bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA XXI strona główna 

SESJA XXI
 UCHWAŁA Nr XXI/144/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 16:48:21, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały nr XXI/144/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 16:49:57, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXI/145/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Sobolewie na 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 16:51:52, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/145/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 16:52:37, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXI/145/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 16:54:11, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXI/145/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 16:55:06, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXI/145/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 16:56:04, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXI/146/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy w Sobolewie na 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 16:57:42, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XXI/146/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 16:58:55, wprowadzający: Mariola Kępka
 U C H W A Ł A Nr XXI/147/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Chotyni, gm. Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:00:01, wprowadzający: Mariola Kępka
 U C H W A Ł A Nr XXI/148/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Godziszu, gm. Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:01:00, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXI/149/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:01:59, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXI/150/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy Sobolew na stałe obwody głosowania.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:05:06, wprowadzający: Mariola Kępka
 U C H W A Ł A Nr XXI/151/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:06:23, wprowadzający: Mariola Kępka
 U C H W A Ł A Nr XXI/152/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sobolew oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:07:43, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXI/153/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:09:51, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XXI/154/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na rok 2013.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:10:57, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały nr XXI/154/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:11:42, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XXI/155/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sobolew na rok 2013.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:13:58, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XXI/155/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:14:31, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXI/156/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobolew”.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:15:33, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXI/157/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomość i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:16:51, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XXI/157/2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:17:39, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXI/158/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:18:49, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XXI/158/2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:20:07, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXI/159/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 21 lutego 2013 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:21:30, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXI/160/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:22:05, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXI/161/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sobolew na rok 2012”.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:23:10, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do Uchwały Nr XXI/161/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:23:42, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XXI/162/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:24:28, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XXI/163/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny – niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:25:18, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XXI/164/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny – niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:26:07, wprowadzający: Mariola Kępka
``
 UCHWAŁA Nr XXI/165/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew w drodze kupna- nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:27:03 Informację zaktualizowano 2013-04-16 17:32:54, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XXI/166/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 17:27:46, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół nr XXI/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-05-08 12:10:56, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl