, 40, 718, 39/2, 39/1, 38, 37, 36, 26/1, 26/3, 26/2, 15/3, 15/2, 15/1, 14, 13/5, 13/4, 13/2, 13/1, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 201, 200/4, 200/3, 200/1, 199, 198, 258, 723, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 666, 261, 262, 303, 304, 305, 265, 306, 307, 308, 309, 310, 270, 269, 268, 311, 312, 271, 272, 667, 313, 315/1, 316/1, 676, 331/1, 331/2, 332, 333, 280/2, 281/2, 281/5, 281/4, 282/2, 282/1, 283/1, 334/1, 334/2, 335, 336/1, 336/2, 337, 338/1, 338/2, 287, 339, 340/1, 340/2, 341/1, 341/2, 342, 343, 344/1, 344/2, 290/3, 290/1, 291/2, 291/1, 292, 658, 328/3, 328/4, 327/3, 327/2, 327/1, 326, 732, 325/1, 325/2, 324/1, 675, 380, 384/2, 705, obręb Sokół, Gmina Sobolew; działek o nr ewid. 353, obręb Kownacica, gmina Sobolew; działek o nr ewid. 3222, 3086/2, 3086/1, 3087, 3088/11, 3088/10, 3088/7, 3088/6, 3223, obręb Sobolew, gmina Sobolew; działki o nr ewid. 7/2, obręb Kaleń Pierwszy, gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2016-12-01 15:22:53, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa o wydaniu decyzji z dnia 24 listopada 2016 r., znak: DLI.II.6620.18.2016.MW.11 uchylającej w części i utrzymującej w części decyzję z dnia 19 lutego 2016 r., znak: WI-III.747.4.3.2016.ES o ustaleniu strategicznej inwestycji w zakresie sieci przemysłowej dla inwestycji pn. „Budowa odcinków linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów”
Data wprowadzenia informacji 2016-11-28 15:40:08, wprowadzający: Małgorzata Gazda
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 774, 709/1, 705/2, 705/1, 703, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.8.2016 z dnia 16.11.2016 r
Data wprowadzenia informacji 2016-11-17 08:20:30, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o zmianie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 569, 571, 574, 576, 438, 437, 578, położonych w miejscowości Nowa Krępa, obręb Krępa, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2016-11-17 08:19:20, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-17 08:00:59, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Przebudowie ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego w miejscowości Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2016-11-10 13:54:07, wprowadzający: Monika Szymańska
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokół, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 62/2, 62/1, 61/3, 61/2, 61/1, 79, 80, 72/2, 73, 74, 75, 728, 76, 77/1, 77/2, 679, 97, 98/1, 98/2, 681, 680, 98/3, 142/2, 143, 144, 147, 149, 152/1, 154, 155, 686, 156, 157/1, 658, 695/1, 362/3, 362/4, 363, 365, 367, 393, 389, 706, 388/3, 388/4, 394, 395, 396, 397, 398, obręb Sokół, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2016-11-08 15:49:47, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokół, zlokalizowanej na terenie: działek o nr ewid. 692, 142/2 142/1, 141, 140, 139, 138/2, 138/1, 137, 136/2, 136/1, 409,407, 406, 405/1, 404, 403, 363, 727, 694, 361, 360, 359, 358, 357, 356, 355, 354, 353, 345, 253/1, 251, 660, 249, 246, 247, 244, 242, 240, 63, 61/3, 61/2, 61/1, 60, 661, 61/1, 54, 53/2, 59/2, 231, 230/2, 230/1, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 41/2, 41/1, 40, 718, 39/2, 39/1, 38, 37, 36, 26/1, 26/3, 26/2, 15/3, 15/2, 15/1, 14, 13/5, 13/4, 13/2, 13/1, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 201, 200/4, 200/3, 200/1, 199, 198, 197, 256, 255, 723, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 666, 261, 262, 303, 304, 305, 265, 306, 307, 308, 309, 310, 270, 269, 268, 311, 312, 271, 272, 667, 313, 317, 314/2, 319, 315/1, 316/1, 676, 331/1, 331/2, 332, 333, 280/2, 281/2, 281/5, 281/4, 282/2, 282/1, 283/1, 334/1, 334/2, 335, 336/1, 336/2, 337, 338/1, 338/2, 287, 339, 340/1, 340/2, 341/1, 341/2, 342, 343, 344/1, 344/2, 290/3, 290/1, 291/2, 291/1, 292, 294/1, 658, 328/3, 328/4, 327/3, 327/2, 327/1, 326, 732, 325/1, 325/2, 324/1, 675, 380, 384/2, 705, obręb Sokół, Gmina Sobolew; działek o nr ewid. 345, 344, 333, 496, 497/2, 332/4, 353, obręb Kownacica, gmina Sobolew; działek o nr ewid. 3222, 3086/2, 3086/1, 3087, 3088/11, 3088/10, 3088/7, 3088/6, 3223, obręb Sobolew, gmina Sobolew; działki o nr ewid. 7/2, obręb Kaleń Pierwszy, gmina Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2016-11-08 15:48:09, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej zabudowy (sklepu) wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 262/1, 251 obręb Kobusy, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2016-11-08 15:46:38, wprowadzający: Małgorzata Gazda
Ogłoszenie Wójta Gminy Sobolew

Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i

Projekt programu

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-04 13:33:41 Informację zaktualizowano 2016-11-04 13:39:10, wprowadzający: Mariola Kępka
 Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegające na „Rozbudowie parkingu w zakładzie produkcyjnym SANTE A. Kowalski Sp. j.”
Data wprowadzenia informacji 2016-10-14 09:37:14, wprowadzający: Monika Szymańska
 Obwieszczenie informujące strony o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Rozbudowie parkingu w zakładzie produkcyjnym SANTE A. Kowalski Sp. j.”
Data wprowadzenia informacji 2016-10-14 09:34:19, wprowadzający: Monika Szymańska
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 4/20416, znak: BG.6733.4.2016 z dnia 28.07.2016 r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 355, 2456, 2403/9, 2407, 169, obręb Sobolew, gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2016-09-29 16:01:59, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie: działek o nr ewid. 774, 709/1, 705/2, 705/1, 703, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2016-09-29 13:36:42, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokół, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie”
Data wprowadzenia informacji 2016-09-29 12:28:14, wprowadzający: Monika Szymańska
 Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokół, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie”
Data wprowadzenia informacji 2016-09-29 12:23:01, wprowadzający: Monika Szymańska
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów, na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części Część nr 1: na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – Gończyce (koniec obwodnicy) od km 49+973,53 do km 62+200 długość ok. 12,227 km, z dnia 14 września 2016 r., znak: WI-S.7820.60.2016.GA
Data wprowadzenia informacji 2016-09-28 08:52:41 Informację zaktualizowano 2016-09-28 08:53:31, wprowadzający: Małgorzata Gazda
  Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego nr WI-III.7840.7.161.2015.MS z dnia 14 września 2016r. o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą „Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin odcinek Pilawa – Dęblin w km 55,600-107,283, Szlak Łaskarzew Towarowy – Sobolew odcinek 7 od km 74+865 do km 79+505.”
