bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA III strona główna 
 UCHWAŁA Nr III/14/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2018 – 2022

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-01-24 09:09:01 | Data modyfikacji: 2019-01-24 09:09:45.
  UCHWAŁA NR III/15/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2018 rok

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-01-24 09:11:52 | Data modyfikacji: 2019-01-24 09:29:37.
 UCHWAŁA NR III/16/2018 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sobolewie na 2019 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-01-24 09:13:32.
 UCHWAŁA NR III/17/2018 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Sobolewie na 2019 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-01-24 09:39:34.
 UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy w Sobolewie na 2019 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-01-24 09:43:09.
 UCHWAŁA NR III/19/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku utworzonym i prowadzonym przez Gminę Sobolew oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w tym żłobku.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-01-24 09:51:10.
 UCHWAŁA NR III/20/2018 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych, prowadzonych na terenie Gminy Sobolew przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-01-24 09:56:16.
 UCHWAŁA NR III/21/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na 2019 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-01-24 10:00:18 | Data modyfikacji: 2019-01-24 10:24:49.
 UCHWAŁA NR III/22/2018 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sobolew na 2019 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-01-24 10:01:13.
 UCHWAŁA NR III/23/2018 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, poniesionych w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-01-24 10:23:30.
 UCHWAŁA NR III/24/2018 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-01-24 10:29:08.
 UCHWAŁA Nr III/25/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-01-24 10:31:48.
 UCHWAŁA NR III/26/2018 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanych na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-01-24 10:37:20.
 UCHWAŁA NR III/27/2018 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-01-24 10:44:15.
 UCHWAŁA NR III/28/2018 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-01-24 10:46:07.
 UCHWAŁA NR III/29/2018 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-01-24 10:47:54.
 UCHWAŁA NR III/30/2018 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sobolew lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielenia tych ulg.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-01-24 10:50:49.
  Uchwała nr III/31/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2019 – 2023.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-01-24 10:54:05 | Data modyfikacji: 2019-01-24 11:15:17.
 UCHWAŁA BUDŻETOWA NR III/32/2018 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobolew na rok 2019.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-01-24 11:10:54 | Data modyfikacji: 2019-01-24 11:13:52.
 Protokół Nr III.2018

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-01-24 11:22:47 | Data modyfikacji: 2019-07-17 14:06:39.

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
   KADENCJA 2018 - 2023
Data wprowadzenia: 2019-01-24 11:22:47
Data modyfikacji: 2019-07-17 14:06:39
Opublikowane przez: Mariola Kępka
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl