Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
- SESJA I
- SESJA II
- SESJA III
- SESJA IV
- SESJA V
- SESJA VI
- SESJA VII
- SESJA VIII
- SESJA IX
- SESJA X
- SESJA XI
- SESJA XII
- SESJA XIII
- SESJA XIV
- SESJA XV
- SESJA XVI
- SESJA XVII
- SESJA XVIII
- SESJA XIX
- SESJA XX
- SESJA XXI
- SESJA XXII
- SESJA XXIII
- SESJA XXIV
- SESJA XXV
- SESJA XXVI
- SESJA XXVII
- SESJA XXVIII
- SESJA XXIX
- SESJA XXX
- SESJA XXXI
- SESJA XXXII
- SESJA XXXIII
- SESJA XXXIV
- SESJA XXXV
° KADENCJA 2014 - 2018
° KADENCJA 2018 - 2023
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > KADENCJA 2010 - 2014  > SESJA XXXV strona główna 

SESJA XXXV
 UCHWAŁA NR XXXV/275/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobolewie.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-05 12:16:22, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XXXV/275/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-03-05 12:17:09, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXXV/276/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew w 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-05 12:20:22, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXXV/277/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew w 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-05 12:21:20, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXXV/278/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-05 12:22:07, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXXV/279/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew w 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-05 12:23:02, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXXV/280/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-05 12:23:54, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXXV/281/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew w 2015 r. – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-05 12:24:45, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXXV/282/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-05 12:25:54, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXXV/283/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew – darowizny udziału w niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-05 12:27:04, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXXV/284/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew – darowizny nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-05 12:28:02, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXXV/285/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-05 12:28:52, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXXV/286/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WIELOLETNIEGO PROGRAMU GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY SOBOLEW NA LATA 2011-2015.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-05 12:29:58, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXXV/287/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole; a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze; określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów – w szkołach prowadzonych przez Gminę Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-05 12:30:49, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXXV/288/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Sobolew przez osoby prawne inne niż Gmina Sobolew lub osoby fizyczne - niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-05 12:31:39, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Nr XXXV/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-03-05 12:32:34, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .  SESJA XXXIV .  SESJA XXXV . 
wersja do druku