Data wprowadzenia informacji 2016-09-23 11:52:56, wprowadzający: Monika Szymańska
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego nr WI-III.7840.7.160.2015.MS z dnia 12 września 2016r. o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą „Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin odcinek Pilawa – Dęblin w km 55,600-107,283, Stacja Sobolew odcinek 8 od km 79+505 do km 81+357”
Data wprowadzenia informacji 2016-09-23 11:50:54, wprowadzający: Monika Szymańska
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów, na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica woj. Mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: Część nr 2: na odcinku Gończyce (koniec obwodnicy) – granica województwa mazowieckiego i lubelskiego od ok. km 62+200 do ok. km 75+212 długość ok. 13,012 km, z dnia 15 września 2016 r., znak: WI-S.7820.61.2016.GA
Data wprowadzenia informacji 2016-09-21 15:39:07 Informację zaktualizowano 2016-09-21 15:40:51, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie parkingu w zakładzie produkcyjnym SANTE A. Kowalski Sp. j.
Data wprowadzenia informacji 2016-09-19 15:19:29, wprowadzający: Monika Szymańska
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o ustaleniu strategicznej inwestycji w zakresie sieci przemysłowej dla inwestycji pn. „Budowa odcinków linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów”, z dnia 27 stycznia 2016 r., znak: WI-III.747.4.2.2015.ES
Data wprowadzenia informacji 2016-08-30 15:53:38, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 774, 707, 845, 707/1, obręb Sobolew oraz działek o nr ewid. 398/1, 399, 1283/1, 472, obręb Godzisz, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.7.2016 z dnia 24.08.2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-24 15:20:48 Informację zaktualizowano 2016-08-24 15:22:25, wprowadzający: Małgorzata Gazda
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, nN 0,4 KV wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 2465, 2466, 2469/9, 2450, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.6.2016 z dnia 24.08.2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-24 15:20:08 Informację zaktualizowano 2016-08-24 15:23:14, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Sokół, gmina Sobolew” oraz o zebranych dowodach i materiałach.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-17 13:54:57, wprowadzający: Monika Szymańska
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie: działek o nr ewid. 774, 707, 845, 707/1, obręb Sobolew, działek o nr ewid. 398/1, 399, 1283/1, 472, obręb Godzisz, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2016-08-01 09:56:29, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 355, 2456, 2403/9, 2407, 169, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.4.2016 z dnia 28.07.2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-07-28 12:41:15, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 251, 988/2, 371/2, 370/2, 369/2, 368/2, 367/2, 366/2, 364, 362, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 341, obręb Kobusy, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.3.2016 z dnia 28.07.2016 r
Data wprowadzenia informacji 2016-07-28 12:40:07, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek SANTE A. Kowalski Sp. j., ul. Jagiellońska 55A, 03-301 Warszawa, Zakład Produkcyjny, ul. Polna 55, 08-460 Sobolew postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie parkingu w zakładzie produkcyjnym SANTE A. Kowalski Sp. j.”
Data wprowadzenia informacji 2016-07-20 09:15:59, wprowadzający: Monika Szymańska
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokół, gmina Sobolew oraz o wystąpieniu do organów współdziałających o opinie
Data wprowadzenia informacji 2016-07-15 15:02:56, wprowadzający: Monika Szymańska
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, nN 0,4 KV wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2465, 2466, 2469/9, 2450, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2016-07-12 14:59:19, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 355, 2456, 2403/9, 2407, 169, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2016-06-29 15:30:06, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 569, 571, 582, 576, 574, 578, obręb Nowa Krępa, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2016-06-29 15:29:16, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 251, 988/2, 371/2, 370/2, 369/2, 368/2, 367/2, 366/2, 364, 362, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 341, obręb Kobusy, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2016-06-20 15:06:47, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w celu zasilania energią elektryczną budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 1454/13, 1454/9, 1430/1, 743, 744, 747, 749/1, 749/2, 751/1, 751/2, 753/1, 1325, 752/1, 752/2, 754/4, obręb Godzisz, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.1.2016 z dnia 17.06.2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-06-20 15:06:04, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 12/2015, znak: BG.6733.12.2015 z dnia 11.09.2015 r. dla inwestycji polegającej na budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznej SN 15kV, nN 0,4kV wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek nr ewid. 2202/2, 2196/2, 2195/2, 2197/2, 2206/2, 2216/2, 2373/5, 2206/3, 2216/3, 2217, 305, 296, 2456, 355, 368, 169, 217, 215, 390, 254, 255/2, 255/1, 112, 407, 515/1, 375/1, 342/23, 3249, 354, 342/34, 342/3, 2317/10, 2316, 2317/7, 2278/6, 2267/6, 2368, 2357, 2356, 2355/7, 2583, 2344/3, 2344/7, 2371/3, 2371/7, 2372, 2376, 2329/3, 2329/1, 2329/7, 2329/8, 2328, 2383, 2378, 2504/2, 2380, 2379/1, 2687, 2373/6, 2385, 341, 2450, 2483/3, 2483/17, 2477/9, 2483/16, 2477/8, 2373/14, 2373/15, 3223, 2223/1, 2261, 2338, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2016-06-03 15:43:36, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o ustaleniu strategicznej inwestycji w zakresie sieci przemysłowej dla inwestycji pn. „Budowa odcinków linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów”, z dnia 17 maja 2016 r., znak: WI-III.747.4.19.2016.JK
Data wprowadzenia informacji 2016-05-24 14:57:07, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o ustaleniu strategicznej inwestycji w zakresie sieci przemysłowej dla inwestycji pn. „Budowa odcinków linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów”, z dnia 10 maja 2016 r., znak: WI-III.747.4.15.2016.ES/JK
Data wprowadzenia informacji 2016-05-17 14:16:54, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Zawiadomienie Starosty Powiatu Garwolińskiego o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego nr RŚ.6341.24.2016.IG z dnia 5 maja 2016r. dla Polskiego Związku Wędkarskiego, okręgu w Siedlcach, ul. Wojskowa 6; 08-110 Siedlce na piętrzenie wód rzeki Okrzejki oraz pobór wód dla potrzeb kompleksu zbiorników w miejscowości Godzisz.
Data wprowadzenia informacji 2016-05-10 14:07:23, wprowadzający: Monika Szymańska
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o ustaleniu strategicznej inwestycji w zakresie sieci przemysłowej dla inwestycji pn. „Budowa odcinków linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów”, z dnia 28 kwietnia 2016 r., znak: WI-III.747.11.2016.ES
Data wprowadzenia informacji 2016-05-09 13:46:57, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia kortów tenisowych wraz z niezbędnymi urządzeniami, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 2371/7 obręb Sobolew, Gmina Sobolew w, znak: BG.6733.2.2016 z dnia 25.04.2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-04-26 10:38:01, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 3/2015, znak: BG.6733.3.2015 z dnia 07.04.2015 r. dla inwestycji polegającej na zastąpieniu odcinka napowietrznej linii niskiego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie dwóch słupów krańcowych (kablowych), z czego jeden w miejscu istniejącego, w osi istniejącej linii napowietrznej (odgałęzienie), ułożenie linii kablowej w ziemi pomiędzy dwoma wstawionymi słupami krańcowymi, a już istniejącymi słupem (na linii głównej) oraz demontaż odcinków linii napowietrznej wraz ze słupami, na odgałęzieniu, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 607/2, 608, 609, 610/1, obręb Gończyce, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2016-04-22 15:51:20, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 14/2014, znak: BG.6733.14.2014 z dnia 07.04.2015 r. dla inwestycji polegającej na zastąpieniu odcinka napowietrznej linii niskiego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie dwóch słupów krańcowych (kablowych), z czego jeden w miejscu istniejącego, w osi istniejącej linii napowietrznej (odgałęzienie), ułożenie linii kablowej w ziemi pomiędzy dwoma wstawionymi słupami krańcowymi, a już istniejącymi słupem (na linii głównej) oraz demontaż odcinków linii napowietrznej wraz ze słupami, na odgałęzieniu, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 24, 227/1, 228, 229/1, 230, 231, 232, 433, 437, obręb Ostrożeń Drugi, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2016-04-22 15:46:29, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w celu zasilania energią elektryczną istniejących budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 1454/13, 1454/9, 1430/1, 743, 744, 747, 749/1, 749/2, 751/1, 751/2, 753/1, 1325, 752/1, 752/2, 754/4, obręb Godzisz, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2016-04-15 15:35:29, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez Starostę Powiatu Garwolińskiego, na wniosek Polskiego Związku Wędkarskiego, Okręgu w Siedlcach, ul. Wojskowa 6, 08-110 Siedlce w spawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Okrzejki oraz pobór wód dla potrzeb kompleksu zbiorników wodnych w miejscowości Godzisz
Data wprowadzenia informacji 2016-04-14 09:50:33, wprowadzający: Monika Szymańska
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia kortów tenisowych wraz z niezbędnymi urządzeniami, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid., 2371/7, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2016-03-22 14:32:52, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy w Sobolewie na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2016 roku
Data wprowadzenia informacji 2016-03-08 12:18:53, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przemysłowej dla budowy odcinków linii elektroenergetycznej 40 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów
Data wprowadzenia informacji 2016-03-01 14:25:08, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, nN 0,4kV wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 2458/4, 2458/5, 2457/4, 2408/2, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.15.2015 z dnia 19.02.2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-02-19 13:32:59, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 19 lutego 2016 r. decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegająca na przebudowie ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego w miejscowości Sobolew wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid., 355, 335/57, 335/25, 335/24, 335/40, 335/27, 335/43, 342/44, 342/5, 342/3, 353/1, 342/23, 342/46, 342/34 obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2016-02-19 13:27:39, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 19 lutego 2016 r. decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegająca na przebudowie ul. Dębowej i ul. Leszczynowej w miejscowości Sobolew wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid., 376/20, 410/16, 1223, 376/1, 377/10, 376/36, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2016-02-19 13:26:04, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Uchwała nr XIV/92/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie — na 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-02-11 14:59:06, wprowadzający: Małgorzata Gazda
KONKURSU
 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2016 roku
Data wprowadzenia informacji 2016-02-11 14:57:32, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przemysłowej dla budowy odcinków linii elektroenergetycznej 40 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów
Data wprowadzenia informacji 2016-02-08 15:10:08, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przemysłowej dla budowy odcinków linii elektroenergetycznej 40 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów
Data wprowadzenia informacji 2016-02-08 15:09:20, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Stanowisko nr 1/2016 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 stycznia 2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-02-02 10:29:30, wprowadzający: Mariola Kępka
 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na budowie, przebudowie i rozbudowie (modernizacji) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osoba - Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin, odcinek Pilawa – Dęblin w km 55,600-107,283, Stacja Sobolew – Życzyn odcinek 9 od km 81+357 do km 90+530
Data wprowadzenia informacji 2016-01-22 10:50:56, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na budowie, przebudowie i rozbudowie (modernizacji) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osoba - Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin, odcinek Pilawa – Dęblin w km 55,600-107,283, Stacja Sobolew odcinek 8 od km 79+505 do km 81+357
Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 12:07:20, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na budowie, przebudowie i rozbudowie (modernizacji) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osoba - Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin, odcinek Pilawa – Dęblin w km 55,600-107,283, Szlak Łaskarzew Towarowy – Sobolew odcinek 7 od km 74+865 do km 79+505
Data wprowadzenia informacji 2016-01-15 13:44:22, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy i modernizacji sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, nN 0,4kV wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 416, 368, 441, 495, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.18.2015 z dnia 13.01.2016 r.
Data wprowadzenia informacji 2016-01-13 12:31:11, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, nN 0,4kV wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2458/4, 2458/5, 2457/4, 2408/2, 2408/3, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 15:18:15, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego w miejscowości Sobolew wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid., 355, 335/57, 335/25, 335/24, 335/40, 335/27, 335/43, 342/44, 342/5, 342/3, 353/1, 342/23, 342/46, 342/34 obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2015-12-23 14:14:04, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ul. Dębowej i ul. Leszczynowej w miejscowości Sobolew wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid., 376/20, 410/16, 1223, 376/1, 377/10, 376/36, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2015-12-21 13:50:49, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 13/2015, znak: BG.6733.13.2015 z dnia 09.09.2015 r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 16:01:43, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. w Warszawie pozwolenie wodnoprawnego na likwidację i przebudowę urządzeń wodnych, przełożenie koryta rzeki Łukówki oraz na wykonanie przejścia kablami infrastruktury technicznej pod dnem rzeki w ramach projektu pt. „Modernizacja Linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin, odcinek Pilawa – Dęblin w km 55,600 – 107,283”.
Data wprowadzenia informacji 2015-11-25 13:19:54, wprowadzający: Monika Szymańska
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, nN 0,4kV wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 416, 368, 441, 495, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2015-11-25 09:43:34, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie, przebudowie i rozbudowie (modernizacji) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osoba - Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin, odcinek Pilawa – Dęblin w km 55,600-107,283
Data wprowadzenia informacji 2015-11-12 11:47:17, wprowadzający: Małgorzata Gazda
Ogłoszenie Wójta Gminy Sobolew

Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i

Projekt programu

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-09 12:42:19 Informację zaktualizowano 2015-11-09 12:50:44, wprowadzający: Mariola Kępka
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE POLSKA S.A. złożonej z wieży stalowej kratowej o wysokości 50,5 m (bez uwzględnienia instalacji odgromowej), zasilania stacji, systemu antenowego, urządzeń sterujących, ogrodzenia stacji, zjazdu na drogę (dz. nr ewid. 774), drogi dojazdowej o szerokości 3,0 m oraz utwardzonego terenu stacji, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 753, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.17.2015 z dnia 05.11.2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-11-05 15:28:04, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie - podanie do publicznej wiadomości, że w dniu 22 października 2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory wraz z obiektami towarzyszącymi na działkach o nr 96/1 i 96/2w miejscowości Kownacica, gm. Sobolew, pow. garwolińskie, woj. mazowieckie”
Data wprowadzenia informacji 2015-10-27 14:12:54, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej Orange Polska S.A., złożonej z wieży stalowej kratowej o wysokości h = 50,50 m (bez uwzględniania instalacji odgromowej), zasilania stacji, systemu antenowego i urządzeń sterujących, ogrodzenia stacji i zjazdu na drogę (dz. nr ewid. 774), drogi dojazdowej o szerokości 3 m i teren stacji utwardzonej, zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 753, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2015-09-23 12:04:22, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy i modernizacji sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, nN 0,4kV wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2202/2, 2196/2, 2195/2, 2197/2, 2206/2, 2216/2, 2373/5, 2206/3, 2216/3, 2217, 305, 296, 2456, 355, 368, 169, 217, 215, 390, 254, 255/2, 255/1, 112, 407, 515/1, 375/1, 342/23, 3249, 354, 342/34, 342/3, 2317/10, 2316, 2317/7, 2278/6, 2267/6, 2368, 2357, 2356, 2355/7, 2583, 2344/3, 2344/7, 2371/3, 2371/7, 2372, 2376, 2329/3, 2329/1, 2329/7, 2329/8, 2328, 2383, 2378, 2504/2, 2380, 2379/1, 2687, 2373/6, 2385, 341, 2450, 2483/3, 2483/17, 2477/9, 2483/16, 2477/8, 2373/14, 2373/15, 3223, 2223/1, 2261, 2338, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.12.2015 z dnia 11.09.2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-09-11 15:16:07, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 325/29, 325/33, 325/34, 325/40, 355, 2402, 2399, 169, 220/2, 214/1, 214/4, 213/2, 219, 218, 212/1, 210/1, 209/1, 208/6, 208/9, 208/4, 207/1, 207/2, 24, 112, 771/2, 774, 808, 809, 810, 811, 368, 478/2, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.13.2015 z dnia 09.09.2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-09-09 15:39:12, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 569, 571, 602, 345, 342, 339, 336, 333, 330, 327, 324, 321/3, 318/3, 315, 312, 309, 306, 303, 299, 296, 293, 289, 285, 282, 279, 276/2, 272, 269, 266, 263, 605, 579, 222, 568, 212, 211, 587, obręb Nowa Krępa oraz części działki nr ewid. 701, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.11.2015 z dnia 04.09.2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-09-08 15:41:46, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów na terenie Gminy Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2015-08-27 14:52:49, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie w trybie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informujące o wydaniu decyzji znak RŚ 6220.4.2015 zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21 stycznia 2013 r., znak: RŚ 6220.7.2012 dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcyjnego “Sante”- zespołu hal produkcyjno – magazynowych na działkach o nr ewid. 3186/3, 3183/16 i 3183/18 3180/5, 3180/3, 3188/2, 3186/2, 3190/2, 3237 w miejscowości Sobolew, gm. Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie.
Data wprowadzenia informacji 2015-08-21 15:36:59, wprowadzający: Monika Szymańska
 Obwieszczenie, zawiadamiające strony, że w dniu 21 sierpnia 2015 r. została wydana zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: RŚ 6220.4.2015) dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcyjnego “Sante”- zespołu hal produkcyjno – magazynowych na działkach o nr ewid. 3186/3, 3183/16 i 3183/18 3180/5, 3180/3, 3188/2, 3186/2, 3190/2, 3237 w miejscowości Sobolew, gm. Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie
Data wprowadzenia informacji 2015-08-21 15:21:36, wprowadzający: Monika Szymańska
 Obwieszczenie informujące, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory wraz z obiektami towarzyszącymi na działkach o nr 96/1 i 96/2 w miejscowości Kownacica, gm. Sobolew”, powiat garwoliński, woj. mazowieckie złożony został ANEKS- uzupełnienie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Data wprowadzenia informacji 2015-08-18 08:52:54, wprowadzający: Monika Szymańska
 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie, przebudowie i rozbudowie (modernizacji) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osoba - Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin, odcinek Pilawa – Dęblin w km 55,600-107,283
Data wprowadzenia informacji 2015-07-23 13:25:53, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w związku ze zmianą decyzji środowiskowej nr RŚ.6220.7.2012r. z dnia 21-01-2013r. zmienionej decyzją nr RŚ 6220.2.2014 z dnia 21 maja 2014r. dla przedsięwzięcia polegającego rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcyjnego “SANTE” - zespołu hal produkcyjno – magazynowych na działkach o nr ewid. 3186/3, 3183/16, 3183/18, 3180/5, 3180/3, 3188/2, 3186/2, 3190/2, 3237 w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew, powiat garwoliński.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-22 10:25:18, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, nN 0,4kV wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2202/2, 2196/2, 2195/2, 2197/2, 2206/2, 2216/2, 2373/5, 2206/3, 2216/3, 2217, 305, 296, 2456, 355, 368, 169, 217, 215, 390, 254, 255/2, 255/1, 112, 407, 515/1, 375/1, 342/23, 3249, 354, 342/34, 342/3, 2317/10, 2316, 2317/7, 2278/6, 2267/6, 2368, 2357, 2356, 2355/7, 2583, 2344/3, 2344/7, 2371/3, 2371/7, 2372, 2376, 2329/3, 2329/1, 2329/7, 2329/8, 2328, 2383, 2378, 2504/2, 2380, 2379/1, 2687, 2373/6, 2385, 341, 2450, 2483/3, 2483/17, 2477/9, 2483/16, 2477/8, 2373/14, 2373/15, 3223, 2223/1, 2261, 2338, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2015-07-20 11:27:02, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 325/29, 325/33, 325/34, 325/40, 355, 2402, 2399, 169, 220/2, 214/1, 214/4, 213/2, 219, 218, 212/1, 210/1, 209/1, 208/6, 208/9, 208/4, 207/1, 207/2, 24, 112, 771/2, 774, 808, 809, 810, 811, 368, 478/2, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2015-07-14 15:42:40, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 569, 571, 602, 345, 342, 339, 336, 333, 330, 327, 324, 321/3, 318/3, 315, 312, 309, 306, 303, 299, 296, 293, 289, 285, 282, 279, 276/2, 272, 269, 266, 263, 605, 579, 222, 568, 212, 211, 587, obręb Nowa Krępa, Gmina Sobolew oraz na terenie części działki o nr ewid. 701 obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2015-07-10 13:20:38, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 10 lipca 2015 r. decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegająca na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 325/29, 325/33, 325/34, 325/40, 355, 2402, 2399, 169, 220/2, 214/1, 214/4, 213/2, 219, 218, 212/1, 210/1, 209/1, 208/6, 208/9, 208/4, 207/1, 207/2, 112, 771/1, 774, 808, 809, 810, 811, 368, 478/2, obręb Sobolewy, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2015-07-10 13:19:04, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie budynku publicznego przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 3249, obręb Sobolewy, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.8.2015 z dnia 03.07.2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-03 14:35:59, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 825, 833, 640, obręb Grabniak, Gmina Sobolew oraz na terenie części działek o nr ewid. 985, 56, 988/2, 250, 251 obręb Kobusy, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.9.2015 z dnia 03.07.2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-03 14:35:17, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zastąpieniu odcinka napowietrznej linii średniego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie dwóch słupów krańcowych (kablowych) w osi istniejącej linii napowietrznej, ułożenie linii kablowej w ziemi pomiędzy dwoma wstawionymi słupami krańcowymi oraz demontaż odcinka linii napowietrznej wraz z dwoma słupami, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 452 obręb Ostrożeń Drugi, Gmina Sobolew., znak: BG.6733.10.2015 z dnia 03.07.2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-03 14:34:35, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek firmy Sante A. Kowalski Sp. J. ul. Jagiellońska 55A, 03-301 Warszawa, Zakład Produkcyjny ul. Polna 55, 08-460 Sobolew postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji wydanej dnia 21.01.2013r. znak RŚ.6220.7.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zmienionej decyzją nr RŚ 6220.2.2014 z dnia 21 maja 2014r. dla inwestycji polegającej na: rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcyjnego “SANTE” - budowa zespołu hal produkcyjno – magazynowych na działkach o nr ewid. 3186/3, 3183/16, 3183/18, 3180/5, 3180/3, 3188/2, 3186/2, 3190/2, 3237 w miejscowości Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2015-06-30 09:13:56, wprowadzający: Monika Szymańska
 obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego „Budowie obory wraz z obiektami towarzyszącymi na działkach o nr 96/1 i 96/2 w miejscowości Kownacica, gm. Sobolew”
Data wprowadzenia informacji 2015-06-25 10:59:01, wprowadzający: Monika Szymańska
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ośrodka dla osób starszych w Sobolewie – budynek projektowany oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa trzech budynków istniejących, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 218, 219, 213/2, 214/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.5.2015 z dnia 16.06.2015 r
Data wprowadzenia informacji 2015-06-16 15:46:12, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 825, 833, 640, obręb Grabniak, Gmina Sobolew oraz na terenie części działek o nr ewid. 985, 56, 988/2, 250, 251 obręb Kobusy, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2015-06-12 16:01:48, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zastąpieniu odcinka napowietrznej linii średniego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie dwóch słupów krańcowych (kablowych) w osi istniejącej linii napowietrznej, ułożenie linii kablowej w ziemi pomiędzy dwoma wstawionymi słupami krańcowymi oraz demontaż odcinka linii napowietrznej wraz z dwoma słupami, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 452 obręb Ostrożeń Drugi, Gmina Sobole
Data wprowadzenia informacji 2015-06-12 16:00:29, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 8 czerwca 2015 r. znak RŚ 7624/23/10, w którym umorzono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: budowie elektrowni wiatrowej o mocy 3,0MW na działce o nr ewid. 20 położonej w miejscowości Sokół, gm. Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2015-06-09 11:43:47, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku publicznego przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 3249, obręb Sobolewy, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2015-06-05 13:09:11, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budynek projektowany oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa trzech budynków istniejących, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 218, 219, 213/2, 214/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2015-05-27 10:27:52, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zastąpieniu odcinka napowietrznej linii średniego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie dwóch słupów krańcowych (kablowych) w osi istniejącej linii napowietrznej, ułożenie linii kablowej w ziemi pomiędzy dwoma wstawionymi słupami krańcowymi oraz demontaż odcinka linii napowietrznej wraz z dwoma słupami, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 452 obręb Ostrożeń Drugi, Gmina Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 11:42:49, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia DN63, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 355, 325/27, 325/24, 325/16, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.2.2015 z dnia 30.04.2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-04-30 14:43:04, wprowadzający: Małgorzata Gazda
Analiza gospodarki odpadami 2014 r.
 Analiza gospodarki odpadami 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-04-30 11:04:19, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 825, 833, 640, obręb Grabniak, Gmina Sobolew oraz na terenie działek o nr ewid. 985, 56, 988/2, 250, 251 obręb Kobusy, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2015-04-27 15:40:23, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie publicznego przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 3249, obręb Sobolewy, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2015-04-27 15:39:30, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o zmianie zakres wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowa ośrodka dla osób starszy w Sobolewie – budynek projektowany oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa trzech budynków istniejących, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 218, 219, 213/2, 214/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2015-04-10 14:36:51, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63, zlokalizowanej na terenie: działek o nr ewid. 355, 325/27, 325/24, 325/16, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2015-04-10 08:45:19, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zastąpienia odcinka napowietrznej linii niskiego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie trzech słupów krańcowych (kablowych) w osi istniejącej linii napowietrznej (linia główna i odgałęzienie), ułożenie linii kablowych w ziemi pomiędzy słupami krańcowymi oraz demontaż odcinków linii napowietrznej (fragmentu linii głównej i fragmentu odgałęzienia) wraz ze słupami, pomiędzy wstawianymi słupami krańcowymi, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 607/2, 608, 609, 610/1 obręb Gończyce, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.3.2015 z dnia 07.04.2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-04-07 12:47:00, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zastąpienia odcinka napowietrznej linii niskiego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie dwóch słupów krańcowych (kablowych), z czego jeden w miejscu istniejącego, w osi istniejącej linii napowietrznej (odgałęzienie), ułożenie linii kablowej w ziemi pomiędzy dwoma wstawionymi słupami krańcowymi, a już istniejącymi słupem (na linii głównej) oraz demontaż odcinków linii napowietrznej wraz ze słupami, na odgałęzieniu, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 24, 227/1, 228, 229/1, 230, 231, 232, 433, 437, obręb Ostrożeń Drugi, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.14.2014 z dnia 07.04.2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-04-07 12:45:42, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 325/29, 325/33, 325/34, 325/40, 355, 2402, 2399, 169, 220/2, 214/1, 214/4, 213/2, 219, 218, 212/1, 210/1, 209/1, 208/6, 208/9, 208/4, 207/1, 207/2, 112, 771/1, 774, 808, 809, 810, 811, 368, 478/2, obręb Sobolewy, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 12:15:02, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40 PE, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2435/3, 2450, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.1.2015 z dnia 19.01.2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-19 15:50:50, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 19 marca 2015 r. decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gończyce, Ostrożeń Pierwszy, Ostrożeń Drugi, Sokół, Kownacica, Kaleń Pierwszy, Sobolew, gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2015-03-19 15:50:15, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zastąpieniu odcinka napowietrznej linii niskiego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie trzech słupów krańcowych (kablowych) w osi istniejącej linii napowietrznej (linia główna i odgałęzienie), ułożenie linii kablowych w ziemi pomiędzy słupami krańcowymi oraz demontaż odcinków linii napowietrznej (fragmentu linii głównej i fragmentu odgałęzienia) wraz ze słupami, pomiędzy wstawianymi słupami krańcowymi, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 607/2, 608, 609, 610/1 obręb Gończyce, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2015-03-12 15:23:32, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zastąpieniu odcinka napowietrznej linii niskiego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie dwóch słupów krańcowych (kablowych), z czego jeden w miejscu istniejącego, w osi istniejącej linii napowietrznej (odgałęzienie), ułożenie linii kablowej w ziemi pomiędzy dwoma wstawionymi słupami krańcowymi, a już istniejącymi słupem (na linii głównej) oraz demontaż odcinków linii napowietrznej wraz ze słupami, na odgałęzieniu, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 24, 227/1, 228, 229/1, 230, 231, 232, 433, 437, obręb Ostrożeń Drugi, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2015-03-12 15:21:34, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ośrodka dla osób starszy w Sobolewie – budynek projektowany oraz adaptacja 3 budynków istniejących, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 218, 219, 213/2, 214/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2015-03-05 15:26:11, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40PE, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2435/3, 2450, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2015-02-25 13:17:32, wprowadzający: Małgorzata Gazda
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO
 Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy w Sobolewie w dniu 23 lutego 2015 r. na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2015 roku
Data wprowadzenia informacji 2015-02-16 15:14:29, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gończyce, Ostrożeń Pierwszy, Ostrożeń Drugi, Sokół, Kownacica, Kaleń Pierwszy, Sobolew, gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2015-02-11 15:29:57, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zastąpieniu odcinka napowietrznej linii niskiego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie trzech słupów krańcowych (kablowych) w osi istniejącej linii napowietrznej (linia główna i odgałęzienie), ułożenie linii kablowych w ziemi pomiędzy słupami krańcowymi oraz demontaż odcinków linii napowietrznej (fragmentu linii głównej i fragmentu odgałęzienia) wraz ze słupami, pomiędzy wstawianymi słupami krańcowymi, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 607/2, 608, 609, 610/1 obręb Gończyce, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2015-02-05 14:19:07, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 5 lutego 2015 r. decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegająca na zastąpieniu odcinka napowietrznej linii niskiego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie trzech słupów krańcowych (kablowych) w osi istniejącej linii napowietrznej (linia główna i odgałęzienie), ułożenie linii kablowych w ziemi pomiędzy słupami krańcowymi oraz demontaż odcinków linii napowietrznej (fragmentu linii głównej i fragmentu odgałęzienia) wraz ze słupami, pomiędzy wstawianymi słupami krańcowymi, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 607/2, 608, 609 obręb Gończyce, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2015-02-05 14:17:47, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o zmianie zakres wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zastąpienia odcinka napowietrznej linii niskiego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie dwóch słupów krańcowych (kablowych), z czego jeden w miejscu istniejącego, w osi istniejącej linii napowietrznej (odgałęzienie), ułożenie linii kablowej w ziemi pomiędzy dwoma wstawionymi słupami krańcowymi, a już istniejącymi słupem (na linii głównej) oraz demontaż odcinków linii napowietrznej wraz ze słupami, na odgałęzieniu, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 24, 227/1, 228, 229/1, 230, 231, 232, 433, 437, obręb Ostrożeń Drugi, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2015-02-05 14:16:46, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Harmonogram zebrań sołeckich dotyczących wyborów sołtysów w 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-29 08:46:25, wprowadzający: Mariola Kępka
 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2015 roku.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-22 15:04:50, wprowadzający: Mariola Kępka
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63PE, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2449, 2450, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.13.2014 z dnia 13.01.2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-13 14:47:57, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z niezbędnymi urządzeniami, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 822/2, 437, obręb Grabniak, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.11.2014 z dnia 13.01.2015 r
Data wprowadzenia informacji 2015-01-13 14:47:06, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zastąpieniu odcinka napowietrznej linii niskiego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie dwóch słupów krańcowych (kablowych), z czego jeden w miejscu istniejącego, w osi istniejącej linii napowietrznej (odgałęzienie), ułożenie linii kablowej w ziemi pomiędzy dwoma wstawionymi słupami krańcowymi, a już istniejącymi słupem (na linii głównej) oraz demontaż odcinków linii napowietrznej wraz ze słupami, na odgałęzieniu, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 24, 227/1, 227/2, 228, 229/1, 230, 231, 232, 433, 437, obręb Ostrożeń Drugi, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2014-12-22 15:11:42, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63PE, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2449, 2450, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2014-12-22 15:10:31, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zastąpienia odcinka napowietrznej linii niskiego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie trzech słupów krańcowych (kablowych) w osi istniejącej linii napowietrznej (linia główna i odgałęzienie), ułożenie linii kablowych w ziemi pomiędzy słupami krańcowymi oraz demontaż odcinków linii napowietrznej (fragmentu linii głównej i fragmentu odgałęzienia) wraz ze słupami, pomiędzy wstawianymi słupami krańcowymi, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 607/2, 608, 609 obręb Gończyce, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2014-12-22 15:09:36, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z niezbędnymi urządzeniami, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 822/2, 437, obręb Grabniak, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2014-12-22 15:08:20, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Sokół, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 723, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 268, 269, 270, 309, 310, 311, 271, 272, 278, 279, 669, 280/1, 280/2, 281/2, 281/4, 282/2, 283/1, 283/2, 284/2, 285/1, 285/2, 286, 287, 331/1, 331/2, 332, 333, 334/1, 334/2, 335, 336/1, 336/2, 337, 338/1, 282/1, 313, 315/2, 314/2, 317, 319, 265, 666, obręb Sokół, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.10.2014 z dnia 19.12.2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-12-22 15:07:50, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 110 kV „Kozienice – Garwolin” dla części obrębów geodezyjnych Sobolew i Przyłęk gmina Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2014-12-17 14:48:53, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/ć Ø 63 PE, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 2449, 2450, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2014-11-28 14:06:49, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zastąpieniu odcinka napowietrznej linii niskiego napięcia linią kablową. Elementami inwestycji będzie wstawienie trzech słupów krańcowych (kablowych) w osi istniejącej linii napowietrznej (linia główna i odgałęzienie), ułożenie linii kablowych w ziemi pomiędzy słupami krańcowymi oraz demontaż odcinków linii napowietrznej (fragmentu linii głównej i fragmentu odgałęzienia) wraz ze słupami, pomiędzy wstawianymi słupami krańcowymi, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 607/2, 608, 609 obręb Gończyce, Gmina Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2014-11-28 14:04:55, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci elektroenergetycznej wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 723, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 268, 269, 270, 309, 310, 311, 271, 272, 278, 279, 669, 280/1, 280/2, 281/2, 281/4, 281/5, 282/2, 283/1, 283/2, 284/2, 285/1, 285/2, 286, 287, 331/1, 331/2, 332, 333, 334/1, 334/2, 335, 336/1, 336/2, 337, 338/1, 282/1, 313, 315/2, 314/2, 317, 319, 265, 666 obręb Sokół, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2014-11-24 10:44:17, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 822/2, 437, obręb Grabniak, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2014-11-07 14:05:58, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 4 listopada 2014 r. decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegająca na budowie linii napowietrznej średniego napięcia SN 15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 2195/1, 2195/2, 2192, 2188-dr, 2186/1, 2189, 3004, 3005/2, 3006/2, 3009/3, 3009/4, 3008/2, 3011, 3014, 3017, 3020, 3025/1, 3025/2, 3028/1, 3028/3, 3031/1, 3032, 3033, 3034, 3035/1, 3035/2, 3035/4, 3036/1, 3036/2, 3038/1, 3038/2, 3039/1, 3040, 3041, 3042, 3034, 3043, 3044, 3045, 3046/3, 3047/7, 3047/8, 3047/5, 3048/4, 3048/2, 3048/3, 3050/2, 3219-dr, 3246/5, 3056, 3057, 3058, 3059/9, 3059/14, 3059/15, 3059/11, 3059/5, 3059/3, 3060, 3061/1, 3061/4, 3062/1, 3062/2, 3063, 3064/1, 3064/2, 3065/1, 3065/3, 3065/4, 3066/1, 3066/2, 3066/3, 3067/6, 3067/3, 3068/9, 3068/5, 3069, 3070/1, 3071, 3072/1, 3072/2, 3073/2, 3220, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2014-11-07 14:03:03, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o zmianie zakres wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci elektroenergetycznej wraz z niezbędną infrastruktur w miejscowości Sokół, gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2014-10-23 15:23:19, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 8 października 2014r. znak: RŚ 6220.5.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gończyce, Ostrożeń Pierwszy, Ostrożeń Drugi, Sokół, Kownacica, Kaleń Pierwszy, Sobolew, gmina Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2014-10-13 15:16:19, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie podające do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 8 października 2014r. Nr RŚ 6220.5.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gończyce, Ostrożeń Pierwszy, Ostrożeń Drugi, Sokół, Kownacica, Kaleń Pierwszy, Sobolew, gmina Sobolew”
Data wprowadzenia informacji 2014-10-13 15:15:23, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice – Siedlce Ujrzanów” obejmującego obszar części obrębów geodezyjnych Ostrożeń Drugi, Gończyce, Kownacica, Przyłęk, Sobolew, Nowa Krępa, gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2014-10-01 14:44:54, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 723, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 268, 269, 270, 309, 310, 311, 271, 272, 278, 279, 669, 280/1, 280/2, 281/2, 281/4, 281/5, 282/2, 283/1, 283/2, 284/2, 285/1, 285/2, 286, 287, 331/1, 331/2, 332, 333, 334/1, 334/2, 335, 336/1, 336/2, 337, 338/1 obręb Sokół, Gmina Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2014-09-17 13:24:45, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gończyce, Ostrożeń Pierwszy, Ostrożeń Drugi, Sokół, Kownacica, Kaleń Pierwszy, Sobolew, gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2014-09-10 13:14:31, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji kopalin ze złoża Godzisz w miejscowości Godzisz, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie” w obrębie działek o numerach ewid. 504/1, 504/2, 504/3, 505 i 506.
