PRZETARGI
PRZETARGI

Zobacz:
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działki po byłych studniach głębinowych o nr ewid. 2252, 2253/2 położonych w m. Sobolew, gmina Sobolew
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych z odprowadzaniem wód oczyszczonych do studni chłonnych w gminie Sobolew
   Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 559 099,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
   Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2014/2015
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Przebudowa ul. Maciejowickiej w miejscowości Sobolew w km 0+010 - 0+500
   Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych w granicach administracyjnych Gminy Sobolew
   Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych w granicach administracyjnych Gminy Sobolew – II postępowanie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy Sobolew
ul. ul. Rynek 1
08-460 Sobolew
Kierownik Jednostki
Andrzej Koszutski
Kontakt:
Tel: (+48 25) 682-50-23
Fax: (+48 25) 683-27-36
e-mail: sobolew@sobolew.pl