UCHWAŁA NR IX/58/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew wotum zaufania za rok 2018.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-07-30 11:09:54.
 UCHWAŁA NR IX/59/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-07-30 11:11:36.
 UCHWAŁA NR IX/60/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew – absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-07-30 11:20:41.
 UCHWAŁA NR IX/61/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu pod nazwą: „Strategia Rozwoju Gminy Sobolew na lata: 2016 – 2022”.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-07-30 11:22:36.
 UCHWAŁA NR IX/62/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobolew”.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-07-30 11:24:49.
 UCHWAŁA NR IX/63/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sobolewie.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-07-30 12:48:56.
 UCHWAŁA NR IX/64/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-07-30 12:54:07.
 UCHWAŁA NR IX/65/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-07-30 12:59:02.
 UCHWAŁA NR IX/66/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niegraniczonego budynku byłej szkoły podstawowej w Gończycach, gm. Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-07-30 13:25:46.
 UCHWAŁA NR IX/67/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-07-30 13:27:48.
 UCHWAŁA NR IX/68/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sobolew – rejon ul. Polnej i ul. Żelechowskiej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-07-30 13:30:19.
 Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2019 – 2023.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-07-30 13:33:55 | Data modyfikacji: 2019-07-30 13:35:32.
 UCHWAŁA NR IX/70/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2019 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-07-30 13:34:52 | Data modyfikacji: 2019-07-30 13:37:49.
 Protokół nr IX/2019

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-10-30 10:10:44 | Data modyfikacji: 2019-10-30 10:16:07.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX . 
Data wprowadzenia: 2019-10-30 10:10:44
Data modyfikacji: 2019-10-30 10:16:07
Opublikowane przez: Mariola Kępka