Data wprowadzenia informacji 2014-09-08 14:42:15, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej średniego napięcia SN 15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 2195/1, 2195/2, 2192, 2188-dr, 2186/1, 2189, 3004, 3005/2, 3006/2, 3009/3, 3009/4, 3008/2, 3011, 3014, 3017, 3020, 3025/1, 3025/2, 3028/1, 3028/3, 3031/1, 3032, 3033, 3034, 3035/1, 3035/2, 3035/4, 3036/1, 3036/2, 3038/1, 3038/2, 3039/1, 3040, 3041, 3042, 3034, 3043, 3044, 3045, 3046/3, 3047/7, 3047/8, 3047/5, 3048/4, 3048/2, 3048/3, 3050/2, 3219-dr, 3246/5, 3056, 3057, 3058, 3059/9, 3059/14, 3059/15, 3059/11, 3059/5, 3059/3, 3060, 3061/1, 3061/4, 3062/1, 3062/2, 3063, 3064/1, 3064/2, 3065/1, 3065/3, 3065/4, 3066/1, 3066/2, 3066/3, 3067/6, 3067/3, 3068/9, 3068/5, 3069, 3070/1, 3071, 3072/1, 3072/2, 3073/2, 3220, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2014-08-26 15:05:30, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV, linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV, linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV oraz złącza kablowego 0,4 kV w miejscowości Chotynia, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 145, 146, 147/4, 147/9, 147/8, 148, 150, 152/4, 152/6, obręb Chotynia, Gmina Sobolewolew, znak: BG.6733.8.2014 z dnia 21.08.2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-08-22 15:02:13, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów współdziałających o opinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gończyce, Ostrożeń Pierwszy, Ostrożeń Drugi, Sokół, Kownacica, Kaleń Pierwszy, Sobolew, gmina Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2014-08-13 11:55:25, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RŚ.6220.2.2011 z dnia 30-08-2011r. dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Gończyce i Sokół oraz w obrębie miejscowości Ostrożeń Pierwszy, Ostrożeń Drugi, Sobolew, Kaleń Pierwszy, Kownacica, gmina Sobolew”.
Data wprowadzenia informacji 2014-08-13 11:53:24, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV, linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV, linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV oraz złącza kablowego 0,4 kV w miejscowości Chotynia, zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 145, 146, 147/4, 147/9, 147/8, 148, 150, 152/4, 152/6, obręb Chotynia, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2014-07-22 10:41:09, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie informujące o wyznaczeniu granic obszaru i terenu górniczego GODZISZ
Data wprowadzenia informacji 2014-06-09 10:12:52, wprowadzający: Monika Szymańska
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie urządzeń obiektów infrastruktury technicznej (sieci dystrybucyjnej) w ramach przebudowy linii wysokiego napięcia (110 kV) Kozienice-Garwolin), zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 2106/3, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.7.2014 z dnia 05.06.2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-06-05 15:57:33, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie urządzeń obiektów infrastruktury technicznej (sieci dystrybucyjnej) w ramach przebudowy linii wysokiego napięcia (110 kV) Kozienice-Garwolin), zlokalizowanej na terenie części działki o nr ewid. 2124/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.6.2014 z dnia 05.06.2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-06-05 15:56:44, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr RŚ 6220.2.2011 z dnia 30 sierpnia 2011r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach Gończyce, Sokół, Ostrożeń Pierwszy, Ostrożeń Drugi, Kaleń Pierwszy, Kownacica, Sobolew gmina Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2014-05-29 14:54:38, wprowadzający: Mariola Kępka
 Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach Nr RŚ.6220.2.12014 z dnia 21.05.2014 r. w związku ze zmianą decyzji środowiskowej nr RŚ.6220.7.2012r. z dnia 21-01-2013r. dla przedsięwzięcia polegającego rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcyjnego “SANTE” - zespołu hal produkcyjno – magazynowych na działkach o nr ewid. 3186/3, 3183/16, 3183/18, 3180/5, 3180/3, 3188/2, 3186/2, 3190/2, 3237 w miejscowości Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2014-05-21 15:52:38, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach Nr RŚ.6220.2.12014 z dnia 21.05.2014 r. w związku ze zmianą decyzji środowiskowej nr RŚ.6220.7.2012r. z dnia 21-01-2013r. dla przedsięwzięcia polegającego rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcyjnego “SANTE” - zespołu hal produkcyjno – magazynowych na działkach o nr ewid. 3186/3, 3183/16, 3183/18, 3180/5, 3180/3, 3188/2, 3186/2, 3190/2, 3237 w miejscowości Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2014-05-21 15:52:05, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV, linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV, linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, złącza kablowe wraz z niezbędną infrastrukturą , zlokalizowanej na terenie części działek o nr ewid. 145, 146, 147/4, 147/9, 147/8, 148, 150, 152/4, 152/6, obręb Chotynia, Gmina Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2014-05-13 14:10:08, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy urządzeń obiektów infrastruktury technicznej (sieci dystrybucyjnej) w ramach przebudowy linii wysokiego napięcia (110 kV) Kozienice-Garwolin, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 2124/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2014-05-13 14:09:04, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy urządzeń obiektów infrastruktury technicznej (sieci dystrybucyjnej) w ramach przebudowy linii wysokiego napięcia (110 kV) Kozienice-Garwolin, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 2106/3, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2014-05-13 14:07:36, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędnymi urządzeniami, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 2408/29, 2408/32, 2408/40, 2408/10, 2408/18, 2408/3, 2408/5, 2409/10, 2450, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.4.2014 z dnia 28.04.2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-29 15:16:39, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędnymi urządzeniami, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 2316, 376/36, 377/10, obręb Sobolew, Gmina Sobolew, znak: BG.6733.3.2014 z dnia 28.04.2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-29 14:56:02, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w związku ze zmianą decyzji środowiskowej nr RŚ.6220.7.2012r. z dnia 21-01-2013r. dla przedsięwzięcia polegającego rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcyjnego “SANTE” - zespołu hal produkcyjno – magazynowych na działkach o nr ewid. 3186/3, 3183/16, 3183/18, 3180/5, 3180/3, 3188/2, 3186/2, 3190/2, 3237 w miejscowości Sobolew oraz informujące o zebranych materiałach i dowodach
Data wprowadzenia informacji 2014-04-16 14:12:56, wprowadzający: Monika Szymańska
