bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA XXXV strona główna 

SESJA XXXV
 UCHWAŁA NR XXXV/275/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobolewie.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:16:22.
 Załącznik do uchwały Nr XXXV/275/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:17:09.
 UCHWAŁA NR XXXV/276/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew w 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:20:22.
 UCHWAŁA NR XXXV/277/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew w 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:21:20.
 UCHWAŁA NR XXXV/278/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:22:07.
 UCHWAŁA NR XXXV/279/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew w 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:23:02.
 UCHWAŁA NR XXXV/280/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:23:54.
 UCHWAŁA NR XXXV/281/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew w 2015 r. – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:24:45.
 UCHWAŁA NR XXXV/282/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:25:54.
 UCHWAŁA NR XXXV/283/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew – darowizny udziału w niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:27:04.
 UCHWAŁA NR XXXV/284/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew – darowizny nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:28:02.
 UCHWAŁA NR XXXV/285/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:28:52.
 UCHWAŁA NR XXXV/286/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WIELOLETNIEGO PROGRAMU GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY SOBOLEW NA LATA 2011-2015.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:29:58.
 UCHWAŁA NR XXXV/287/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole; a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze; określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów – w szkołach prowadzonych przez Gminę Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:30:49.
 UCHWAŁA NR XXXV/288/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Sobolew przez osoby prawne inne niż Gmina Sobolew lub osoby fizyczne - niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:31:39.
 Protokół Nr XXXV/2014

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:32:34.

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:32:34
Opublikowane przez: Mariola Kępka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl