bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 

UCHWAŁA NR XXIII/184/2020 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sobolew – rejon ul. Polnej i ul. Żelechowskiej – część A

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-12-28 12:09:24 | Data modyfikacji: 2020-12-28 12:11:36.

Załącznik nr 1 do uchwały - rysunek planu sporządzony w skali 1:1000

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-12-23 14:26:54 | Data modyfikacji: 2020-12-23 14:35:10.

Załącznik nr 1 do uchwały - rysunek planu sporządzony w skali 1:1000 (TIFF)

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-12-23 14:36:19 | Data modyfikacji: 2020-12-23 14:41:06.

Załącznik nr 2 do uchwały rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-12-28 12:12:39 | Data modyfikacji: 2020-12-28 12:13:32.

Załącznik nr 3 do uchwały rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-12-28 12:15:02 | Data modyfikacji: 2020-12-28 12:15:58.

Załącznik nr 4 dane przestrzenne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujące: lokalizację przestrzenną obszaru objętego planem w postaci wektorowej

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-12-28 12:17:35 | Data modyfikacji: 2020-12-28 12:19:39.

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI SOBOLEW – REJON UL. POLNEJ I UL. ŻELECHOWSKIEJ – CZĘŚĆ A

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-12-28 13:58:50 | Data modyfikacji: 2020-12-28 16:09:06.

Zobacz:
 Uchwała nr XLII/321/2022 z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sobolew w rejonie ul. Milanowskiej i Poprzecznej .  UCHWAŁA NR XLIII/331/2022 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kownacica, Gończyce, Sokół – rejon wokół elektrowni wiatrowej – część B .  UCHWAŁA NR XLIII/329/2022 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kownacica, Gończyce, Sokół – rejon wokół elektrowni wiatrowej – część A .  UCHWAŁA NR XLIII/330/2022 RADY GMINY W SOBOLEWIE Z DNIA 15 LIPCA 2022 R. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew .  UCHWAŁA NR XXIII/184/2020 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sobolew – rejon ul. Polnej i ul. Żelechowskiej – część A .  Uchwała Nr XXII/173/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew .  Uchwała Nr VIII/35/2015 z dnia 31 marca 2015 r. Rady Gminy w Sobolewie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 110 kV „Kozienice – Garwolin” dla części obrębów geodezyjnych Sobolew  .  UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice–Siedlce Ujrzanów” obejmującego obszar części obrębów geodezy .  UCHWAŁA NR XXIX/234/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobolew .  Uchwały Nr XXXVI/192/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sobolew – tereny stacji paliw oraz zabudowy usługowej  .  Uchwała Nr IX/81/99 z dnia 22 lipca 1999 r. Rady Gminy w Sobolewie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Sobolew – teren skoncentrowanej zabudowy jednorodzinnej  .  Uchwała Nr V/40/99 z dnia 4 lutego 1999 r. Rady Gminy w Sobolewie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Sobolew – teren zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej i usług oraz tere .  Uchwała Nr V/39/99 z dnia 4 lutego 1999 r. Rady Gminy w Sobolewie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Sobolew – teren oczyszczalni  .  Uchwała Nr V/37/99 z dnia 4 lutego 1999 r. Rady Gminy w Sobolewie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Sobolew - działka nr 2688  . 
Data wprowadzenia: 2020-12-28 13:58:50
Data modyfikacji: 2020-12-28 16:09:06
Opublikowane przez: Mariola Kępka
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl