Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
- SESJA I
- SESJA II
- SESJA III
- SESJA IV
- SESJA V
- SESJA VI
- SESJA VII
- SESJA VIII
- SESJA IX
- SESJA X
- SESJA XI
- SESJA XII
- SESJA XIII
- SESJA XIV
- SESJA XV
- SESJA XVI
- SESJA XVII
- SESJA XVIII
- SESJA XIX
- SESJA XX
- SESJA XXI
- SESJA XXII
- SESJA XXIII
- SESJA XXIV
- SESJA XXV
- SESJA XXVI
- SESJA XXVII
- SESJA XXVIII
- SESJA XXIX
- SESJA XXX
- SESJA XXXI
- SESJA XXXII
- SESJA XXXIII
- SESJA XXXIV
- SESJA XXXV
° KADENCJA 2014 - 2018
° KADENCJA 2018 - 2023
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > KADENCJA 2010 - 2014  > SESJA XXI strona główna 

SESJA XXI
 UCHWAŁA Nr XXI/144/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 16:48:21, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały nr XXI/144/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 16:49:57, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXI/145/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Sobolewie na 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 16:51:52, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/145/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 16:52:37, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXI/145/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 16:54:11, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXI/145/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 16:55:06, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXI/145/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 16:56:04, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXI/146/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy w Sobolewie na 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 16:57:42, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XXI/146/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 16:58:55, wprowadzający: Mariola Kępka
 U C H W A Ł A Nr XXI/147/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Chotyni, gm. Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:00:01, wprowadzający: Mariola Kępka
 U C H W A Ł A Nr XXI/148/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Godziszu, gm. Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:01:00, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXI/149/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:01:59, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXI/150/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy Sobolew na stałe obwody głosowania.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:05:06, wprowadzający: Mariola Kępka
 U C H W A Ł A Nr XXI/151/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:06:23, wprowadzający: Mariola Kępka
 U C H W A Ł A Nr XXI/152/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sobolew oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:07:43, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXI/153/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:09:51, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XXI/154/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na rok 2013.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:10:57, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały nr XXI/154/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:11:42, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XXI/155/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sobolew na rok 2013.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:13:58, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XXI/155/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:14:31, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXI/156/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobolew”.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:15:33, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXI/157/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomość i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:16:51, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XXI/157/2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:17:39, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXI/158/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:18:49, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XXI/158/2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:20:07, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXI/159/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 21 lutego 2013 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:21:30, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXI/160/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:22:05, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXI/161/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sobolew na rok 2012”.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:23:10, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do Uchwały Nr XXI/161/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:23:42, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XXI/162/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:24:28, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XXI/163/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny – niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:25:18, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XXI/164/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny – niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:26:07, wprowadzający: Mariola Kępka
``
 UCHWAŁA Nr XXI/165/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew w drodze kupna- nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:27:03 Informację zaktualizowano 2013-04-16 17:32:54, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXI/166/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:27:46, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół nr XXI/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-05-08 12:10:56, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX .  SESJA XXXI .  SESJA XXXII .  SESJA XXXIII .  SESJA XXXIV .  SESJA XXXV . 
wersja do druku