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy stacji gazowej wysokiego ciśnienia wraz z niezbędnymi urządzeniami, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 128/1, 130/1, 135/1, 136/1, obręb Gończyce, gmina Sobolew, znak: BG.6733.1.2014 z dnia 07.04.2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-07 15:37:01, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie urządzeń obiektów infrastruktury (sieci dystrybucyjnej) w ramach przebudowy linii wysokiego napięcia (110 kV) Kozenice-Garwolin, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 2106/3, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2014-04-07 15:36:03, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie urządzeń obiektów infrastruktury (sieci dystrybucyjnej) w ramach przebudowy linii wysokiego napięcia (110 kV) Kozenice-Garwolin, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 2124/4, obręb Sobolew, Gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2014-04-07 15:34:38, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy urządzeń obiektów infrastruktury (sieci dystrybucyjnej) w ramach przebudowy linii wysokiego napięcia (110 kV) Kozenice-Garwolin, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 268, obręb Przyłęk, gmina Sobolew, znak: BG.6733.8.2013 z dnia 04.04.2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-07 15:33:14, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 110 kV „Kozienice – Garwolin” dla części obrębów geodezyjnych Sobolew i Przyłęk gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2014-03-19 14:41:02, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek firmy Sante A. Kowalski Sp. J. ul. Jagiellońska 55A, 03-301 Warszawa, Zakład Produkcyjny ul. Polna 55, 08-460 Sobolew postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji wydanej dnia 21.01.2013r. znak RŚ.6220.7.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: rozbudowie istniejącego Zakładu Produkcyjnego “SANTE” - zespołu hal produkcyjno – magazynowych na działkach o nr ewid. 3186/3, 3183/16, 3183/18, 3180/5, 3180/3, 3188/2, 3186/2, 3190/2, 3237 w miejscowości Sobolew oraz o wystąpieniu do organów współdziałających o opinie
Data wprowadzenia informacji 2014-03-07 10:02:18, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice – Siedlce Ujrzanów” obejmującego obszar części obrębów geodezyjnych Ostrożeń Drugi, Gończyce, Kownacica, Przyłęk, Sobolew, Nowa Krępa, gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2014-02-12 13:56:16, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie informujące, że została wydana decyzja administracyjna przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach Nr SKO.4000-1023/2013 utrzymująca w mocy decyzję środowiskową Wójta Gminy Sobolew nr RŚ 6220.4.2012 z dnia 12 czerwca 2013r. dla inwestycji pn. „Budowa farmy elektrowni wiatrowych Sobolew-Gończyce, gmina Sobolew, pow. garwoliński, woj. mazowieckie”.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-25 14:19:02, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o fakcie zebrania materiału dowodowego w sprawie odwołania od decyzji określającej o środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na “Budowie farmy elektrowni wiatrowych “Sobolew-Gończyce” gm. Sobolew, pow. garwoliński, woj. mazowieckie”
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 13:02:05, wprowadzający: Monika Szymańska
 Obwieszczenie Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 4 września 2013 r. o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego Nr RŚ 6341.83.2013 z dnia 3 września 2013 r. dla Gminy Sobolew na piętrzenie jazem żelbetowym i pobór wód rzeki Promnik w km 24+520 dla potrzeb zbiornika wodnego o powierzchni 1,1 ha w miejscowości Gończyce
Data wprowadzenia informacji 2013-09-10 08:52:33, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie informujące, że do tut. Urzędu wpłynęło pismo z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach z prośbą o uzupełnienie materiału dowodowego związanego z odwołaniem od decyzji Wójta Gminy Sobolew nr RŚ 6220.4.2012 z dnia 1-06-2013r o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa farmy elektrowni wiatrowych Sobolew-Gończyce, gmina Sobolew, pow. garwoliński”
Data wprowadzenia informacji 2013-08-22 09:37:57, wprowadzający: Monika Szymańska
 Zawiadomienie, że do Urzędu Gminy Sobolew wpłynęło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Sobolew Nr RŚ.6220.4.2012 z dnia 12.06.2012 r. określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na “Budowie farmy elektrowni wiatrowych “Sobolew – Gończyce” gm. Sobolew, pow. garwoliński, woj. mazowieckie” dla Inwestora - Siłownie Wiatrowe S.A. , w imieniu którego działa Pełnomocnik-Pan Grzegorz Roman Bujak, AgroTrade – Biurowiec Versal, ul. Staszica 1/212, 25-008 Kielce
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 13:19:16, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie - podanie do publicznej wiadomości, że w dniu 12 czerwca 2013 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na “Budowie farmy elektrowni wiatrowych “Sobolew – Gończyce” gm. Sobolew”
Data wprowadzenia informacji 2013-06-19 13:26:29, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie – zawiadomienie stron postępowania że w dniu 12 czerwca 2013 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na “Budowie farmy elektrowni wiatrowych “Sobolew – Gończyce” gm. Sobolew”
Data wprowadzenia informacji 2013-06-19 13:25:25, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu nr RŚ.6540.4.2013 z dnia 4-06-2013 r. w którym pozytywnie zaopiniowano przedłożony “Projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych dla budowy drogi ekspresowej S 17 Garwolin - Kurów, odcinek Garwolin – granica województw mazowieckiego i lubelskiego “
Data wprowadzenia informacji 2013-06-04 09:59:23, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 2 maja 2013 r. znak RŚ 6540.3.2013, w którym pozytywnie zaopiniowano przedłożony “Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich dla budowy drogi ekspresowej S 17 Garwolin - Kurów, odcinek Garwolin – granica województw mazowieckiego i lubelskiego “
Data wprowadzenia informacji 2013-05-06 15:19:04, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na “Budowie farmy elektrowni wiatrowych Sobolew-Gończyce”, gm. Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-06 08:55:13, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 W dniu 25 października 2012 r. Rada Gminy w Sobolewie podjęła uchwałę w sprawie podziału Gminy Sobolew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Zgodnie z art. 420 § 1 KODEKSU WYBORCZEGO – ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) na ustalony podział Gminy Sobolew na okręgi wyborcze, objęty niniejszą uchwałą, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Siedlcach, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości. Podział na okręgi w załączniku
Data wprowadzenia informacji 2012-10-31 09:05:33, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Ogloszenie na konkurs Gonczyce.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-05-29 12:18:50, wprowadzający: Andrzej Koszutski
 Porządek obrad sesji, która odbędzie się 3 sierpnia 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-07-28 08:22:43, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Porządek obrad sesji, która odbędzie się 30 czerwca 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-27 10:45:56, wprowadzający: Iwona Rosłaniec

Zobacz:
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi
wersja do druku