bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA XX strona główna 

SESJA XX
 UCHWAŁA NR XX/134/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sobolew na lata 2016-2020.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-08-01 10:18:23.
 UCHWAŁA NR XX/135/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sobolewie.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-08-01 10:19:45.
 UCHWAŁA NR XX/136/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-08-01 10:23:02.
 UCHWAŁA NR XX/137/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobolew”.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-08-01 10:24:39.
 UCHWAŁA NR XX/138/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-08-01 10:25:50.
 UCHWAŁA NR XX/139/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanych nieruchomości gruntowych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-08-01 10:27:12.
 UCHWAŁA NR XX/140/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Sobolew – prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa własności budynku.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-08-01 10:29:17.
 UCHWAŁA NR XX/141/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-08-01 10:32:46.
 UCHWAŁA NR XX/142/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-08-01 10:33:33.
 UCHWAŁA NR XX/143/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-08-01 10:34:55.
 UCHWAŁA NR XX/144/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-08-01 10:35:50.
 UCHWAŁA NR XX/145/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie apelu do władz samorządowych Powiatu Garwolińskiego.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-08-01 10:37:02.
 UCHWAŁA NR XX/146/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-08-01 10:38:08.
 UCHWAŁA NR XX/147/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości gminnej położonej na terenie gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-08-01 10:39:55.
 UCHWAŁA NR XX/148/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-08-01 10:40:43.
 UCHWAŁA NR XX/149/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew – absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-08-01 10:41:42.
 Uchwała Nr XX/150/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2016– 2022

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-08-01 15:33:58.
 Zał.Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XX/150/2016 z dn. 28 czerwca 2016 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-08-01 15:35:37.
 Zał.Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XX/150/2016 z dn. 28 czerwca 2016 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-08-01 15:36:20.
 U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XX/150/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r .

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-08-01 15:37:05.
 UCHWAŁA NR XX/151/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2016 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-08-01 15:38:42.
 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XX/151/2016 z dn. 28 czerwca 2016 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-08-01 15:39:44.
 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XX/151/2016 z dn. 28 czerwca 2016 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-08-01 15:40:39.
 Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XX/151/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-08-01 15:41:19.
 U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Nr XX/151/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2016 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-08-01 15:41:57.
 Protokół Nr XX/2016

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-12-05 10:09:46.

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
Data wprowadzenia: 2016-12-05 10:09:46
Opublikowane przez: Mariola Kępka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl